Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

1. Pôstna nedeľa

 Pondelok  19.2. — Féria
 Utorok  20.2. — Féria
 Streda  21.2. — Féria
 Štvrtok  22.2. Katedry sv. Petra, apoštola Sviatok
 Piatok  23.2. — Féria
 Sobota  24.2.  — Féria
 Nedeľa 25.2. 2. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov je v túto nedeľu (18.2.). Budúcu nedeľu (25.2.) je stretnutie birmovancov.
 • Pobožnosti krížových ciest cez pôst sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Tieto krížové cesty bude viesť kňaz s rodinami alebo spoločenstvami. Vo vestibule je tabuľka s dátumami, kde vás pozývame zapísať sa ako rodina alebo spoločenstvo. Krížové cesty môžeme obetovať za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4.2024.
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok je nasmerovaná pomoc do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a podnetné aktivity pre deti a rodiny. Podobne si môžete zobrať z relikviára materiály podnety na pôstnu modlitbu, uvažovanie i skutky.
 • Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko, nás pozýva do pôstu pre Ukrajinu. V letáku, ktorý je pri východe z kostola konkrétne navrhuje čoho sa zrieknuť, aby sme mohli z lásky darovať.
 • Tento týždeň budú aj farské rady. Pastoračná v utorok po sv. omši a hospodárska v stredu po večernej sv. omši.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka v našom farskom kostole bude v piatok 23.2.– po večernej sv. omši (cca 2 hod). Je to čas, keď sa vo farnosti zastavíme pri počúvaní Božieho Slova, aby nás zjednocovalo a nasýtilo. Srdečne všetkých pozývame.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.
 • Jarná zbierka na Charitu je v túto nedeľu (18.2.) po sv. omšiach.
 • Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti od rodiny Sedlákovej a Bohu-známych darcov spolu vo výške 470,-Eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Krížové cesty sú v piatok (17:50) a v nedeľu (14:00). Orientačný rozpis pobožností krížových ciest s kňazom podľa toho, kto ju má na starosti a komunikuje s kňazom v príprave.
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pôst a manželstvo. V tomto období je milostivý čas na odstránenie prekážok vo vzťahu s Bohom i s ľuďmi a naopak, na začatie práce pre ich posilňovanie. Veľmi vhodnou je pomôcka pre manželov –  Malá cesta kresťanských manželov. Umožňuje po malých krokoch objaviť krásu a silu sviatosti manželstva, ktorú tak málo poznáme. Podobne je vhodná na budovanie spoločenstiev manželov a rodín.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (detská úprimnosť): Pane, netráp sa nad tým, že sa nemôžeš dočkať, kým sa polepším. Celkom som si už zvykol na to, aký som.

6. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  12.2. — Féria
 Utorok  13.2. — Féria
 Streda  14.2. Popolcová streda Féria
 Štvrtok  15.2. — Féria
 Piatok  16.2. — Féria
 Sobota  17.2.  — Féria
 Nedeľa 18.2. 1. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov máme v túto nedeľu (11.2.), stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov je v budúcu nedeľu (18.2.).
 • Manželom dávame do pozornosti Národný týždeň manželstva (NTM), ktorý je od 12. do 18. februára 2024. Podnety nájdete na stránke www.ntm.sk .
 • Popolcová streda (14.2.) je začiatok pôstneho obdobia. Sv. omše sú ráno o 7:00 a večer o 18:30.
  • V tento deň zachováme prísny pôst nasledovne: Od 14 rokov života sa treba zdržiavať mäsitých jedál. Tí, ktorí dovŕšili 18. rok života a majú menej ako 60 rokov, okrem toho jedia iba trikrát za deň, z toho len raz dosýta. Medzi týmito tromi jedlami nejeme nič, ani ovocie, či sladkosti. Starších ako 60 rokov sa opäť týka iba pôst od mäsa.
  • Vo výchove je potrebné viesť k pôstu aj deti. Učíme ich zriekať sa vhodným spôsobom – primeraným veku, aby sa ich srdce mohlo lepšie zamerať na Božie veci – na lásku k Bohu a k blížnym. Pôstom získavame čas a prostriedky pre konanie dobra našim blížnym.
  • Rodinám s deťmi odporúčame zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Južnom Sudáne. V online brožúrke môžete nájsť mnoho zaujímavých informácii i podnetov na pôstne obdobie. Viac nájdete na stránke tehlicka.sk. Podporiť zbierku „Tehlička pre misie“ môžete do pokladničky označenej a prichystanej pod chórom kostola – od budúcej nedele.
 • Vo štvrtok 15.2. bude celodenná farská adorácia. Budeme prosiť o potrebné milosti pre našu diecézu, za blízke farské misie, ale aj pre tých, čo sú pozvaní odovzdávať vieru svojim deťom a blížnym. Vo vestibule je tabuľka, do ktorej sa, prosíme, zapíšte, aby sme pokryli celý deň.
 • Obnova pre dospelých vo farnosti, bude vo štvrtok (15.2.). Začne po večernej sv. omši. Trvanie bude približne hodinku. Je to požehnaný čas na budovanie osobného vzťahu s Ježišom i pre posilnenie svojej identity v Božom povolaní.
 • Pobožnosti krížových ciest budú bývať v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Tieto krížové cesty bude viesť kňaz s rodinami alebo spoločenstvami. Vo vestibule je tabuľka s dátumami, kde sa môžete zapísať ako rodina alebo spoločenstvo. Krížové cesty môžeme obetovať aj za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4.2024.
 • Pomazanie chorých. Vo farnosti budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých v budúcu sobotu 17.2. pri sv. omši o 11:30. Pre účinnosť sviatosti pomazania chorých vrele odporúčame zmieriť sa s blížnymi a pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Spovedáme počas týždňa pri večerných sv. omšiach okrem pondelka, tiež budeme k dispozícii hodinu pred sv. omšou v sobotu 17.2..
 • Jarná zbierka na Charitu bude (v budúcu) v prvú pôstnu nedeľu 18.02.2024.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).  
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok budeme pomoc smerovať do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a pekné aktivity pre deti a rodiny.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Na základe dekrétu od Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov veriaci dostali možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci:
 • Návšteva kostola (verejnej kaplnky), ktorý je v správe saleziánskej rodiny od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024
  • Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola: „Aspoň primeraný čas venujú zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (kultúra dneška): Starší muž, sediaci v električke vzdychá: – Žiadna kultúra,  žiadne hodnoty, žiadna úcta k starším ľuďom, strašná hrubosť v mladej generácii. – Ale čo tým myslíte, veď som vám uvoľnil miesto! – Hej, ale manželka musí stáť.

