4. Veľkonočná – Nedeľa Dobrého Pastiera

 Pondelok   22.4. — Féria
 Utorok   23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Spomienka
 Streda   24.4. Sv. Juraja, mučeníka ab. Sv. Fidéla zo Sigmaringenu Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok   25.4. Sv. Marka, evanjelistu Sviatok
 Piatok   26.4. — Féria
 Sobota   27.4.  —  Féria
 Nedeľa  28.4.5. Veľkonočná nedeľa Slávnosť

Farské misie

 • Dnes (21.4.) farské misie končia.  Sv. omše sú v dnešný deň o 7:00, 9:30 a o 15:00. Úmysly písané na 11:00 a 18:30 budú odslúžené počas sv. omše o 15:00.
 • Srdečná vďaka pátrom redemptoristom – misionárom, ktorí nás sýtili Božím Slovom a celou starostlivosťou po celý týždeň. Ďakujeme misijnému tímu z Rieky života, ktorí sa prišli deliť o vieru na školách i vo farnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí darovali svoje schopnosti a čas, aby pomohli peknému priebehu misií a všetkým, ktorí otvorili srdce Pánovi, aby mohol konať. Nech všetkých Pán odmení a požehná. (V 2. časti sú odkazy k jednotlivým témam.)
 • Podporiť misionárov a ich misijné dielo môžete vzadu v kostole do označenej pokladničky pod chórom.

Nedeľa Dobrého Pastiera

 • V túto nedeľu (21.4.) je po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár.
 • Tiež sa modlime za nové kňazské a duchovné povolania.
 • Poďakovanie rektora Spišského seminára: Milovaní bratia a sestry! V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom. V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule
 • Posolstvo Svätého Otca Františka na 61. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

Národná púť

 • Národná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bude 4.5. 2024.
 • Autobus je obsadený,
 • Ďalšie informácie: cena 15 eur – od pondelka môžete osobne dať pani Šelengovej alebo pani Tomkovej, odchod autobusu o 4:00 spred fary a príchod okolo 19:00.

Ohlášky3

 • Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Miloš Gallovič (syn Petra a Terézie r. Dzúrikovej) pochádzajúci z Popradu a Pavla Mária Švagerková (dcéra Jozefa a Viery r. Šterbákovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej.
 • Podobne, Viliam Kačír (syn Petra a Alžbety r. Grigerovej) pochádzajúci zo Smižian a Miroslava Lichvariková (dcéra Miroslava a Melánie r. Harabinovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej.
 • Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  oznamy s odkazmi:

 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Púť detí do Levoče bude 11.5.. Idú rodiny prvoprijímajúcich i tie, ktoré sa chcú pridať. Tu nájdete informácie.
 • Modlitbový apoštolát v apríli (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.
  • Úmysel našich biskupov:  Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.
  • Vo farnosti: Za požehnaný priebeh farských misií a bohaté ovocie Ducha Svätého.
 • Vtip (ocka neoklameš).  Jožko hovorí: – V škole klamú! – Prečo si myslíš, že vás klamú? Pýta sa mama. – Lebo včera učiteľ tvrdil, že voda je bez zápachu, bez chuti, bez farby a že sa nedá rozoznať. To nie je pravda! Nalial som dnes otcovi do piva dva deci vody a on to hneď spoznal…