Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

POMAZANIE CHORÝCH

Potrebuje niekto sviatosť pomazania chorých?

Ak je niekoho život ohrozený chorobou, alebo krehkosťou staroby, je vhodné, aby sme mu zavolali kňaza. Môže to urobiť aj sám, ale vhodnejšie je, ak to s jeho súhlasom urobí niekto z blízkych  – je to prejav milosrdnej lásky.

Sv. apoštol Jakub píše vo svojom liste:

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. (Jak 5, 14-15)

Ak ste v našej farnosti Poprad – Veľká: +421 919 147 900

Ak ste v nemocnici v Poprade: +421 904 355 904

Kto môže prijať sviatosť zmierenia?

Pozri si 2,5 min. video

Ako sa pripraviť?

 1. Žiť tak, aby sme si živili priateľstvo s Bohom… Nikdy to neodkladajme na neskôr.
 2. Často pristupovať k sviatostiam a čítať Božie Slovo, aby sme boli naplnení Božou prítomnosťou a konali skutky z lásky. (ostatné nemá pre večnosť žiadnu cenu).
 3. Vzbudiť si vieru – dôveru v lásku Nebeského Otca, vykupiteľskú moc Ježiša Krista a silu Ducha Svätého. (napr. zrieknuť sa všetkého zla a pomodliť sa Vyznanie viery – obnoviť si krstné sľuby),
 4. Do príchodu kňaza je vhodné pripraviť sa aj na sviatosť zmierenia a oľutovať svoje hriechy. Potrebné je zmieriť sa s Bohom a ľuďmi.
 5. Vhodné je modliť v spoločenstve svojich blízkych – ruženec, korunku k Božiemu milosrdenstvu, litánie k predrahej Krvi J. Krista, …., čítať si povzbudivé state z Božieho Slova.
 6. Na stôl pripraviť biely obrus, sviecu, kríž alebo obrázok niekoho svätého. Ak máte svätenú vodu, vhodné je pripraviť ju do misky (ak je možnosť).
 7. Kňaz, ktorý príde, vás usmerní a vyslúži potrebné sviatosti.

Existuje nejaká sviatostná starostlivosť o starých a chorých?

Pokiaľ má pokrstený človek vážnu chorobu alebo vek nad 60 r., má možnosť prijať sviatosť pomazania chorých, ktorú udeľujeme v našej farnosti jeden – dvakrát do roka, spoločne pre všetkých, počas slávenia sv. omše v čase pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. Pokrstený človek môže prijať sviatosť pomazania chorých individuálne kedykoľvek na požiadanie ktoréhokoľvek kňaza. Kňazi vo farnosti navštevujú chorých doma raz za mesiac – obyčajne v týždni pred prvým piatkom v mesiaci, po nahlásení v kostole alebo vo fare.

Čo ak je chorý nepokrstený?

Ak má chorý záujem zmieriť sa s Bohom a prijať jeho lásku, treba ho povzbudiť, aby si vzbudil túžbu po Bohu a prijatie sviatostí. Vhodné je vysvetliť to, na čo sa pýta a hovoriť s ním o tom, či vie po čom túži a čo chce prijať. Ak je v nebezpečenstve smrti, kňaz sa najprv presvedčí, či je ochotný prijať vyznanie viery a zrieknuť sa všetkého, čo je proti Bohu a láske. Potom mu udelí krst, birmovanie a po ňom sviatosť pomazania chorých a aj sv. prijímanie (viatikum -t.j. pokrm na cestu).

Čo ak je chorý v bezvedomí?

Ak sa predpokladá jeho túžba po Bohu aspoň z vonkajšieho poznania doterajšieho života, kňaz mu vyslúži sviatosť pomazania chorých.

Čo ak chýbajú niektoré sviatosti?

Ak je čas, kňaz ich môže udeliť – napr. sviatosť birmovania.

Čo ak verejne zanechal vieru a teraz to ľutuje?

Kňaz má pre takúto situáciu odpustiť hriechy a sňať aj trest exkomunikácie.

Čo ak máme strach z “posledného pomazania”

Mnohí starí ľudia majú strach z pomazania chorých, lebo si myslia, že potom musia zomrieť. Treba ich však povzbudiť, že sviatosť pomazania chorým neskracuje život, ale je na posilnenie.

Medzi účinky tejto sviatosti patria:

 • Chorý dostáva milosť posilnenia a odvahy.
 • Sú mu odpustené hriechy (ak nemá možnosť ísť na svätú spoveď)
 • Pociťuje úľavu vo svojej chorobe.
 • Pripravuje sa na dôležité chvíle svojho života (choroba, operácia, staroba).
 • Chorý sa cíti byť členom spoločenstva – iní veriaci sa zaňho modlia.
 • Ak Pán Boh chce, chorému sa môže navrátiť i zdravie.

Čo ak chorý už zomrel, dá sa mu vyslúžiť sviatosť pomazania chorých?

Nie. Lebo je už mŕtvy. Sviatosti môže prijať človek iba ak je živý. Ak sú však pochybnosti, kňaz môže sviatosť vyslúžiť – pre prípad, ak je ten človek ešte živý.

Pohreb

V prípade smrti sa postupuje podľa štandardných postupov, kde je potrebné potvrdenie od lekára, ktoré pozostalým vystaví (list o prehliadke mŕtveho).

Pre vybavenie pohrebu na fare je potrebné, aby bol zosnulý farníkom našej farnosti.  Predtým je však potrebné komunikovať s pohrebnou službou, ktorá koordinuje termíny a potrebné kontakty – teda, aby sa pohrebná služba dohodla s pozostalými a s kňazom, či je termín pohrebu pre každú stránku vyhovujúci. Po tejto dohode pozostalí prídu aj na faru a napíšu sa potrebné informácie potrebné pre pohrebný obrad a zápis do knihy zomrelých vo farskej matrike.