Hlavná kategória pre všetky články, ktoré budú patriť do farnosti Poprad – Veľká

1. Pôstna nedeľa

 Pondelok  19.2. — Féria
 Utorok  20.2. — Féria
 Streda  21.2. — Féria
 Štvrtok  22.2. Katedry sv. Petra, apoštola Sviatok
 Piatok  23.2. — Féria
 Sobota  24.2.  — Féria
 Nedeľa 25.2. 2. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov je v túto nedeľu (18.2.). Budúcu nedeľu (25.2.) je stretnutie birmovancov.
 • Pobožnosti krížových ciest cez pôst sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Tieto krížové cesty bude viesť kňaz s rodinami alebo spoločenstvami. Vo vestibule je tabuľka s dátumami, kde vás pozývame zapísať sa ako rodina alebo spoločenstvo. Krížové cesty môžeme obetovať za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4.2024.
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok je nasmerovaná pomoc do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a podnetné aktivity pre deti a rodiny. Podobne si môžete zobrať z relikviára materiály podnety na pôstnu modlitbu, uvažovanie i skutky.
 • Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko, nás pozýva do pôstu pre Ukrajinu. V letáku, ktorý je pri východe z kostola konkrétne navrhuje čoho sa zrieknuť, aby sme mohli z lásky darovať.
 • Tento týždeň budú aj farské rady. Pastoračná v utorok po sv. omši a hospodárska v stredu po večernej sv. omši.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka v našom farskom kostole bude v piatok 23.2.– po večernej sv. omši (cca 2 hod). Je to čas, keď sa vo farnosti zastavíme pri počúvaní Božieho Slova, aby nás zjednocovalo a nasýtilo. Srdečne všetkých pozývame.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.
 • Jarná zbierka na Charitu je v túto nedeľu (18.2.) po sv. omšiach.
 • Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti od rodiny Sedlákovej a Bohu-známych darcov spolu vo výške 470,-Eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Krížové cesty sú v piatok (17:50) a v nedeľu (14:00). Orientačný rozpis pobožností krížových ciest s kňazom podľa toho, kto ju má na starosti a komunikuje s kňazom v príprave.
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pôst a manželstvo. V tomto období je milostivý čas na odstránenie prekážok vo vzťahu s Bohom i s ľuďmi a naopak, na začatie práce pre ich posilňovanie. Veľmi vhodnou je pomôcka pre manželov –  Malá cesta kresťanských manželov. Umožňuje po malých krokoch objaviť krásu a silu sviatosti manželstva, ktorú tak málo poznáme. Podobne je vhodná na budovanie spoločenstiev manželov a rodín.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (detská úprimnosť): Pane, netráp sa nad tým, že sa nemôžeš dočkať, kým sa polepším. Celkom som si už zvykol na to, aký som.

6. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  12.2. — Féria
 Utorok  13.2. — Féria
 Streda  14.2. Popolcová streda Féria
 Štvrtok  15.2. — Féria
 Piatok  16.2. — Féria
 Sobota  17.2.  — Féria
 Nedeľa 18.2. 1. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov máme v túto nedeľu (11.2.), stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov je v budúcu nedeľu (18.2.).
 • Manželom dávame do pozornosti Národný týždeň manželstva (NTM), ktorý je od 12. do 18. februára 2024. Podnety nájdete na stránke www.ntm.sk .
 • Popolcová streda (14.2.) je začiatok pôstneho obdobia. Sv. omše sú ráno o 7:00 a večer o 18:30.
  • V tento deň zachováme prísny pôst nasledovne: Od 14 rokov života sa treba zdržiavať mäsitých jedál. Tí, ktorí dovŕšili 18. rok života a majú menej ako 60 rokov, okrem toho jedia iba trikrát za deň, z toho len raz dosýta. Medzi týmito tromi jedlami nejeme nič, ani ovocie, či sladkosti. Starších ako 60 rokov sa opäť týka iba pôst od mäsa.
  • Vo výchove je potrebné viesť k pôstu aj deti. Učíme ich zriekať sa vhodným spôsobom – primeraným veku, aby sa ich srdce mohlo lepšie zamerať na Božie veci – na lásku k Bohu a k blížnym. Pôstom získavame čas a prostriedky pre konanie dobra našim blížnym.
  • Rodinám s deťmi odporúčame zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Južnom Sudáne. V online brožúrke môžete nájsť mnoho zaujímavých informácii i podnetov na pôstne obdobie. Viac nájdete na stránke tehlicka.sk. Podporiť zbierku „Tehlička pre misie“ môžete do pokladničky označenej a prichystanej pod chórom kostola – od budúcej nedele.
 • Vo štvrtok 15.2. bude celodenná farská adorácia. Budeme prosiť o potrebné milosti pre našu diecézu, za blízke farské misie, ale aj pre tých, čo sú pozvaní odovzdávať vieru svojim deťom a blížnym. Vo vestibule je tabuľka, do ktorej sa, prosíme, zapíšte, aby sme pokryli celý deň.
 • Obnova pre dospelých vo farnosti, bude vo štvrtok (15.2.). Začne po večernej sv. omši. Trvanie bude približne hodinku. Je to požehnaný čas na budovanie osobného vzťahu s Ježišom i pre posilnenie svojej identity v Božom povolaní.
 • Pobožnosti krížových ciest budú bývať v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Tieto krížové cesty bude viesť kňaz s rodinami alebo spoločenstvami. Vo vestibule je tabuľka s dátumami, kde sa môžete zapísať ako rodina alebo spoločenstvo. Krížové cesty môžeme obetovať aj za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4.2024.
 • Pomazanie chorých. Vo farnosti budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých v budúcu sobotu 17.2. pri sv. omši o 11:30. Pre účinnosť sviatosti pomazania chorých vrele odporúčame zmieriť sa s blížnymi a pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Spovedáme počas týždňa pri večerných sv. omšiach okrem pondelka, tiež budeme k dispozícii hodinu pred sv. omšou v sobotu 17.2..
 • Jarná zbierka na Charitu bude (v budúcu) v prvú pôstnu nedeľu 18.02.2024.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).  
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok budeme pomoc smerovať do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a pekné aktivity pre deti a rodiny.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Na základe dekrétu od Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov veriaci dostali možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci:
 • Návšteva kostola (verejnej kaplnky), ktorý je v správe saleziánskej rodiny od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024
  • Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola: „Aspoň primeraný čas venujú zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (kultúra dneška): Starší muž, sediaci v električke vzdychá: – Žiadna kultúra,  žiadne hodnoty, žiadna úcta k starším ľuďom, strašná hrubosť v mladej generácii. – Ale čo tým myslíte, veď som vám uvoľnil miesto! – Hej, ale manželka musí stáť.

5. Nedeľa v cezročnom období (B)

 Pondelok  5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka
 Utorok  6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
 Streda  7.2. — Féria
 Štvrtok  8.2. Sv. Hieronyma Emilianiho, ab. Sv. Jozefíny Bakhity Ľubovoľ. spomienky
 Piatok  9.2. — Sviatok
 Sobota 10.2.  Sv. Školastiky, panny Spomienka
 Nedeľa 11.2.  6. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnes (4.2.) je prvá nedeľa v mesiaci – pobožnosť 1. nedele je o 14:00. O 16:00 je Don Bosco Show v kultúrnom dome v Poprade. Vstupenky sú už obsadené.
 • Zastupovanie. Budúci týždeň do štvrtka nás budú vo farnosti zastupovať spolubratia z Košickej Kalvárie. Farská kancelária v utorok 6.2. z tohto dôvodu nebude otvorená. V súrnych prípadoch volajte t.č. farskej kancelárie: 0919 147 900.
 • Intencie na apríl sa budú zapisovať od utorka iba v kostole po sv. omšiach.
 • Ďakujeme rodine Bukovinovej, Deutschovej a Bohu-známym dobrodincom za milodar 100,-eur na kostol. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Pozývame vás na divadlo Kamenný chodníček, ktoré nacvičili saleziáni a mladí z Košíc. Zamerané je pre vekovú kategóriu od 9.ročníka základnej školy a vyššie. Predstavenie bude v nedeľu 18.2. o 16:00 v kultúrnom dome v Spišskej Teplici. Lístky si môžete zaobstarať v sakristii kostola. Vstupné je dobrovoľné (príspevok môžete dať aj pri vstupe do kultúrneho domu).
 • Organový koncert žiakov a študentov organovej triedy Petra Čapó sa uskutoční v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade v piatok 9. februára 2024 po svätej omši o 18:45 h. Všetci ste srdečne vítaní.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Najbližšie stretnutia birmovancov bude 11.2.; 25.2..
 • Popolcová streda je 14.2.2024.
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 15.2. po večernej sv. omši cca od 19:10 do 20:10.
 • Celodenná adorácia bude 15.2. (štvrtok po popolcovej strede).
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok budeme pomoc smerovať do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a pekné aktivity pre deti a rodiny.
 • Spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých bude v sobotu 17.2. 2024 na sv. omši o 11:30.
 • Celoslovenské stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk bude v Žiline 16.-18.2..
 • Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie – najbližšie bude 18.2.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Jarné prázdniny sú 26.2.-1.3. 2024.
 • Veľkonočná nedeľa 31.3. 2024. Nedeľa Božieho milosrdenstva 7.4..
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Na základe dekrétu od Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov veriaci dostali možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci:
  • Návšteva kostola (verejnej kaplnky), ktorý je v správe saleziánskej rodiny od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024
   • Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola: „Aspoň primeraný čas venujú zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (fašiangová hostina): Červotoč osloví červotoča: – Pozývam na raňajky. – A čo ponúkaš? – Švédske stoly.