5. Nedeľa v cezročnom období (B)

 Pondelok  5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka
 Utorok  6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
 Streda  7.2. — Féria
 Štvrtok  8.2. Sv. Hieronyma Emilianiho, ab. Sv. Jozefíny Bakhity Ľubovoľ. spomienky
 Piatok  9.2. — Sviatok
 Sobota 10.2.  Sv. Školastiky, panny Spomienka
 Nedeľa 11.2.  6. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnes (4.2.) je prvá nedeľa v mesiaci – pobožnosť 1. nedele je o 14:00. O 16:00 je Don Bosco Show v kultúrnom dome v Poprade. Vstupenky sú už obsadené.
 • Zastupovanie. Budúci týždeň do štvrtka nás budú vo farnosti zastupovať spolubratia z Košickej Kalvárie. Farská kancelária v utorok 6.2. z tohto dôvodu nebude otvorená. V súrnych prípadoch volajte t.č. farskej kancelárie: 0919 147 900.
 • Intencie na apríl sa budú zapisovať od utorka iba v kostole po sv. omšiach.
 • Ďakujeme rodine Bukovinovej, Deutschovej a Bohu-známym dobrodincom za milodar 100,-eur na kostol. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Pozývame vás na divadlo Kamenný chodníček, ktoré nacvičili saleziáni a mladí z Košíc. Zamerané je pre vekovú kategóriu od 9.ročníka základnej školy a vyššie. Predstavenie bude v nedeľu 18.2. o 16:00 v kultúrnom dome v Spišskej Teplici. Lístky si môžete zaobstarať v sakristii kostola. Vstupné je dobrovoľné (príspevok môžete dať aj pri vstupe do kultúrneho domu).
 • Organový koncert žiakov a študentov organovej triedy Petra Čapó sa uskutoční v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade v piatok 9. februára 2024 po svätej omši o 18:45 h. Všetci ste srdečne vítaní.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Najbližšie stretnutia birmovancov bude 11.2.; 25.2..
 • Popolcová streda je 14.2.2024.
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 15.2. po večernej sv. omši cca od 19:10 do 20:10.
 • Celodenná adorácia bude 15.2. (štvrtok po popolcovej strede).
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok budeme pomoc smerovať do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a pekné aktivity pre deti a rodiny.
 • Spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých bude v sobotu 17.2. 2024 na sv. omši o 11:30.
 • Celoslovenské stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk bude v Žiline 16.-18.2..
 • Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie – najbližšie bude 18.2.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Jarné prázdniny sú 26.2.-1.3. 2024.
 • Veľkonočná nedeľa 31.3. 2024. Nedeľa Božieho milosrdenstva 7.4..
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Na základe dekrétu od Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov veriaci dostali možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci:
  • Návšteva kostola (verejnej kaplnky), ktorý je v správe saleziánskej rodiny od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024
   • Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola: „Aspoň primeraný čas venujú zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (fašiangová hostina): Červotoč osloví červotoča: – Pozývam na raňajky. – A čo ponúkaš? – Švédske stoly.

