Sociálne siete

Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Sviatosť manželstva

Môžete si pozrieť niečo na úvod – aby z lásky bola radosť

O vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej 4 mesiace vopred. Primerane vhodný čas na bezprostrednú prípravu je však rok až dva pred sobášom. Totiž v mnohých prípadoch treba vybaviť viacero formalít, no oveľa dôležitejšie je, že ide o vytvorenie kvalitného základu pre budovanie vzťahu pre manželstvo, ktoré je spoločenstvo lásky muža, ženy a Boha. Čas je dôležitý, aby príprava nebola podcenená – povrchná alebo v strese, ako nejaká formalita. Práve preto sa v našej kultúre stále viac odporúča skontaktovať so svojim farárom (správcom farnosti) rok alebo dva pred sobášom, aby ste sa dohodli na príprave a postupe.

Čas 3 až 4 mesiace vopred je potrebný na administratívne záležitosti a záverečné prípravy. Teda ak príprava v sprevádzaní farárom alebo s iným kompetentným kňazom, manželským  párom – resp. pármi (alebo laikmi) sľubne pokračuje, tak potom prídu na rad aj úradné záležitosti – ktoré sa vybavujú vo farskej kancelárii. Základné info pre zápisnicu a obrad nájdete tu

Veľmi odporúčame duchovnú prípravu, ktorej návrh nájdete tu (aj s témami prednášok na vypočutie.)

Pár tém pre “alternatívnu prípravu” – nájdete ju na záver tohto  textu. Bude však veľmi dobré, čím skôr sa skontaktovať s kňazom vo farnosti, kde žijete, alebo kde si budete robiť prípravu.

______________

Ako je to s takou normálnou prípravou?

Prvá fáza je vzdialená príprava. Príprava na manželstvo sa v skutočnosti najlepšie začína od malička (najlepšie pred narodením – výchovou rodičov) – pretože výchova k láske nie je iba záležitosťou zaľúbenia (silných citov) alebo rozumového rozhodnutia. “Od malička” je teda prvá fáza. Tu majú najväčšiu úlohu vlastní rodičia a farnosť v spolupráci so školou a pastoračnými spolupracovníkmi (napr. animátormi), ktorí vytvárajú výchovné prostredie.

Druhou fázou je blízka príprava – ktorá začína v období spoznávania svojho povolania (“či ma Boh volá do manželstva, alebo do zasväteného života a … podobne”). Je to obdobie dospievania a adolescencie. (napr. po prijatí sviatosti birmovania). Tu sa človek učí vnímať hodnoty a volanie Boha do spolupráce na konkrétnej ceste životom – konkrétnom čase a okolnostiach (nie iba vo vlastnej fantázii). Pre toto obdobie je veľmi potrebné nájsť si spoločenstvo, lebo nie je dobré a ani správne, aby človek žil v samote, alebo iba s niekým na skúšku vo dvojici. Najlepšie sa v tomto období človek učí naplno žiť pre druhých a rozvíjať pri tom svoje dary nielen v škole, ale aj ako dobrovoľník, či animátor v nezištnej službe druhým. Je to čas, keď sa učíme deliť o dary a vieru aj mimo našej vlastnej rodiny. Ide o čas života v spoločenstve (nie vo dvojici).

Treťou fázou je bezprostredná príprava. Toto obdobie je časom chodenia spolu s úmyslom hlbšie sa spoznať kvôli túžbe vstúpiť do manželstva. Nepatrí sem spoločné bývanie pod jednou strechou a ani “priateľstvo s výhodami”, či “manželstvo na skúšku” ani “striedanie partnerov” – všetky tieto spomenuté formy nie sú prípravou do manželstva, ale ťažkým previnením voči Bohu a láske. Dôvod je jednoduchý, nie je dobré darovať sa jeden druhému celý (telesne) skôr, ak do vzťahu nemôže naplno vstúpiť Boh (to sa deje až pri uzatvorení manželstva). On povoláva k láske, obdarúva a učí človeka, aby v nej rástol a pomáha mu spoznávať cestu i osoby, ku ktorým je povolaný. Toto platí aj pre manželstvo a manželskú lásku. Telesné vzájomné darovanie sa je aktom manželskej lásky a vyjadruje darovanie celej osoby jeden druhému – ináč je klamstvom. Alebo ináč: “Ak nie sme manželia, tak nemôžeme ani žiť ako manželia!” (s láskou a vzťahmi sa nezahráva a ľudia nie sú pokusné objekty). Táto posledná fáza pred manželstvom nie je na jeho prežívanie, ale na jeho prípravu.

Ak si chlapec a dievča (muž a žena)  vyjasnia svoje úmysly, predstavy, túžby a prídu k tomu, že spoločný život v manželstve je pre nich Božím volaním, prichádza k sľubu, že sa spolu zoberú – čo sú zásnuby. Všetko sa prežíva v hlbokej pravde a otvorenosti medzi sebou a voči Bohu i pôsobeniu jeho milosti (potrebné je mať čas na spoločnú modlitbu, delenie sa o dar viery – Božie Slovo, pistupovať k sviatostiam). Toto je záver prípravy na manželstvo, dolaďuje sa tu všetko, aby mohlo vzniknúť manželstvo – aby sa muž a žena mohli darovať úplne a bezvýhradne. Preto je prekážkou, ak si prípravu zameníme za “manželstvo bez papiera”. Totiž manželstvom vzniká jednota osôb muža a ženy v Božej láske, ktorej základom je vždy Boh. Vznikom manželstva definitívne končí hľadanie partnera/ky a začína život v novej slobode, ktorá je vždy podmienkou lásky – v rozhodovaní ako byť najlepšie darom pre tú – pre toho, ktorú/rého som si vybral/a.

