3. Nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova

Pondelok 22.1.Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ab. Bl. Laury Vicuňovej, panny Ľubov. spomienky
 Utorok 23.1. — Féria
 Streda 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Sviatok (u SDB)
 Štvrtok 25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola Sviatok
 Piatok 26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka
 Sobota 27.1.  Panny Márie v sobotu, ab. sv. Angely Merici, pannyĽubovoľ. spomienky
 Nedeľa 28.1.  4. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 

Dnes (21.1.) je Nedeľa Božieho slova.

V túto nedeľu začína 2. etapa pastoračného plánu “Ježišova cesta do Emauz”. Otec biskup František nás srdečne pozýva, aby sme sa horlivo zapojili. Materiály na pozretie alebo stiahnutie nájdete na stránke biskupského úradu Spišskej kapituly alebo cez odkazy v 2. časti oznamov. Sú veľmi praktické a podnetné.
 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25.1. 2024. V tento čas si pripomíname dôležitosť modlitby a pokánia na prekonávanie rozdelenia medzi kresťanmi. V túto nedeľu 21.1. bude Ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole vo Veľkej o 15:00. Počas nej sa modlíme za jednotu kresťanov s bratmi a sestrami z rôznych kresťanských denominácií. Ak môžete, určite príďte.

Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie bude v túto nedeľu (21.1). Začína výnimočne o 16:30 stretnutie v orlovni (po ekumenickej pobožnosti).

Deviatnik k donovi Boscovi začína v pondelok (22.1.). Odkaz na texty je v druhej časti oznamov. Okrem osobného úmyslu môžeme obetovať tento deviatnik za misie v našej farnosti, ktoré budú viesť bratia Redemptoristi od 13.4.-21.4. a za šírenie saleziánskej charizmy.

Slávnosť Dona Bosca v našej farnosti bude v stredu 31.1. počas sv. omše o 17:00. Po nej ste srdečne pozvaní na agapé ktoré bude na farskom dvore.

Don Bosco Show– program, ktorý si pripravili mladí z našich stredísk na Juhu a vo Veľkej bude v nedeľu 4.2.2024 v Dome kultúry o 16:00. Vstupenky si budete môcť rezervovať systémom online cez našu stránku salezianipoprad.sk od 26.1..

Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti spolu 750eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.


—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —
 
Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V pondelok 8.1. na spomienku na bl. Titusa Zemana začal rok vďačnosti. V čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 je možnosť získania úplných odpustkov (pre seba alebo pre duše v očistci): Podmienky získania podľa dekrétu:
1.Návšteva kostola. “Tí, ktorí v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch, alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku (do tejto možnosti patrí aj kostol vo Veľkej a kaplnka v oratku na Juhu). Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou”.
2. Čo urobiť pri návšteve kostola. “…aspoň venujú primeraný čas zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
3.Splniť zvyčajné podmienky: “sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza”.

Povzbudenie pre deti a rodičov. Sv. omša o 11:00 je s väčšou účasťou detí. Veľmi vhodné je, aby sa deti prvého stupňa ZŠ, ale i starší, zapojili do detského zboru, ktorý pripravuje piesne a spoluúčasť na sv. omši o 10:15 v orlovni. Chlapcov pozývame do služby miništrovania. Povzbudzujeme rodičov, aby sprevádzali svoje deti do aktívnej účasti na svätej omši. Dostatočný a pokojný čas pred sv. omšou je užitočný aj pre rodičov – slúži na prečítanie si Božieho slova, na naladenie srdca a rozhovor s Bohom, aby sme mali čo najväčší úžitok zo svätej omše, priniesli Pánovi to, čo sa podarilo v uplynulom týždni a pripravili sa na ďalší týždeň.

Zaujímavé linky:
Deviatnik k don Boscovi od 22.1.2024 (TU)
Pomôcky na 2. etapu pastoračného plánu v našej diecéze:
MATERIÁLY NA STIAHNUTIE na týchto odkazoch:
Intronizácia Svätého písma v rodine
Živé slovo – citáty z Božieho slova
1. list so šifrou (21. január)
Ročný plán čítania Svätého písma – tabuľka
– Aplikácia pre mladých – najmä birmovancov  –Tweetuj s Bohom (Tweeting with God) TU)– stiahnite si ju a používajte – môžete si oživovať a dopĺňať jednoducho informácie o svojej viere.
Kde si zaobstarať sv. Písmo? Aby sme mali svoje vlastné alebo rodinné… stačí si vy- googliť :-) a kúpiť. Tu je aj zaujímavá aplikácia, cez ktorú sa dá aj počúvať ekumenický preklad sv. Písma v slovenčine: https://www.youversion.com/the-bible-app/ alebo cez mobil si stiahnite aplikáciu Bible (YouVersion).
 
Modlitbový apoštolát v januári: 
Úmysel Svätého Otca: Za dar rozmanitosti v Cirkvi. Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.
Vo farnosti: Za prípravu farských misií.
 
Vtip: („diplomacia“) Ahoj mami. Tu je moje polročné vysvedčenie. Okrem iného, telka a mobil ma už aj tak nebaví.