4. Nedeľa v cezročnom období (B) – Nedeľa Katolíckej univerzity

 Pondelok 29.1. — Féria
 Utorok 30.1. — Féria
 Streda 31.1. Slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže Sviatok (u SDB)
 Štvrtok   1.2. — Féria
 Piatok   2.2. Obetovanie Pána Sviatok
 Sobota   3.2.  Panny Márie v sobotu, ab, Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ab. Sv. Oskara, biskupa Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa  4.2.  5. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnes (28.1.) popoludní majú stretnutie birmovanci.
 • Slávnosť Dona Bosca v našej farnosti bude v stredu 31.1. počas sv. omše o 17:00. Po nej ste srdečne pozvaní na agapé, ktoré bude na farskom dvore.
 • Don Bosco Show– program, ktorí si pripravili mladí z našich stredísk na Juhu a vo Veľkej bude v nedeľu 4.2.2024 v Dome kultúry o 16:00. Vstupenky si môžete rezervovať systémom online cez našu stránku salezianipoprad.sk od 26.1..
 • Prvopiatkový týždeň – spovedáme okrem bežných časov v utorok vo štvrtok a piatok od 17:30. (v stredu na slávnosť dona Bosca nespovedáme). Sv. omše sú v piatok aj o 7:00 a v sobotu aj o 7:30 – so svätoblažejským požehnaním.
 • Na sviatok obetovania Pána (2.2.) si večer prineste aj sviece, ktoré požehnáme na začiatku sv. omše.
 • Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti spolu 240 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Deviatnik k donovi Boscovi začal v pondelok (22.1.). Odkaz na texty nájdete v TOMTO odkaze. Okrem osobného úmyslu môžeme obetovať tento deviatnik za misie v našej farnosti, ktoré budú viesť bratia Redemptoristi od 13.4.-21.4. a za šírenie saleziánskej charizmy.
 • Najbližšie stretnutia birmovancov bude 28.1.; 11.2.; 25.2..
 • Celodenná adorácia bude 15.2. (štvrtok po popolcovej strede).
 • Spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých bude v sobotu 17.2.2024 na sv. omši o 11:30.
 • Celoslovenské stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk bude v Žiline 16.-18.2.
 • Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie – najbližšie bude 18.2. (malá skúška pripravenosti na sviatosť zmierenia a základných vedomostí + téma: príprava na slávenie svätej omše a pôstna príprava, rozpisy 1. svätých spovedí. Otázka zmien v slávení 1. sv. prijímania a mystagógie).
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Jarné prázdniny sú 26.2.-1.3. 2024.
 • Veľkonočná nedeľa 31.3. 2024. Nedeľa Božieho milosrdenstva 7.4..
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času (ak sa dá vhodné je mať aj dovolenku) i pozývaním našich susedov a farníkov.
 • Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko (celý dekrét je Tu). Provinciál don Peter Timko počas otvorenia roku vďačnosti oznámil, že apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistciPodmienky podľa dekrétu:
  • Návšteva kostola. “Tí, ktorí v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch, alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku (do tejto možnosti patrí aj kostol vo Veľkej a kaplnka v oratku na Juhu). Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou”.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola. “…aspoň venujú primeraný čas zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Milí rodičia, ruženec, ranné a večerné modlitby, požehnanie detí, keď idú spať, pravidelná účasť na svätej omši a účasť na ostatných sviatostiach – prostredníctvom všetkých týchto praktík sa rodiny rozvíjajú ako školy modlitby. (biskup Robert Barron)
 • Vtip: (zmysel pre humor) Ako dokázať, že Pán Boh má zmysel pre humor? – Svoj vyvolený ľud viedol púšťou 40 rokov a nakoniec ich doviedol na jediné miesto v tom kraji, kde nie je ropa…

3. Nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova

Pondelok 22.1.Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ab. Bl. Laury Vicuňovej, panny Ľubov. spomienky
 Utorok 23.1. — Féria
 Streda 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Sviatok (u SDB)
 Štvrtok 25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola Sviatok
 Piatok 26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka
 Sobota 27.1.  Panny Márie v sobotu, ab. sv. Angely Merici, pannyĽubovoľ. spomienky
 Nedeľa 28.1.  4. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 

Dnes (21.1.) je Nedeľa Božieho slova.

V túto nedeľu začína 2. etapa pastoračného plánu “Ježišova cesta do Emauz”. Otec biskup František nás srdečne pozýva, aby sme sa horlivo zapojili. Materiály na pozretie alebo stiahnutie nájdete na stránke biskupského úradu Spišskej kapituly alebo cez odkazy v 2. časti oznamov. Sú veľmi praktické a podnetné.
 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25.1. 2024. V tento čas si pripomíname dôležitosť modlitby a pokánia na prekonávanie rozdelenia medzi kresťanmi. V túto nedeľu 21.1. bude Ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole vo Veľkej o 15:00. Počas nej sa modlíme za jednotu kresťanov s bratmi a sestrami z rôznych kresťanských denominácií. Ak môžete, určite príďte.

Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie bude v túto nedeľu (21.1). Začína výnimočne o 16:30 stretnutie v orlovni (po ekumenickej pobožnosti).