Dôkazom pravdivosti tejto Božej požiadavky je aj skúsenosť, že “predmanželské” spoločné bývanie neprináša stabilitu v láske, ale ju skôr ochudobní a určite oberie o Božie požehnanie v jej príprave. A naopak, čistota úmyslov a vzťahu je veľmi potrebným základom na komunikáciu aj pre budúcnosť, ktorá môže priniesť situácie, ktoré sa nedajú zvládnuť bez Božej pomoci a s ochotou obetovať sa pre toho druhého.

Asi najdôležitejšie je čím skôr si nájsť múdreho kňaza, dobrých manželov na dialóg i program vhodný na prípravu podľa ich situácie a možností. Nie vždy je všetko ideálne, preto je potrebné mať múdreho sprievodcu na tejto ceste. Pomocou na ceste je aj stránka domanzelstva.sk, teologiatela.sk, no najdôležitejšie je mať múdre osoby so svedectvom svojho života medzi ktoré patrí na prvom mieste Najsvätejšia Trojica (Boh 😉 ). k láske patrí aj múdrosť, ktorá je darom Božieho Ducha, vecou čistého srdca i štúdia.

Tieto fázy hlbšie objasňuje učenie Cirkvi najmä  Katechizmus katolíckej Cirkvi (KKC), “Teológia tela“, “Exhortácia Familiaris Consortio” od pápeža Jána Pavla II., a tiež novšia “Exhortácia Amoris Laetitia” od pápeža Františka, ale aj veľmi cenný dokument pápeža Pavla VI. “Encyklika Humane vitae”. Obsah týchto dokumentov je veľmi vhodné poznať  a osvojiť si včas – ešte pred vstupom do manželstva – pre posilnenie jednoty v  zmýšľaní i v raste dobrých návykov a vykoreňovaní závislostí, ktoré ničia schopnosť milovať. 

_____________

Administratívne záležitosti (pozri dokument na stiahnutie

Pred príchodom na farský úrad treba ísť vypísať žiadosť a zápisnicu na Mestskom úrade v Poprade. Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz a rodný list.

Na farský úrad si treba priniesť (môžete si stiahnuť dokument spomenutý vyššie)

– potvrdenú zápisnicu z matriky Mestského úradu alebo oznámenie o uzavretí manželstva. K vybaveniu zápisnice z Mestského úradu je potrebné si priniesť na Mestský úrad rodné listy a občianske preukazy;

– ak bývate v inej farnosti, ako v Poprade – Veľkej je potrebné priniesť licenciu k sobášu od farára farnosti vášho bydliska (stačí od jedného zo snúbencov); v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka – teda katolík-čka);

Pri prvom stretnutí sa vypíše zápisnica a dohodne sa priebeh prípravy na manželstvo (ak už predtým nezačala).

Ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie sviatosti manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska). (Kódex kánonického práva, Kán. 1115.) Krajší kostol alebo reštaurácia nie je dostatočným dôvodom na iné miesto slávenia sobáša. Je to skôr nepochopenie významu kostola, farnosti a spoločenstva, v ktorom vzniká nová bunka (rodina), ktorá začína rásť vstupom muža a ženy do manželstva.

Ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie sviatosti  manželstva sa žiada v jeho farnosti.

Mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade). Preto im chceme podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam. (Ide prakticky o to, aby ich láska rástla a mohla čerpať život z Božej lásky.) Ak máte podobný problém, nebojte sa na  nás obrátiť.

Sviatosť manželstva, keď ide o snúbencov katolíkov sa odporúča sláviť v rámci svätej omše. Totiž pri oltári manželstvo vzniká a odtiaľ sa aj naďalej posilňuje – z Božieho slova a Eucharistie. Svätá omša, ktorá sa slávi v sobotu po 15.00 je s platnosťou na nedeľu.

Sobáše sa spravidla nekonajú počas adventu  a  pôstneho obdobia.

“Alternatívna príprava” na manželstvo.

Je to niečo, čoho sme častokrát svedkami v súčasnosti. Niečo ako rýchlokurz pilotovania dopravného lietadla… Ale aj to je lepšie, ako si len tak sadnúť a začať skúšať… Takže skúsme túto “demoverziu prípravy” len tak na zorientovanie.

Prajeme vám, aby ste objavili väčšie dobro, ako ste si predstavovali, krajšiu budúcnosť, po akej ste túžili a väčšiu odvahu kráčať spolu o akej ste doteraz počuli. Pozývame vás objavovať zdroj vašej lásky, ktorý je prítomný v láske Nebeského Otca.

pred začiatkom jeden článok

1. téma – skôr, ako sa všetko naštartuje

2. téma – predpoklady otvorenosť, úprimnosť a zosúladenie

3. téma – učiť sa komunikovať o všetkom…

4. téma – dar sexuality pre úplné vzájomné darovanie sa

5. téma – ide o všetko

Na vytlačenie: zdroj cvičení

Užitočné linky – pre neustály rast