6. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  12.2. — Féria
 Utorok  13.2. — Féria
 Streda  14.2. Popolcová streda Féria
 Štvrtok  15.2. — Féria
 Piatok  16.2. — Féria
 Sobota  17.2.  — Féria
 Nedeľa 18.2. 1. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov máme v túto nedeľu (11.2.), stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov je v budúcu nedeľu (18.2.).
 • Manželom dávame do pozornosti Národný týždeň manželstva (NTM), ktorý je od 12. do 18. februára 2024. Podnety nájdete na stránke www.ntm.sk .
 • Popolcová streda (14.2.) je začiatok pôstneho obdobia. Sv. omše sú ráno o 7:00 a večer o 18:30.
  • V tento deň zachováme prísny pôst nasledovne: Od 14 rokov života sa treba zdržiavať mäsitých jedál. Tí, ktorí dovŕšili 18. rok života a majú menej ako 60 rokov, okrem toho jedia iba trikrát za deň, z toho len raz dosýta. Medzi týmito tromi jedlami nejeme nič, ani ovocie, či sladkosti. Starších ako 60 rokov sa opäť týka iba pôst od mäsa.
  • Vo výchove je potrebné viesť k pôstu aj deti. Učíme ich zriekať sa vhodným spôsobom – primeraným veku, aby sa ich srdce mohlo lepšie zamerať na Božie veci – na lásku k Bohu a k blížnym. Pôstom získavame čas a prostriedky pre konanie dobra našim blížnym.
  • Rodinám s deťmi odporúčame zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Južnom Sudáne. V online brožúrke môžete nájsť mnoho zaujímavých informácii i podnetov na pôstne obdobie. Viac nájdete na stránke tehlicka.sk. Podporiť zbierku „Tehlička pre misie“ môžete do pokladničky označenej a prichystanej pod chórom kostola – od budúcej nedele.
 • Vo štvrtok 15.2. bude celodenná farská adorácia. Budeme prosiť o potrebné milosti pre našu diecézu, za blízke farské misie, ale aj pre tých, čo sú pozvaní odovzdávať vieru svojim deťom a blížnym. Vo vestibule je tabuľka, do ktorej sa, prosíme, zapíšte, aby sme pokryli celý deň.
 • Obnova pre dospelých vo farnosti, bude vo štvrtok (15.2.). Začne po večernej sv. omši. Trvanie bude približne hodinku. Je to požehnaný čas na budovanie osobného vzťahu s Ježišom i pre posilnenie svojej identity v Božom povolaní.
 • Pobožnosti krížových ciest budú bývať v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Tieto krížové cesty bude viesť kňaz s rodinami alebo spoločenstvami. Vo vestibule je tabuľka s dátumami, kde sa môžete zapísať ako rodina alebo spoločenstvo. Krížové cesty môžeme obetovať aj za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4.2024.
 • Pomazanie chorých. Vo farnosti budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých v budúcu sobotu 17.2. pri sv. omši o 11:30. Pre účinnosť sviatosti pomazania chorých vrele odporúčame zmieriť sa s blížnymi a pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Spovedáme počas týždňa pri večerných sv. omšiach okrem pondelka, tiež budeme k dispozícii hodinu pred sv. omšou v sobotu 17.2..
 • Jarná zbierka na Charitu bude (v budúcu) v prvú pôstnu nedeľu 18.02.2024.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).  
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok budeme pomoc smerovať do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a pekné aktivity pre deti a rodiny.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Na základe dekrétu od Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov veriaci dostali možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci:
 • Návšteva kostola (verejnej kaplnky), ktorý je v správe saleziánskej rodiny od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024
  • Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola: „Aspoň primeraný čas venujú zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (kultúra dneška): Starší muž, sediaci v električke vzdychá: – Žiadna kultúra,  žiadne hodnoty, žiadna úcta k starším ľuďom, strašná hrubosť v mladej generácii. – Ale čo tým myslíte, veď som vám uvoľnil miesto! – Hej, ale manželka musí stáť.