Deviatnik k donovi Boscovi začína v pondelok (22.1.). Odkaz na texty je v druhej časti oznamov. Okrem osobného úmyslu môžeme obetovať tento deviatnik za misie v našej farnosti, ktoré budú viesť bratia Redemptoristi od 13.4.-21.4. a za šírenie saleziánskej charizmy.

Slávnosť Dona Bosca v našej farnosti bude v stredu 31.1. počas sv. omše o 17:00. Po nej ste srdečne pozvaní na agapé ktoré bude na farskom dvore.

Don Bosco Show– program, ktorý si pripravili mladí z našich stredísk na Juhu a vo Veľkej bude v nedeľu 4.2.2024 v Dome kultúry o 16:00. Vstupenky si budete môcť rezervovať systémom online cez našu stránku salezianipoprad.sk od 26.1..

Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti spolu 750eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.


—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —
 
Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V pondelok 8.1. na spomienku na bl. Titusa Zemana začal rok vďačnosti. V čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 je možnosť získania úplných odpustkov (pre seba alebo pre duše v očistci): Podmienky získania podľa dekrétu:
1.Návšteva kostola. “Tí, ktorí v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch, alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku (do tejto možnosti patrí aj kostol vo Veľkej a kaplnka v oratku na Juhu). Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou”.
2. Čo urobiť pri návšteve kostola. “…aspoň venujú primeraný čas zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
3.Splniť zvyčajné podmienky: “sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza”.

Povzbudenie pre deti a rodičov. Sv. omša o 11:00 je s väčšou účasťou detí. Veľmi vhodné je, aby sa deti prvého stupňa ZŠ, ale i starší, zapojili do detského zboru, ktorý pripravuje piesne a spoluúčasť na sv. omši o 10:15 v orlovni. Chlapcov pozývame do služby miništrovania. Povzbudzujeme rodičov, aby sprevádzali svoje deti do aktívnej účasti na svätej omši. Dostatočný a pokojný čas pred sv. omšou je užitočný aj pre rodičov – slúži na prečítanie si Božieho slova, na naladenie srdca a rozhovor s Bohom, aby sme mali čo najväčší úžitok zo svätej omše, priniesli Pánovi to, čo sa podarilo v uplynulom týždni a pripravili sa na ďalší týždeň.

Zaujímavé linky:
Deviatnik k don Boscovi od 22.1.2024 (TU)
Pomôcky na 2. etapu pastoračného plánu v našej diecéze:
MATERIÁLY NA STIAHNUTIE na týchto odkazoch:
Intronizácia Svätého písma v rodine
Živé slovo – citáty z Božieho slova
1. list so šifrou (21. január)
Ročný plán čítania Svätého písma – tabuľka
– Aplikácia pre mladých – najmä birmovancov  –Tweetuj s Bohom (Tweeting with God) TU)– stiahnite si ju a používajte – môžete si oživovať a dopĺňať jednoducho informácie o svojej viere.
Kde si zaobstarať sv. Písmo? Aby sme mali svoje vlastné alebo rodinné… stačí si vy- googliť :-) a kúpiť. Tu je aj zaujímavá aplikácia, cez ktorú sa dá aj počúvať ekumenický preklad sv. Písma v slovenčine: https://www.youversion.com/the-bible-app/ alebo cez mobil si stiahnite aplikáciu Bible (YouVersion).
 
Modlitbový apoštolát v januári: 
Úmysel Svätého Otca: Za dar rozmanitosti v Cirkvi. Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.
Vo farnosti: Za prípravu farských misií.
 
Vtip: („diplomacia“) Ahoj mami. Tu je moje polročné vysvedčenie. Okrem iného, telka a mobil ma už aj tak nebaví.
 

2. nedeľa v cezročnom období

Pondelok 15.1. — Féria
 Utorok 16.1. — Féria
 Streda 17.1. Sv. Antona, opáta Spomienka
 Štvrtok 18.1. — Féria
 Piatok 19.1. — Féria
 Sobota 20.1.  Panny Márie v sobotu, ab. sv. Fabiána, pápeža a mučeníka,          ab. sv. Šebastiána, mučeníkaĽubovoľ. spomienky
 Nedeľa 21.1.  3. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • V túto nedeľu (14.1.) je stretnutie birmovancov. Rodičia chlapcov majú o 16:30 stretnutie v orlovni.
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25.1. 2024. V tento čas si pripomíname dôležitosť modlitby a pokánia na prekonávanie rozdelenia medzi kresťanmi.
 • Ekumenická pobožnosť bude v nedeľu 21.1. bude v evanjelickom kostole vo Veľkej o 15:00. Počas nej sa modlíme za jednotu kresťanov s bratmi a sestrami z rôznych kresťanských denominácií. Ak môžete, určite príďte.
 • Duchovná obnova. Týždeň modlitieb za jednotu začneme duchovnou obnovou vo farnosti, ktorá bude vo štvrtok 18.1. po večernej svätej omši (cca o 19:10). Na úvod bude slovko a potom adorácia, aby sme Ježišovi umožnili uzdravovať a premieňať, to, čo je v nás.
 • S deťmi a rodičmi z prípravy na 1. sv. prijímanie sa stretneme 21.1. o 16:30 – v orlovni. Čas sme trochu posunuli vzhľadom na ekumenickú pobožnosť, ktorá bude predtým v evanjelickom kostole.
 • Pastoračný plán “Ježišova cesta do Emauz” prechádza do druhej etapy. Otec biskup nás srdečne pozýva na celodiecéznu adoráciu. V našom dekanáte sa uskutoční v 20.1. v týchto farských kostoloch: Štrba o 17:00, Vysoké Tatry  o 17:00 a Nová Lesná o 16:00. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe ak je to možné aj svojou účasťou, alebo aspoň modlitbou. Využiť môžeme aj čas adorácie v rámci duchovnej obnovy v našom kostole vo štvrtok.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V pondelok 8.1. na spomienku na bl. Titusa Zemana začal rok vďačnosti. V čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 je možnosť získania úplných odpustkov. Podmienka je navštíviť farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo zbožnou modlitbou.