4. Nedeľa v cezročnom období (B) – Nedeľa Katolíckej univerzity

 Pondelok 29.1. — Féria
 Utorok 30.1. — Féria
 Streda 31.1. Slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže Sviatok (u SDB)
 Štvrtok   1.2. — Féria
 Piatok   2.2. Obetovanie Pána Sviatok
 Sobota   3.2.  Panny Márie v sobotu, ab, Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ab. Sv. Oskara, biskupa Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa  4.2.  5. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnes (28.1.) popoludní majú stretnutie birmovanci.
 • Slávnosť Dona Bosca v našej farnosti bude v stredu 31.1. počas sv. omše o 17:00. Po nej ste srdečne pozvaní na agapé, ktoré bude na farskom dvore.
 • Don Bosco Show– program, ktorí si pripravili mladí z našich stredísk na Juhu a vo Veľkej bude v nedeľu 4.2.2024 v Dome kultúry o 16:00. Vstupenky si môžete rezervovať systémom online cez našu stránku salezianipoprad.sk od 26.1..
 • Prvopiatkový týždeň – spovedáme okrem bežných časov v utorok vo štvrtok a piatok od 17:30. (v stredu na slávnosť dona Bosca nespovedáme). Sv. omše sú v piatok aj o 7:00 a v sobotu aj o 7:30 – so svätoblažejským požehnaním.
 • Na sviatok obetovania Pána (2.2.) si večer prineste aj sviece, ktoré požehnáme na začiatku sv. omše.
 • Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti spolu 240 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Deviatnik k donovi Boscovi začal v pondelok (22.1.). Odkaz na texty nájdete v TOMTO odkaze. Okrem osobného úmyslu môžeme obetovať tento deviatnik za misie v našej farnosti, ktoré budú viesť bratia Redemptoristi od 13.4.-21.4. a za šírenie saleziánskej charizmy.
 • Najbližšie stretnutia birmovancov bude 28.1.; 11.2.; 25.2..
 • Celodenná adorácia bude 15.2. (štvrtok po popolcovej strede).
 • Spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých bude v sobotu 17.2.2024 na sv. omši o 11:30.
 • Celoslovenské stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk bude v Žiline 16.-18.2.
 • Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie – najbližšie bude 18.2. (malá skúška pripravenosti na sviatosť zmierenia a základných vedomostí + téma: príprava na slávenie svätej omše a pôstna príprava, rozpisy 1. svätých spovedí. Otázka zmien v slávení 1. sv. prijímania a mystagógie).
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Jarné prázdniny sú 26.2.-1.3. 2024.
 • Veľkonočná nedeľa 31.3. 2024. Nedeľa Božieho milosrdenstva 7.4..
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času (ak sa dá vhodné je mať aj dovolenku) i pozývaním našich susedov a farníkov.
 • Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko (celý dekrét je Tu). Provinciál don Peter Timko počas otvorenia roku vďačnosti oznámil, že apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistciPodmienky podľa dekrétu:
  • Návšteva kostola. “Tí, ktorí v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch, alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku (do tejto možnosti patrí aj kostol vo Veľkej a kaplnka v oratku na Juhu). Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou”.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola. “…aspoň venujú primeraný čas zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Milí rodičia, ruženec, ranné a večerné modlitby, požehnanie detí, keď idú spať, pravidelná účasť na svätej omši a účasť na ostatných sviatostiach – prostredníctvom všetkých týchto praktík sa rodiny rozvíjajú ako školy modlitby. (biskup Robert Barron)
 • Vtip: (zmysel pre humor) Ako dokázať, že Pán Boh má zmysel pre humor? – Svoj vyvolený ľud viedol púšťou 40 rokov a nakoniec ich doviedol na jediné miesto v tom kraji, kde nie je ropa…

Bl. Laura Vicuňa 22.1.

