3. pôstna nedeľa (10. výročie pp. Františka)

Pondelok  13.3. — Feria
 Utorok  14.3. — Feria
 Streda  15.3. — Feria
 Štvrtok  16.3. — Feria
 Piatok  17.3. — Feria
 Sobota  18.3. — Feria
 Nedeľa  19.3. 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti Slávnosť
 • Ďakujeme členom ružencového spoločenstva, ktorí prispeli na kostol a potreby farnosti  sumou 482,- eur a podobne dobrodincom (r. Kurňavová, r. Falisová, r. Gurová) za 200 eur na potreby kostola. Ďakujeme animátorom, ktorí sa podelili o prázdninový čas a pripravili popoludnie deťom na prázdninách a tiež všetkým, ktorí sa zapájate do života našej farnosti.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi je v túto nedeľu 12.3. o 16:00 (po krížovej ceste).
 • Krížové cesty. V piatok 17.3. o 17:50 – v kostole, majú krížovú cestu na starosti birmovanci – chlapci. V nedeľu 19.3. o 14:30 vedú krížovú cestu rodičia birmovancov. Táto krížová cesta bude pri vhodnom počasí vonku. Stretneme sa pri kostole.
 • Tento týždeň si spomeňme v modlitbe na pápeža Františka, z príležitosti 10.výročia jeho pontifikátu (13.3.2013-2023).
 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 19.3. o 16:00.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Tento ročník má za cieľ pomoc novému saleziánskemu stredisku v Huambo (v Angole), v ktorom potrebujú rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).
 • Nový Boží hrob – relikviár. V piatok 24.3. 2023 pri večernej sv. omši požehnáme relikviár a nový Boží hrob.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • Informácia o našich bohoslovcoch. Naša farnosť má momentálne dvoch bohoslovcov. Jedného poznáme osobne – Andreja Dominika a druhého sprostredkovane Kobenana Constanta Cra. Náš adoptovaný bohoslovec Kobenan Contant bol po pastoračnej stáži vysvätený za diakona a pokračuje v štúdiách a príprave na kňazstvo. Andrej Dominik bude ordinovaný na diakona 15.6. 2023. Podporujme ich modlitbou a pomocou, aby na ceste svojho povolania vytrvalo rástli.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Zmena času. O dva týždne sa mení čas v noci z 25.-26.marca. O 2:00 sa posúvajú hodiny na 3:00. (vstávame o hodinu skôr).
 • Vtip: Pri kontrole hovorí colník turistke: „Pani, musíte si predĺžiť pas.“ „Dobre, ale potom sa mi zmestí do kabelky?“
 • Hádanka: Ako sa s pomocou vody dá získať svetlo?  onko ťymu