 • Povzbudenie pre deti a rodičov. Sv. omša o 11:00 je s väčšou účasťou detí. Veľmi vhodné je, aby sa deti prvého stupňa ZŠ, ale i starší, zapojili do detského zboru, ktorý pripravuje piesne a spoluúčasť na sv. omši o 10:15 v orlovni. Chlapcov pozývame do služby miništrovania. Povzbudzujeme rodičov, aby sprevádzali svoje deti do aktívnej účasti na svätej omši. Dostatočný a pokojný čas pred sv. omšou je užitočný aj pre rodičov – slúži na prečítanie si Božieho slova, na naladenie srdca a rozhovor s Bohom, aby sme mali čo najväčší úžitok zo svätej omše, priniesli Pánovi to, čo sa podarilo v uplynulom týždni a pripravili sa na ďalší týždeň.

 • Prednáška Digitálni rodičia – „naživo“ bude túto nedeľu 14.1. o 16:30 v priestoroch Oratka na Juhu. Workshop vedie pani Barbora Okrúhľanská. Interaktívne bude rozprávať o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre mladého človeka aj rodiny. Prezradí tiež výchovné tipy a triky, ktoré sa dajú ihneď aplikovať do života.  Viac info na https://salezianipoprad.sk/digitalni-rodicia-prednaska-pre-dospelych/

 • Celodiecézna adorácia pred začiatkom 2. etapy pastoračného projektu „Ježišova cesta do Emauz“ pre Dekanát-Poprad bude v sobotu 20.1. 2024 o 17:00 v týchto farnostiach:  Vysoké Tatry  o 17:00;  Štrba o 17:00,  Nová Lesná o 16:00
 • Modlitbový apoštolát v januári: 
  • Úmysel Svätého Otca: Za dar rozmanitosti v Cirkvi. Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.
  • Vo farnosti: Za prípravu farských misií.
 • Vtip:  (ako by bolo, keby) Čo by sa bolo stalo, keby boli Adam a Eva Číňania?
  Odpoveď: Boli by sme stále v raji, lebo by nezjedli jablko, ale hada.