Dnes začíname deviatnik k donovi Boscovi (tu ho nájdeme celý). Don Bosca mal a má úžasný vplyv na celé generácie mladých i dospelých. Je zaujímavé, že príprava na jeho sviatok sa začína prve na sviatok blahoslavenej Laury

V časopise Slovo+ uverejnili pekný článok o Laure, kde sa dozvedáme skratke, čím si prešla a čo jej pomohlo, aby dorástla do Neba. Zacitujeme aspoň časť (https://www.slovoplus.sk/laura-vicuna-5-obycajnych-a-pritom-vynimocnych-sposobov-ako-rast-vo-svatosti):

Laura sa narodila v Santiagu v Čile v roku 1891. Ako malá prišla o otca. Jej matka Mercedes bola nútená odsťahovať sa do Argentíny, aby unikli hladomoru.

V deviatich rokoch matka zapísala Lauru a jej sestru Júliu do saleziánskej školy. Potom začala pracovať pre muža menom Manuel Mora ako slúžka. Zarobila si tak na ubytovanie, jedlo a školné pre svoje dcéry. Manuel bol však veľmi nezriadený človek a pravidelne Mercedes ubližoval.

Raz – stalo sa to počas školských prázdnin – Mora dvakrát zbil samotnú Lauru a pokúšal sa ju zviesť. Keď sa nepoddala a utiekla, odmietol jej ďalej platiť školné. Sestry saleziánky však počuli o jej situácii a ponúkli Laure spolu s jej sestrou štipendium. V Máriinom dome boli v bezpečí.

Malá Laura ochorela a ponúkla Bohu svoju chorobu za matkino obrátenie.

Keď zomierala, sestry privolali jej matku. Lauru matkina prítomnosť veľmi potešila, o to viac, že ešte počas návštevy pristúpila Mercedes k sviatosti zmierenia a sľúbila, že sa vráti k Bohu. Laura bola od radosti bez seba a vykríkla: „Vďaka, Ježišu! Vďaka, Mária! Teraz môžem zomrieť šťastná!“ Laura zomrela 22. januára 1904. Mala len dvanásť rokov.

Tu je päť lekcií svätosti – päť jednoduchých, no vážnych výrokov malej Laury:

 1. „Plniť Božiu vôľu: to je moja obľúbená modlitba.“

Modlime sa, aby sme spoznali Božiu vôľu v svojom živote, ale tiež aby sme mali odvahu ju nasledovať. On nás pozná a miluje viac, než sa milujeme my sami. Dokáže nás urobiť a urobí nás krásnymi, ak mu to dovolíme.

 1. „Chcem byť stála v cnosti.“

Cvičme sa v cnostiach, predovšetkým v cnosti čistoty. Modlime sa o milosť sebakontroly. Majme pod kontrolou svoje zmysly. Nerozprávajme, nerobme a nepozerajme na nič, čo by mohlo znamenať kompromis s cnosťou. Ostávajme v stave milosti a často pristupujme k sviatosti zmierenia. Ak padneme, vyspovedajme sa čím skôr!

 1. „Ó, Ježiš, ponúkam sa ti, chcem byť celá tvoja!“

O Laure bolo známe, že prijímala Oltárnu Sviatosť tak často, ako to len bolo možné. Rovnako často navštevovala Sviatosť a adorovala. Ostaňme blízko eucharistickému Ježišovi.

 1. „Ó, Mária, podaj mi svoju ruku a vezmi si moju!“

Nevzďaľujme sa od Svätej Matky. Laura bola blízko našej Pani a naša Pani bola rovnako blízko jej.

 1. „Trp potichu a stále sa usmievaj.“

Nezúfajme si, ani uprostred trápenia. Inými slovami, obetujme svoje trápenie a prosme si hlbokú, stálu radosť Božích detí. Laura tak žila a teraz je blahoslavená.

Svätosť je naozaj taká jednoduchá.

Svätý pápež Ján Pavol II. blahoslavil Lauru na Námestí svätého Petra 3. septembra 1988. Mal oblečené červené rúcho, na znak Laurinho mučeníctva, keďže ponúkla svoj život za dušu matky.

Blahoslavená Laura je patrónkou obetí zneužívania, patrónkou tých, ktorí prišli o rodičov a tiež patrónkou čistoty.

Blahoslavená Laura Vicuña, oroduj za nás!

3. Nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova

Pondelok 22.1.Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ab. Bl. Laury Vicuňovej, panny Ľubov. spomienky
 Utorok 23.1. — Féria
 Streda 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Sviatok (u SDB)
 Štvrtok 25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola Sviatok
 Piatok 26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka
 Sobota 27.1.  Panny Márie v sobotu, ab. sv. Angely Merici, pannyĽubovoľ. spomienky
 Nedeľa 28.1.  4. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 

Dnes (21.1.) je Nedeľa Božieho slova.

V túto nedeľu začína 2. etapa pastoračného plánu “Ježišova cesta do Emauz”. Otec biskup František nás srdečne pozýva, aby sme sa horlivo zapojili. Materiály na pozretie alebo stiahnutie nájdete na stránke biskupského úradu Spišskej kapituly alebo cez odkazy v 2. časti oznamov. Sú veľmi praktické a podnetné.
 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25.1. 2024. V tento čas si pripomíname dôležitosť modlitby a pokánia na prekonávanie rozdelenia medzi kresťanmi. V túto nedeľu 21.1. bude Ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole vo Veľkej o 15:00. Počas nej sa modlíme za jednotu kresťanov s bratmi a sestrami z rôznych kresťanských denominácií. Ak môžete, určite príďte.

Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie bude v túto nedeľu (21.1). Začína výnimočne o 16:30 stretnutie v orlovni (po ekumenickej pobožnosti).

Deviatnik k donovi Boscovi začína v pondelok (22.1.). Odkaz na texty je v druhej časti oznamov. Okrem osobného úmyslu môžeme obetovať tento deviatnik za misie v našej farnosti, ktoré budú viesť bratia Redemptoristi od 13.4.-21.4. a za šírenie saleziánskej charizmy.

Slávnosť Dona Bosca v našej farnosti bude v stredu 31.1. počas sv. omše o 17:00. Po nej ste srdečne pozvaní na agapé ktoré bude na farskom dvore.

Don Bosco Show– program, ktorý si pripravili mladí z našich stredísk na Juhu a vo Veľkej bude v nedeľu 4.2.2024 v Dome kultúry o 16:00. Vstupenky si budete môcť rezervovať systémom online cez našu stránku salezianipoprad.sk od 26.1..

Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti spolu 750eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.


—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —
 
Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V pondelok 8.1. na spomienku na bl. Titusa Zemana začal rok vďačnosti. V čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 je možnosť získania úplných odpustkov (pre seba alebo pre duše v očistci): Podmienky získania podľa dekrétu:
1.Návšteva kostola. “Tí, ktorí v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch, alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku (do tejto možnosti patrí aj kostol vo Veľkej a kaplnka v oratku na Juhu). Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou”.
2. Čo urobiť pri návšteve kostola. “…aspoň venujú primeraný čas zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
3.Splniť zvyčajné podmienky: “sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza”.

Povzbudenie pre deti a rodičov. Sv. omša o 11:00 je s väčšou účasťou detí. Veľmi vhodné je, aby sa deti prvého stupňa ZŠ, ale i starší, zapojili do detského zboru, ktorý pripravuje piesne a spoluúčasť na sv. omši o 10:15 v orlovni. Chlapcov pozývame do služby miništrovania. Povzbudzujeme rodičov, aby sprevádzali svoje deti do aktívnej účasti na svätej omši. Dostatočný a pokojný čas pred sv. omšou je užitočný aj pre rodičov – slúži na prečítanie si Božieho slova, na naladenie srdca a rozhovor s Bohom, aby sme mali čo najväčší úžitok zo svätej omše, priniesli Pánovi to, čo sa podarilo v uplynulom týždni a pripravili sa na ďalší týždeň.

Zaujímavé linky:
Deviatnik k don Boscovi od 22.1.2024 (TU)
Pomôcky na 2. etapu pastoračného plánu v našej diecéze:
MATERIÁLY NA STIAHNUTIE na týchto odkazoch:
Intronizácia Svätého písma v rodine
Živé slovo – citáty z Božieho slova
1. list so šifrou (21. január)
Ročný plán čítania Svätého písma – tabuľka
– Aplikácia pre mladých – najmä birmovancov  –Tweetuj s Bohom (Tweeting with God) TU)– stiahnite si ju a používajte – môžete si oživovať a dopĺňať jednoducho informácie o svojej viere.
Kde si zaobstarať sv. Písmo? Aby sme mali svoje vlastné alebo rodinné… stačí si vy- googliť :-) a kúpiť. Tu je aj zaujímavá aplikácia, cez ktorú sa dá aj počúvať ekumenický preklad sv. Písma v slovenčine: https://www.youversion.com/the-bible-app/ alebo cez mobil si stiahnite aplikáciu Bible (YouVersion).
 
