Sociálne siete

Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania sa u nás vysluhuje spravidla 1 krát za tri roky. Prihlasujú sa na ňu 9-taci a starší, ktorí bývajú v našej farnosti. Príprava prebieha spravidla doma od malička, v škole na náboženskej výchove a potom je blízka príprava vo vlastnej farnosti (tam, kde birmovanec žije). Je to krok k prijatiu darov Ducha Svätého, aby bol každý pokrstený schopný prevziať zodpovednosť za rast vo viere, ale aj v jej odovzdávaní druhým.

______________________

Tu si môžete stiahnuť prihlášku: prihláška-birmovka

O ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu

Nasledujúca časť sa týka súčasnej prípravy, ktorá začala na jeseň 2020

Milí birmovanci!

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti uskutoční na jeseň 2021. Prihlásiť sa môžu deviataci a starší. Počas úradných hodín treba včas priniesť vypísanú prihlášku – prinesiete si ju osobne. Vhodné je, aby Vás sprevádzal aspoň jeden rodič.

Prvé stretnutie birmovancov bude v piatok 25.9. 2020 na sv. omši o 18:30 v kostole v Poprade – Veľkej, po nej bude ešte program pokračovať cca 1 hodinu a vysvetlíme aká cesta nás čaká:

  • Rozdelíme sa do skupín, v ktorých sa budeme pripravovať každý týždeň (z toho jedno stretnutie bude na sv. omši v piatok 1x za mesiac).
  • Vrámci prípravy absolvujeme dve duchovné obnovy – víkendovky a cez letné prázdniny týždňový „tábor“.
  • Zapojíme sa do života farnosti – do Božej rodiny, do ktorej patríme od krstu.
  • Odporúča sa urobiť si počas birmovnej prípravy 9 prvých piatkov. Kandidát sa má aktívne zapájať do života spoločenstva, v ktorom žije (službou pri liturgii: čítanie liturgických textov, spev v zbore, miništrovanie, spoločnou modlitbou ruženca a krížovej cesty v kostole, pomocou pri skrášľovaní kostola a jeho okolia). Budeme sa učiť, ako prevziať zodpovednosť za svoju vieru a ako ju odovzdávať druhým.
  • Celá príprava má smerovať k rozvíjaniu života, ktorý sme prijali v krste. Ide tu predovšetkým o osobný život s Ježišom Kristom, ktorý sa posilňuje v pravidelnej modlitbe, cez napredovanie v chápaní a prežívaní sviatostného života (krst, sviatosť zmierenia a Eucharistia), v plnení svojich povinností, v rast v láske k Bohu i voči ľuďom, cez čítanie sv. Písma a dobrých kníh (prečítať si aspoň jednu knihu o svojom birmovnom patrónovi), počúvanie, ako a kam Ťa Boh volá do spolupráce. A či pestuješ vo svojom srdci krásnu radosť (vieš čo to je?).

Ak Ti to doteraz nešlo, alebo máš z niečoho obavy, čas prípravy bude na to, aby si to s pomocou Božou i dobrého tímu dobre rozbehol/hla.

Boh od nikoho nežiada niečo, na čo dopredu nedáva dary – budeme ich objavovať a využívať. A aby sme žili ako dospelí kresťania, tak potrebujeme ďalšie dary, na ktoré sa pripravujeme prijatím sviatosti birmovania.

Po polroku sa budeme rozhodovať, či sme aj v polčase prípravy. Ďalšie informácie budeme žiadať potom (napr. birmovného rodiča a podobne).

Pre prijatie sviatosti birmovania treba mať úprimný úmysel prijať túto sviatosť – t.j. slobodne a dobrovoľne prijať rozhodnutie žiť vo viere katolíckej Cirkvi s pomocou darov Ducha Svätého – teda v spolupráci s Bohom.

Kandidát si vyberie takého birmovného rodiča, ktorý je pobirmovaný a praktizujúci kresťan katolík, ak je ženatý/vydatá musí mať platný cirkevný sobáš a nie je postihnutý kánonickým trestom. Potrebné je, aby mal osobný vzťah k birmovancovi (pre porozumenie a príklad v prežívaní viery).

Každý birmovanec si nájde svojho nebeského birmovného patróna – mal by to byť svätec (svätica), ktorého(ú) si birmovanec zvlášť váži, je určitým príkladom, povzbudením v jeho osobnom živote a pozná jeho (jej) životopis.

Na záver (aj 🙂 ) si urobíme skúšku o primeraných vedomostiach a či sa dostali aj do praktického života birmovanca.

____________

Pomôcky, usmernenia a materiály, ktoré používame v príprave. (Pracujeme na ich dopĺňaní a spresňovaní. Ak nájdeš chybu, alebo nejasnosť, ozvi sa.)