2. Nedeľa po narodení Pána – Krst Pána

Pondelok  8.1. Bl. Titusa Zemana, kňaza-saleziána a mučeníka Sviatok (u sdb)
 Utorok  9.1. — Féria
 Streda 10.1. — Féria
 Štvrtok 11.1. — Féria
 Piatok 12.1. — Féria
 Sobota 13.1. Panny Márie v sobotu, ab. sv. Hilára biskupa a uč. CirkviĽubovoľ. spomienka
 Nedeľa 14.1. 2. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnešná nedeľa 7.1. – Nedeľa krstu Krista Pána, – je to záverom Vianočného obdobia – začína obdobie cez rok. Jasličky, ktoré sú v kostole pred oltárom sa rušia – od tohto dátumu môžu byť do 2.2. v zadnej časti kostola.
 • Do 2.2. (Sviatok obetovania Pána) je možné získať plnomocné odpustky pre tých, ktorí navštívia františkánsky kostol a v ňom sa poklonia Ježišovi pri jasličkách. Potrebné je splniť zvyčajné podmienky – čisté srdce s rozhodnutím neuraziť Pána Ježiša žiadnym hriechom, ísť v blízkom čase na sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Modlitbu pri Jasličkách nájdete na našej stránke alebo v papierovej podobe pri jasličkách alebo pod chórom kostola.
 • Dnes (7.1.) po sv. omši o 11:00 bude vyhodnotenie súťaže. Ak ste si aj dnes priniesli  Betlehemy alebo stromčeky dobrých skutkov zoberte si ich zo sebou. Stretneme sa v orlovni.
 • Od 8.1. 2024 začína záver prípravy na 100.-výročie príchodu saleziánov dona Bosca. Tento deň je aj spomienkou na blahoslaveného Titusa Zemana – saleziána a mučeníka. V mesiaci január sa pripravujeme na oslavu dona Bosca – ktorá vyvrcholí oslavou „Don Bosco Show“ 4.2.2024.
 • Úmysly sv. omší na marec budeme zapisovať v utorok 9.1. v kancelárii farského úradu počas úradných hodín (15:00-17:00) a potom po večerných sv. omšiach.
 • Povzbudenie pre deti a rodičov. Sv. omša o 11:00 je s väčšou účasťou detí. Veľmi vhodné je, aby sa deti prvého stupňa ZŠ ale i starší zapojili do detského zboru, ktorý pripravuje piesne a spoluúčasť na sv. omši o 10:15 v orlovni. Chlapcov pozývame do služby miništrovania. Povzbudzujeme rodičov, aby sprevádzali svoje deti do aktívnej účasti na svätej omši. Dostatočný a pokojný čas pred sv. omšou je užitočný aj pre rodičov – slúži na prečítanie si Božieho slova, na naladenie srdca a rozhovor s Bohom, aby sme mali čo najväčší úžitok zo svätej omše, priniesli Pánovi to, čo sa podarilo v uplynulom týždni a pripravili sa na ďalší týždeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Pobožnosť prvej nedele bude o 14:00 (v nedeľu 7.1.)
 • Najbližšie stretnutie s birmovancami a rodičmi bude 14.1.. S rodičmi chlapcov sa stretneme v orlovni o 16:30.
 • Adorácia vo štvrtok 11.1. bude animovaná mladými.
 • Stretnutie animátorov – PG-čka bude v piatok 12.1. po sv. omši. Témou je príprava na don Bosco show, rozdelenie prípravy táborov a doladenie termínov.
 • S deťmi a rodičmi v príprave na 1. sv. prijímanie sa stretneme 21.1. o 16:00 – v orlovni.
 • Vtip: (pokus o dialóg) Istý farár si zo schránky vybral list. Po otvorení obálky videl na papieri iba jedno slovo: ‘BLÁZON’. Počas nedeľných oznamov povedal: – Poznal som veľa ľudí, ktorí písali listy a zabudli ich podpísať. A tentoraz som dostal list od niekoho, kto ho podpísal a zabudol list napísať.

1. Nedeľa po Narodení Pána – Nedeľa Svätej rodiny

 Pondelok 1.1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Slávnosť
 Utorok 2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi Spomienka
 Streda 3.1. Najsv. mena Ježiš Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 4.1. — Féria
 Piatok 5.1. — Féria
 Sobota 6.1. Zjavenie Pána (Traja králi) Slávnosť
 Nedeľa 7.1.  Nedeľa Krstu Krista Pána Slávnosť
 • Dnešná (31.12.) večerná sv. omša o 17:00 bude s poďakovaním za uplynulý rok. O 23.00 bude adorácia v kostole do pol noci.
 • 1.1. na Slávnosť Bohorodičky budú sv. omše ako v nedeľu o 7:00, 9:30, 11:00 a o 18:30
 • 6.1. na Slávnosť Zjavenia Pána („Tri krále“) – sv. omše budú ako v nedeľu o 7:00, 9:30, 11:00 a o 18:30. Po sv. omšiach bude možnosť zobrať si domov požehnanú vodu. Vhodné je priniesť si svoju fľašu.
 • 7.1. bude Nedeľa krstu Krista Pána, – je to záver Vianočného obdobia – začína obdobie cez rok. Jasličky, ktoré sú v kostole pred oltárom – od tohto dátumu môžu byť do 2.2. v zadnej časti kostola.
 • Do 2.2. (Sviatok obetovania Pána) je možné získať plnomocné odpustky pre tých, ktorý navštívia františkánsky kostol a v ňom sa poklonia Ježišovi pri jasličkách. Potrebné je splniť zvyčajné podmienky – čisté srdce s rozhodnutím neuraziť Pána Ježiša žiadnym hriechom, ísť v blízkom čas na sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Modlitbu pri Jasličkách nájdete na našej stránke alebo v papierovej podobe pri jasličkách alebo pod chórom kostola.
 • Súťaž  – Milé deti a rodinky, pozývame vás do súťaže. Naša súťaž je jednoduchá: Urobte si alebo nakreslite svoj Betlehem. Môžete ho priniesť alebo poslať fotku mailom na adresu farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk na poslednú vianočnú nedeľu – Nedeľu krstu Krista Pána (7.1. 2024) na detskú sv. omšu. Podobne môžete priniesť aj stromček, na ktorý si kreslíte dobré skutky. Po sv. omši si v orlovni urobíme výstavku a vyhodnotíme súťaž. Ak budete posielať foto mailom, tak vás prosíme, aby ste to stihli do soboty (6.1.2024).
 • Dobrá Novina. Koledníci sa v dvoch skupinách podelili o svoj čas, talenty a ohlasovanie radostnej zvesti v 20 domácnostiach. Ďakujeme dobrodincom, ktorí prispeli sumou 734,1€ na rozvojové projekty v Subsaharskej Afrike. V týchto projektoch je zaangažované eRko, ktoré zastrešuje túto kolednícku akciu.
 • Deviatnik. Na sviatok blahoslaveného don Titusa Zemana (8.1.) sa pripravujeme deviatnikom. Modlitbu k nemu, do ktorej môžeme vložiť aj svoje úmysly sa od soboty modlíme na konci sv. omše pred požehnaním. (O deviatniku sa môžete dočítať viac na našej stránke).
 • Stretnutie bohoslovcov vo Veľkej. 2. januára budú mať stretnutie v našej farnosti bohoslovci a diakoni. Potešíme sa, keď sa stretneme spolu pri sv. omši.