Modlitbový apoštolát v januári: 
Úmysel Svätého Otca: Za dar rozmanitosti v Cirkvi. Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.
Vo farnosti: Za prípravu farských misií.
 
Vtip: („diplomacia“) Ahoj mami. Tu je moje polročné vysvedčenie. Okrem iného, telka a mobil ma už aj tak nebaví.
 

2. nedeľa v cezročnom období

Pondelok 15.1. — Féria
 Utorok 16.1. — Féria
 Streda 17.1. Sv. Antona, opáta Spomienka
 Štvrtok 18.1. — Féria
 Piatok 19.1. — Féria
 Sobota 20.1.  Panny Márie v sobotu, ab. sv. Fabiána, pápeža a mučeníka,          ab. sv. Šebastiána, mučeníkaĽubovoľ. spomienky
 Nedeľa 21.1.  3. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • V túto nedeľu (14.1.) je stretnutie birmovancov. Rodičia chlapcov majú o 16:30 stretnutie v orlovni.
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25.1. 2024. V tento čas si pripomíname dôležitosť modlitby a pokánia na prekonávanie rozdelenia medzi kresťanmi.
 • Ekumenická pobožnosť bude v nedeľu 21.1. bude v evanjelickom kostole vo Veľkej o 15:00. Počas nej sa modlíme za jednotu kresťanov s bratmi a sestrami z rôznych kresťanských denominácií. Ak môžete, určite príďte.
 • Duchovná obnova. Týždeň modlitieb za jednotu začneme duchovnou obnovou vo farnosti, ktorá bude vo štvrtok 18.1. po večernej svätej omši (cca o 19:10). Na úvod bude slovko a potom adorácia, aby sme Ježišovi umožnili uzdravovať a premieňať, to, čo je v nás.
 • S deťmi a rodičmi z prípravy na 1. sv. prijímanie sa stretneme 21.1. o 16:30 – v orlovni. Čas sme trochu posunuli vzhľadom na ekumenickú pobožnosť, ktorá bude predtým v evanjelickom kostole.
 • Pastoračný plán “Ježišova cesta do Emauz” prechádza do druhej etapy. Otec biskup nás srdečne pozýva na celodiecéznu adoráciu. V našom dekanáte sa uskutoční v 20.1. v týchto farských kostoloch: Štrba o 17:00, Vysoké Tatry  o 17:00 a Nová Lesná o 16:00. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe ak je to možné aj svojou účasťou, alebo aspoň modlitbou. Využiť môžeme aj čas adorácie v rámci duchovnej obnovy v našom kostole vo štvrtok.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V pondelok 8.1. na spomienku na bl. Titusa Zemana začal rok vďačnosti. V čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 je možnosť získania úplných odpustkov. Podmienka je navštíviť farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo zbožnou modlitbou.

 • Povzbudenie pre deti a rodičov. Sv. omša o 11:00 je s väčšou účasťou detí. Veľmi vhodné je, aby sa deti prvého stupňa ZŠ, ale i starší, zapojili do detského zboru, ktorý pripravuje piesne a spoluúčasť na sv. omši o 10:15 v orlovni. Chlapcov pozývame do služby miništrovania. Povzbudzujeme rodičov, aby sprevádzali svoje deti do aktívnej účasti na svätej omši. Dostatočný a pokojný čas pred sv. omšou je užitočný aj pre rodičov – slúži na prečítanie si Božieho slova, na naladenie srdca a rozhovor s Bohom, aby sme mali čo najväčší úžitok zo svätej omše, priniesli Pánovi to, čo sa podarilo v uplynulom týždni a pripravili sa na ďalší týždeň.

 • Prednáška Digitálni rodičia – „naživo“ bude túto nedeľu 14.1. o 16:30 v priestoroch Oratka na Juhu. Workshop vedie pani Barbora Okrúhľanská. Interaktívne bude rozprávať o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre mladého človeka aj rodiny. Prezradí tiež výchovné tipy a triky, ktoré sa dajú ihneď aplikovať do života.  Viac info na https://salezianipoprad.sk/digitalni-rodicia-prednaska-pre-dospelych/

 • Celodiecézna adorácia pred začiatkom 2. etapy pastoračného projektu „Ježišova cesta do Emauz“ pre Dekanát-Poprad bude v sobotu 20.1. 2024 o 17:00 v týchto farnostiach:  Vysoké Tatry  o 17:00;  Štrba o 17:00,  Nová Lesná o 16:00
 • Modlitbový apoštolát v januári: 
  • Úmysel Svätého Otca: Za dar rozmanitosti v Cirkvi. Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.
  • Vo farnosti: Za prípravu farských misií.
 • Vtip:  (ako by bolo, keby) Čo by sa bolo stalo, keby boli Adam a Eva Číňania?
  Odpoveď: Boli by sme stále v raji, lebo by nezjedli jablko, ale hada.

