Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 Pondelok   1.4. — Féria
 Utorok   2.4. — Féria  
 Streda   3.4.  Féria
 Štvrtok   4.4. — Féria
 Piatok   5.4. — Féria
 Sobota   6.4.  —  Féria
 Nedeľa  7.4.2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva Slávnosť

Poďakovanie. Všetkým, čo pomohli pripraviť dôstojné slávenie Veľkonočného Trojdnia srdečná vďaka a všetkých zúčastnených nech Pán požehná a obdaruje veľkonočnou radosťou.

Dnešnou nedeľou začína slávenie Veľkonočnej oktávy, ktorá končí budúcou nedeľou, nedeľou Božieho milosrdenstva (7.4.).

Adorácia s pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu bude o 14:30 (7.4.). Pozývame na ňu aj našich birmovancov. Po adorácii budú pokračovať stretká birmovancov.

Vo štvrtok 4.4. začíname deviatnik k Duchu Svätému (TU), ktorý budeme obetovať za farské misie. Pred požehnaním na záver sv. omše sa pomodlíme modlitbu k Duchu Svätému. Farské misie začnú v sobotu 13.4.. Modlime sa za ne, nájdime si čas na program misií a pozývajme aj našich susedov.

Túto nedeľu sa začína 3. etapa pastoračného plánu Ježišovej cesty do Emauz. Počas tejto etapy budeme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii a novými spôsobmi objavovať možnosti, ako byť aktívnou súčasťou každej svätej omše.

 • Na tento účel sme pre rodiny s deťmi (aj staršími) pripravili špeciálne pozvánky (A6), ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Prosíme, všimnite si, že pozvánka obsahuje návod, ako môžete prinášať osobné obetné dary. Boh má moc premieňať všetko v našom živote. Stačí mu to dať. Slávenie Eucharistie je pre nás kresťanov miestom premeny. Nech radosť z vykúpenia prenikne naše životy a spojí ich s Kristovou dokonalou obetou! Kamienky, o ktorých hovorí pozvánka, môžete priniesť na nedeľnú sv. omšu a vložiť do misky, ktorá bude za stĺpom, kde je krstiteľnica. Spolu s chlebom a vínom budú našim obetným darom na nedeľnej sv. omši.
 • Pre prvoprijímajúcich (ale aj staršie deti) máme špeciálnu pomôcku – stierací plagát, ktorú vám odovzdáme v sakristii. Viac o nej píšeme v druhej časti oznamoch.

Mladých pozývame na stretnutie s otcom biskupom pod názvom 99+1. Uskutoční sa v sobotu 6.4. Viac nájdete článku na našej stránke. https://salezianipoprad.sk/ideme-na-diecezne-stretnutie-mladeze/

Tento týždeň máme aj prvopiatkový týždeň. Spovedanie bude v stredu – piatok od 17:30. V piatok je sv.omša aj o 7:00 a v sobotu o 7:30. V utorok od 15:00-17:00 zapisujeme úmysly sv. omší na jún. (Ak zostanú voľné úmysly, budeme zapisovať v sakristii aj po sv. omšiach.)

PASTIERSKY LIST o. BISKUPA na VEĽKONOČNÚ NEDEĽU (video)

—  oznamy s odkazmi:

 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.
 • Základná škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční od 3. do 8. apríla 2024 v budove školy. Bližšie informácie nájdu záujemcovia v propagačných letákoch vzadu v kostole, na propagačnom plagáte alebo na webovej stránke Základnej školy sv. Jána Pavla II.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Úplné odpustky v nedeľu Božieho milosrdenstva môžu získať veriaci, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a v duši sú odvrátení od akéhokoľvek hriechu a zúčastnia sa adorácie (alebo pobožnosti) ku cti Božieho milosrdenstva, pomodlia sa Otče náš, Verím v Boha a zvolanie: „Ježišu dôverujem Ti“. (základné podmienky sú sviatosť zmierenia – alebo byť v stave milosti posväcujúcej,  prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).
 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. 
  • Dieťa si ju v jednotlivé nedele nájde načítaním QR-kódu, ktorý objaví po zotrení príslušného okienka, a ktorý sa zároveň ukáže ako vzácny drahokam
  • Zakaždým, keď splní úlohu pre daný týždeň, bude môcť odkryť malé drahokamy, ktoré sú pri veľkom drahokame s QR kódom, ktorý si odkrylo. 
  • Okrem toho, pod „slnkom monštrancie“ sú veľké políčka (na “nohe”), ktoré po zotretí opäť odhalia QR-kód, ktorý skrýva biblické príbehy o Eucharistii alebo príbeh o patrónoch prvoprijímajúcich detí. Tie sú na cvičenie a rozvíjanie čností s pomocou patrónov prvoprijímajúcich detí. Môžeš ich odkrývať spolu s tými okolo hostie, alebo si ich odlož na neskôr – dohodni sa s rodičmi. Veríme, že tento plagát nám poslúži v najbližšie obdobie, aby sme si priblížili vzácny Ježišov dar – Eucharistiu. (Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom).
 • Púť detí do Levoče bude 11.5.. Idú rodiny prvoprijímajúcich i tie, ktoré sa chcú pridať. Tu nájdete informácie.
 • Modlitbový apoštolát v apríli (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.
  • Úmysel našich biskupov:  Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.
  • Vo farnosti: Za požehnaný priebeh farských misií a bohaté ovocie Ducha Svätého.
 • Spevy a Hudba na detských a mládežníckych sv. omšiach. KBS schválila inštrukciu o hudobnej zložke svätých omší za účasti detí a mládeže.
 • Vtip  (…Ježiš asi nebol baník.) – Vieš, čo dostane baník, keď zomrie? – 3 dni voľna nad zemou a potom späť do podzemia…