  —  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Od 8.1. 2024 začína záver prípravy na 100.-výročie príchodu saleziánov dona Bosca. Tento deň je aj spomienkou na blahoslaveného Titusa Zemana – saleziána a mučeníka. V mesiaci január sa pripravujeme na oslavu dona Bosca – ktorá vyvrcholí oslavou „Don Bosco Show“ 4.2.2024.
 • Najbližšie stretnutie s birmovancami a rodičmi bude 14.1.. S rodičmi chlapcov sa stretneme v orlovni o 16:30.
 • S deťmi a rodičmi v príprave na 1. sv. prijímanie sa stretneme 21.1. o 16:00 – v orlovni.
 • Vtip:  (základ je pokoj) Mama príde so svojou hyperaktívnou dcérou ku psychológovi. Dcéra začne behať po čakárni a kričať po ľuďoch. – Mama hovorí: „Terezka, kľud, kľud.“ – Psychológ pristúpi k mame a hovorí: „To je také milé s akým pokojom viete svoju dcéru Terezku ukludňovať.“ – Mama na to: „Ja sa volám Terezka, ona sa volá Šárka.“

4. Adventná nedeľa – tohto roku aj štedrý deň

 Pondelok  25.12. Slávnosť narodenia Pána Slávnosť
 Utorok  26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
 Streda  27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (Odpust) Slávnosť
 Štvrtok  28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
 Piatok  29.12. Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka (spomienka) Sviatok
 Sobota  30.12. Šiesty deň v oktáve narodenia Pána  Slávnosť
 Nedeľa  31.12.  Nedeľa Svätej rodiny Slávnosť
 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do Adventnej prípravy, aby sa Pán Ježiš v našich srdciach, vzťahoch a príbytkoch mohol cítiť prijatý. Vďaka všetkým, ktorí pomohli skrášliť priestory kostola a orlovne, podobne tým, ktorí ste darovali svoj čas pre rast spoločenstva našej farnosti pri spoločných aktivitách, duchovných obnovách, pobožnostiach a na nácvikoch spevu a hudby.  Minulý týždeň sa podarilo pri Adventnom punči vyzbierať na strechu orlovne 656,€. Všetkých nech Pán odmení a požehná.
 • Slávnosť narodenia Pána (25.12.)začne Vigíliou 24.12. o 16:00, polnočná sv. omša bude o 24:00 a potom v deň samotnej slávnosti budú sv. omše ako v nedeľu o 7:00, 9:30 a 11:00 a 18:30.
 • 26.12. na Sv. Štefana – sv. omše budú iba doobeda o 7:00, 9:30, a 11:00  Poobede bude koledovanie Dobrej noviny.
 • 27.12. na Slávnosť sv. Jána evanjelistu a apoštola bude odpust – sv. omše budú o 7:00 a o 17:00 – Slávnostný kazateľ bude Vdp. Štefan Vitko.
 • 28. a 29.12. budú sv. omše o 18:30
 • 31.12. bude Nedeľa sv. rodiny. Doobeda budú sv. omše ako v nedele: o 7:00, 9:30, 11:00. Pri týchto sv. omšiach bude aj obnovenie manželských sľubov. Večerná sv. omša bude s poďakovaním za uplynulý rok o 17:00. O 23.00 bude adorácia v kostole do pol noci.
 • V deň slávnosti narodenia Pána (25.12.) bude zbierka pri sv. omšiach vrámci „zvončeka“ na dielo saleziánov v Poprade.
 • Na sviatok Sv. Štefana (26.12.) bude koleda Dobrej noviny. Naši koledníci pôjdu do rodín popoludní. V sakristii je zoznam, do ktorého sa môžete ešte zapísať. Tiež je možnosť dať si požehnať príbytok kňazom alebo diakonom. Záujemci sa môžu zapísať v sakristii do pripraveného zoznamu.
 • Betlehem na našich oknách. Ide o nálepku siluety Betlehema vo formáte A4, ktorú nájdete pod chórom, pri banneri sv. Františka z Assisi.Aj takto môžeme sebe, v našich rodinách i druhým oživiť pozornosť na najväčší Dar Vianoc. Cena 1 ks nálepky sú 2 eurá. (Pozn. Nálepku nalepíte jednoducho – umiestnite ju lícovou stranou na okno, poriadne popritláčajte – ideálne handričkou a následne odstráňte biely nosný papier. Na okne Vám zostane silueta Betlehema, ktorú je jednoduché odlepiť a použiť opakovane.)