Ľudové misie – misie pre farnosť

Pozvanie

Milí obyvatelia farnosti Poprad-Veľká, bratia a sestry, srdečne vás pozývame na misie, ktoré budú po 14-tich rokoch v našej farnosti znova. Budú 13.-21.apríla 2024. Pozvaný je každý, kto hľadá Božiu prítomnosť vo svojom živote, túži po odpustení, pokoji srdca a po spoločenstve. Je to príležitosť, ktorá sa často neopakuje. Neodmietnite, prosím, toto pozvanie a príďte. Nech vás Pán žehná!

Dominik Vinš, sdb, správca farnosti Poprad-Veľká

V rámci prípravy prinášame rozhovor s vedúcim tímu redemptoristov, pátrom ThLic Michalom Zamkovským, CSsR

Čo sú misie a aký je ich cieľ?

Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus. Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne špecifické programy ohlasovania evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie pripravované v tejto farnosti. Na základe pozvania kňaza prichádza do farnosti na osem dní skupina rehoľníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa zainteresovaných so živým Bohom. Podstatou ľudových misii je teda možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom misii je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť o tom, že je to možné, lebo čas misii je vďaka modlitbám mnohých, mimoriadny a milostivý čas na obrátenie.

Aké témy sa budú počas ľudových misii preberať?

Ide o podstatné témy kresťanského života. V sobotu začíname témou Boh ťa hľadá, lebo nikto mu nie je ľahostajný. Iniciatíva v kresťanskom živote patrí Bohu a jeho láske. O tom bude sa hovoriť tiež v nedeľu. Potom prichádzajú témy: hriech, obráteniesviatosť zmierenia ako zavŕšenie cesty pokánia. Zároveň v prvých dňoch sú špeciálne stavovské stretnutia pre ženy, pre mužov, pre mládež a potom deti. Kresťanstvo však nie je predovšetkým náboženstvom hriechu a smútku, ale náboženstvom života, lásky a radosti. Preto potom prichádzajú témy: Ježiš – Darca života, Eucharistia, Láska, modlitba, ale aj skutočnosť utrpenia a kríža. „Kresťan – človek na kríži“ je záver misijného programu s požehnaním misijného kríža. V sobotu večer si pripomíname účasť Márie, Matky Cirkvi v našom kresťanskom živote. Misie sú určitým celkom duchovných cvičení a preto jednotlivé témy na seba nadväzujú.

Pre koho sú misie určené?

Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere; ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje láska a dobro pred ktorým sa skláňajú. Tým všetkým môžu misie pomôcť priblížiť sa k Bohu a urobiť ďalší krok k ľudskosti. Všetci potrebujeme povzbudenie k nádeji a to dostávame od Ducha Božieho, ktorého cez misie stále privolávame. Misie sú teda určené pre ľud, pre všetkých, preto ich voláme ľudové. Tento bohatý program je ponukou pre dnešných ľudí, ktorí sa ťažko vedia zastaviť a zamyslieť nad tým, čo je podstatné v živote: Odkiaľ som? Kam idem? Aký je zmysel života? Čo mi prináša pokoj a radosť do života? Čoho sa potrebujem zbaviť? Môže mi Boh pomôcť v živote? Môžem sa k nemu priblížiť? Keď človek začne vnímať Boha: už sa modlí a to je už dobrá príprava na misie. Počas misii budú kňazi k dispozícii skoro celé dni, či už na spoveď alebo duchovný rozhovor. Tak môže prísť malé svetielko, ktoré nás povedie ďalej životom.

Čo považujete za „úspech“ misii?

My máme ohlasovať, my máme rozsievať Božie slovo a výsledky sú v Božích rukách. Účinky sú tiež v srdciach ľudí, ktorí prídu, počúvajú a určite raz to dobro vyklíči. Niečo možno vidieť hneď, ale skutočné ovocie príde postupne. Ľudia nám aj po rokoch napíšu, že misie boli veľkým požehnaním v ich duchovnom živote, či v manželstve, či v rodine alebo farnosti.

Kto sú redemptoristi a čo je ich hlavným poslaním?

