Klik, cvak, príjem – sústredenie mediálneho tímu

,,Archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii…” a tak sme my – mediálny tím oratka – začali svoje sústredenie vigílnou sv. omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda. Touto Božou ,,náhodou” vložení pod ochranu patróna pracovníkov v komunikačných technológiách, sme mohli začať náš program.

,,Dohodnite sa na prinesení ingrediencií pomocou vašej práce pre mediálny tím,” tak znela prvá úloha, ktorá nám večer poriadne naplnila brušká.

Spokojní sme mohli začať so SWOT analýzou našej práce. Čas sme si spestrili spomínaním na staré mediálne skvosty nášho strediska.

Z neskorého včera sa rýchlo stalo skoré ráno a po dlhšom spánku sme sa prebudili spoločnou modlitbou ranných chvál. Po raňajkách sa nám prihovoril náš hosť Marek, ktorý napomáha pri mediálnej činnosti farnosti a spoločenstva v Brezne.

,,Počas krátkeho workshopu sme sa naučili, ako pridať článok na web. Už som o tom dho snívala,” vyjadrila sa účastníčka sústredenia.

Na budovanie vzájomných tímových vzťahov slúžila hra PLAGIÁTOROV a FOTOAPARÁTISTOV, pri ktorej sme okrem iného aj lepšie spoznali stránky niektorých saleziánskych stredísk.

Po záverečnom nastolení stratégie tímu, sme svoju prácu zapečatili sv. omšou, ktorú nám odslúžil don Piatrov. Slovami archanjela Gabriela sme začali aj skončili. A tak povzbudení toutou akciou pokračujeme v práci zvestovateľov na zemi a ďakujeme za umožnenie takejto akcie.

Nový Boží hrob, relikviár a relikvie

V piatok 24.3.2023 na vigíliu Zvestovania Pána sme mali v našej farnosti slávnosť aj s požehnaním nového Božieho hrobu-relikviára.

Hrob je prázdny – pripomína smrť a zmŕtvychvstanie Krista. Relikvie svätých zase život s Kristom – tu i vo večnosti. Ježiš prevedie každého verného učeníka cez priepasť smrti do neba. Svätí sú nositeľmi Božej dobroty a lásky pre tých, ktorí o ňu stoja. Úcta k svätým je prejavom úcty k Bohu. Boh nás miluje vždy konkrétnym spôsobom cez konkrétnych ľudí a konkrétne dary. Preto je správne mať v úcte tých, ktorí boli a sú najviac otvorení pre spoločenstvo s Bohom – pre spoluprácu v láske.

Krásnou súčasťou slávnosti bola návšteva o. Petra Majdu rektora seminára s ôsmymi bohoslovcami, ktorí vytvorili s nami spoločenstvo sláviace aj prijatie relikvie blahoslaveného Carla Acutisa, ktorú sme vložili do nového relikviára.

Rodičia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie pred svätou omšou predniesli zastavenia krížovej cesty s myšlienkami o výchove – ktorá rezonuje s Božou láskou a poslaním rodičov a vychovávateľov – darovanie života v láske až po darovania seba. Málokto tušil, že sa im počas svätej omše prihovorí mama blahoslaveného Carla Acutisa – mama, ktorá získala dar viery vďaka synovi a jeho láske k Eucharistii. Jej slová nás skutočne povzbudili i dojali. Mamy a otcovia, ktorých sa dotkne Božia láska, sa stávajú aj napriek bolestným stratám krásnymi a oslovujúcimi.

Nech táto slávnosť zostane pre nás inšpiráciou do ďalšieho života… na príhovor svätých, ktorých relikvie nám približujú Boží život, pomoc a lásku.

Zo slávnosti požehnania Božieho hrobu a relikviára.

Tu si môžete pozrieť “príbeh” vzniku nového Božieho hrobu a relikviára. Je v ňom aj povzbudenie a pomoc zo života svätých.

Tu odkaz na správu z TKKBS

Opätovné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25.3.

Svätý otec František pri audiencii 22. marca 2023 vyzval veriacich, aby sa zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktoré vykonal pred rokom v Bazilike svätého Petra v spojení s biskupmi celého sveta, opakovalo každý rok na slávnosť Zvestovania Pána. Pripomenul, aby sme Kráľovnú pokoja neúnavne prosili o dar mieru a jednoty, a aby sme teraz vo svojich modlitbách zvlášť pamätali na trpiaci ľud Ukrajiny.

Vhodný okamih na prednes zasvätenia je po modlitbe po prijímaní pri sv. omšiach.

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás: nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju
prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja.

Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako Spoločenstvo národov prijali, a zrádzame sny národov o mieri a nádeje mladých. Ochoreli sme na chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbrane, pričom sme zabudli, že sme strážcami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili záhradu zeme, hriechom sme zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hanbou hovoríme: Odpusť nám, Pane!