— Pod čiarou – to, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Vtip (vlastný názor): Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: Ešte stále si myslíš, že nás chcú iba okúpať?

3. adventná nedeľa – nedeľa radosti

 Pondelok  18.12. — Féria
 Utorok  19.12. Féria
 Streda  20.12. Féria
 Štvrtok  21.12. Féria
 Piatok  22.12. — Féria
 Sobota  23.12. — Féria
 Nedeľa  24.12. 4. adventná nedeľa a  Vigília Slávnosti narodenia Pána Slávnosť
 • Budúca nedeľa je 4. adventná nedeľa a zároveň začíname sláviť vigíliu Slávnosti narodenia Pána. Sv. omše budú doobeda ako  v nedeľu o 7:00, 9:30 a 11:00 a poobede o 16:00 a polnočná o 24:00. Rozpis ostatných sv. omší nájdete na nástenke, alebo v 2. časti oznamov.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do prípravy darčekov pre konkrétne rodiny v núdzi na Slovensku alebo pre deti na Ukrajine. Podobne ďakujeme všetkým rodinám prvoprijímajúcich, ale aj birmovancom, ktorí pripravili na medovníky k adventnému punču.
 • Adventný punč. Po sv. omšiach dnešnej (3. adventnej) nedele vás pozývame trochu sa zastaviť a podeliť o čas, radosť, alebo aspoň počúvanie sa navzájom. Kto bude chcieť, môže si dať punč alebo kúpou medovníka za symbolickú cenu prispieť na podporu rekonštrukcie strechy orlovne.
 • Adventný predaj kníh – bude ešte v túto nedeľu po doobedných sv. omšiach v orlovni.
 • Koncert – Posolstvo Vianoc, je v túto nedeľu (17.12.) o 15:00 v evanjelickom kostole vo Veľkej. Je to pekné podujatie s ekumenickým významom.
 • Duchovná obnova pre mladých bude v piatok 22.12. po večernej sv. omši. Pozývame nielen animátorov, ale aj birmovancov a stredoškolákov i ostatných, čo sa cítia mladými. Po úvodnom slovku a stíšení pri adorácii bude možnosť prijať aj sviatosť zmierenia.
 • Zapisovanie na Dobrú novinu, ktorá bude 26.12., a podobne aj na požehnanie príbytku kňazom vo Vianočnom a najbližšom období bude možné od dnešnej nedele do pripravených zoznamov v sakristii.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Rozpis sv. omší na najbližšie obdobie:
  • 4. Adventná nedeľa 24.12. – teda doobeda budú sv. omše ako v nedeľu a večer o 16:00 už bude vigília Slávnosti narodenia Pána. O pol noci (24:00) bude polnočná sv. omša.
  • 25.12. Slávnosť narodenia Pána – sv. omše ako v nedeľu
  • 26.12. Sv. Štefana – budú sv. omše iba doobeda o 7:00, 9:30, a 11:00  Poobede bude koledovanie.
  • 27.12. bude odpust – Slávnosť sv. Jána evanjelistu a apoštola – sv. omša o 7:00 a o 17:00 – Slávnostný kazateľ Vdp. Štefan Vitko
  • 28. a 29.12. bude sv. omše o 18:30
  • 31.12. – Nedeľa sv. rodiny (obnovenie manželských sľubov) , večerná sv. omša bude s poďakovaním za uplynulý rok o 17:00.
 • Pár otázok z duchovnej obnovy farnosti pre každého (Zo 14.12.2023)
  • Ako prežívam moju účasť na Eucharistii?
  • Mám konkrétnych ľudí, ku ktorým sa snažím ísť, aby som ich priviedol bližšie k Ježišovi?
  • Aké podujatia plánujeme ako spoločenstvo na rok vďačnosti – čo budeme oslavovať a v čom budeme apoštolsky odvážni? (napr. Čo urobím pre blížiace sa misie v našej farnosti 13.-21.4.2024?… Mám už spoločenstvo? Vie o ňom kňaz mojej farnosti? Všimol som si niekoho, komu by som mal pomôcť?… )
  • Skús nájsť v Evanjeliu sv. Lukáša miesta, kde ľudia oslovujú Ježiša jeho menom (Ježiš). Zjednoť sa s nimi a aj ty oslov Ježiša menom. Kto teda má právo osloviť Ježiša menom?
 • Vtip: (nepodceňuj vyzývateľa) Zvieratá sedia v bare. Zrazu niekto vykopne dvere. Vstúpi zajac a hovorí: „Lev, poď na chvíľu von. Musíme sa porozprávať.“ – „Dobre, tak poďme!“ O pätnásť minút sa lev vracia celý zakrvavený.  – „Lev, čo sa ti to stalo?“, pýtajú sa zdesené zvieratá. – „Potvora, utiekol mi do krovia so šípovými ružami…“