Sme misionárska rehoľa a našim hlavným poslaním sú ľudové misie vo farnostiach. Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, ako je náš presný názov, založil v roku 1732 svätý Alfonz Liguori, právnik a šľachtic z Neapola. Za Alpy ju preniesol svätý Klement Hoffbauer. Kongregácia má viac ako 5 000 členov po celom svete. V Česku a na Slovensku pôsobí cca 90 redemptoristov v jednej Bratislavsko – Pražskej provincií (a Michalovskej viceprovincií). Provincia redemptoristov má tri misijné tímy, ktorým veľmi účinne pomáhajú na misiách laickí misionári. Tak môžeme spolu viac napĺňať heslo našej rehole: „Hojné je u Neho vykúpenie.“ Verím, že to „hojné vykúpenie“ sa bude prelievať aj v Poprade Veľkej počas misijného programu v dňoch 13 – 21.4.2024. Všetkých srdečne pozývame.

                                                                                                             

Súťaž o najkrajší Betlehem detskými očami

Počas vianočných prázdnin (2023-24) si mohli deti vyskúšať svoje tvorivé schopnosti na tému “jasličiek”. Do súťaže sa zapojilo asi 20 detí. Niektorí maľovali a niektorí sa pustili do kreslenia a vystrihovania celého modelu Betlehemských jasličiek aj s postavami a okolím.

Hoci sme mali porotu s umeleckými schopnosťami (Klára K., Sophia M., Karolína C.) rozhodovanie nebolo ľahké. Bolo potrebné zvážiť vek umelca, techniku prevedenia i originalitu stvárnenia.

Po dlhom uvažovaní sa zhodli na udelení cien postupne, ako to len šlo :-) Každý dostal aspoň malú odmenu, hoci tou najväčšou bolo to, že deti dovolili Ježiškovi, aby prišiel domov k nim a našli si čas, ktorý venovali Jemu. Cez svoju snahu, prácu a darovanie času vzdali úctu a poklonu Ježišovi, ktorý prišiel a daroval nám všetko, aby nás zachránil pre Nebo. Kto tomu rozumie, ten sa námahy pre priateľstvo s Ježišom nebojí.

Medzi obrázkami a modelmi jasličiek boli aj stromčeky s dobrými skutkami, ktoré si vyskúšali súčasní tretiaci, ktorí sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Bolo ich síce málo, ale dúfame, že sa nám podarí ešte zhromaždiť tieto dielka na najbližšom stretnutí (21.1.) a zhodnotiť ako sme pracovali na svojom srdci a atmosfére doma – aby sa Ježiš cítil prijatý – veď rodina je malou domácou cirkvou, od ktorej závisí dobro nielen doma, ale aj vo svete.

Adam Hrončák (3. roč. ZŠ), jeden z víťazov našej súťaže, nám poslal aj malý fotopríbeh svojej práce.

Obdivovať lásku Nebeského Otca, ktorá sa neustále prejavuje cez Ježiša môžeme a máme aj naďalej. Sme nositeľmi najkrajšieho posolstva pre ľudí, aké kedy bolo a bude na svete.

Po vianočnom období sa v kostoloch môžu ešte ponechať Betlehemy v zadných alebo bočných častiach kostola až do sviatku Obetovania Pána (2.2.) Tak je to aj v našom kostole, kde pod chórom – môžete objaviť Betlehem s obnovenými soškami s ktorými si potrénoval nadanie i trpezlivosť p. František Švirloch a esteticky ich rozmiestnili manželia Petrenčíkovci. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

DIGITÁLNI RODIČIA – prednáška pre dospelých

DIGITÁLNI RODIČIA V NAŠOM STREDISKU

Pozývame vás na prednášku a diskusiu pre dospelých, ktorí sa chcú zorientovať v téme výchovy v online svete. 

Aké sú pozitíva a negatíva digitálnej doby? Čo deťom hrozí? Čo máme ako rodičia/učitelia/vychovávatelia robiť?

Prednáška je plná aktuálnych informácií o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre mladého človeka aj rodiny. Dozviete sa aj výchovné tipy a triky, ktoré sa dajú ihneď aplikovať do života. 

Školiteľka:

Barbora Okruhľanská z projektu DIGITÁLNI RODIČIA, ktoréhocieľom je priblížiť rodičom, učiteľom či vychovávateľom svet ich detí a vnúčat, aby ho nielen lepšie pochopili, ale boli v ňom aj správnymi sprievodcami vo výchove.

Viac o projekte: www.digitalnirodicia.sk