V biede hriechu, v našich námahách a krehkostiach, v tajomstve neprávosti zla a vojny nám ty, svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej na nás hľadí s láskou, túži nám odpustiť a znovu nás zodvihnúť. On sám ťa daroval nám a do tvojho nepoškvrneného Srdca vložil útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo. Z božskej dobroty si s nami a aj v tých najstiesnenejších zvratoch dejín nás vedieš s nežnosťou.

Preto sa k tebe utiekame, klopeme na dvere tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a poteš nás. Opakuješ každému z nás: “Nie som tu azda ja, tvoja Matka?” Vieš, ako rozviazať spleť našich sŕdc a uzly nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prosieb a prídeš nám na pomoc.

Tak si to urobila aj v Káne Galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a uviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármutok, povedala si mu: “Nemajú vína” (Jn 2, 3). Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz, ó Matka, pretože
dnes nám došlo víno nádeje, rozplynula sa radosť, rozriedilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť, premárnili sme mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah.

Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu.
Ty, hviezda morská, nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke.
Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia.
Ty, “nebeská zem”, vráť svetu Boží súlad.
Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať.
Osloboď nás od vojny, ochráň svet pred jadrovou hrozbou.
Kráľovná ruženca, prebuď v nás potrebu modliť sa a milovať.
Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva.
Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj.

Tvoj plač, Matka, nech pohne našimi zatvrdnutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré vysušila naša nenávisť. A kým hluk zbraní neutícha, nech nás tvoja modlitba disponuje k pokoju. Nech tvoje materinské ruky pohladia tých, ktorí trpia a utekajú pod ťarchou bômb. Nech tvoje materinské objatie uteší tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a svoju krajinu. Nech nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere a
starali sa o zranené a trpiace ľudstvo.

Svätá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježiš, vidiac pri tebe učeníka, povedal: “Hľa, tvoj syn” (Jn 19, 26): tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi, každému z nás, povedal: “Hľa, tvoja matka” (v. 27). Matka, teraz ťa túžime prijať do nášho života a do našich dejín. V túto hodinu stojí ľudstvo, vysilené a zmätené, pod krížom spolu s tebou. A potrebuje sa ti zveriť, zasvätiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda.

Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. “Áno”, ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.
Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá povedala “áno”, na ktorú zostúpil Duch Svätý, vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozptýľ vyprahnutosť našich sŕdc, ty, ktorá “si živým
prameňom nádeje”. V tvojom lone sa Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov spoločenstva. Kráčala si po našich cestách, veď nás na cesty pokoja. Amen.

,,Služba pridáva môjmu životu zmysel.”

Takto odpovedala animátorka Mária S. v rozhovore, ktorý poskytla našim účastníkom biblickej súťaže Bibliq. Z dielne našich mladých talentov vám prinášame i zvyšok interview.

Akú službu konáš?

Momentálne študujem prvý rok na vysokej škole v Bratislave, takže sa aj spôsob služby v mojom živote trochu zmenil. Nepôsobím už tak aktívne v popradskom oratku, ale stále ostávam v spojení aj so službou v saleziánskom prostredí. Konkrétne sa podieľam na moderovaní biblickej súťaže s názvom Bibliq a tiež na príprave letných táborov. Nedávno som tiež začala robiť dobrovoľníčku v Klube detskej nádeje (KDN), pomocou ktorého mám možnosť navštevovať a tráviť čas s deťmi na Onkologickom oddelení v nemocnici na Kramároch.

Čo ťa motivuje k službe?

Služba pridáva môjmu životu zmysel. Keď môžem nejakým spôsobom aspoň trochu pomôcť druhému človeku, aspoň na chvíľu mu dať pocítiť, že je milovaný a možno mu zdvihnúť náladu, napĺňa ma to radosťou. Krásne však je, že mám mnohokrát pocit, že v konečnom dôsledku som ja tá obohatená, že som oveľa viac dostala, ako som dala. Ešte by som chcela spomenúť myšlienku, ktorá mi často pri službe napadne: ,,Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.‘‘

Čím Ťa inšpiruje postava Dobrého pastiera?

Asi  najviac sa ma dotýka práve tou skutočnosťou, že Dobrý pastier je ten, ktorý ma tak veľkú lásku, že je ochotný nechať 99 ovečiek a vydať sa za tou jednou jedinou zatúlanou, pretože je pre neho veľmi dôležitá a nenahraditeľná.

Čo je pre teba v tejto službe najľahšie a čo naopak najťažšie?

Pomenovať jednu najľahšiu vec je pre mňa celkom náročné, keďže rôzne veci/činnosti vnímam odlišným spôsobom v závislosti od toho, čo v danej chvíli prežívam a ako sa cítim. Keby som však mala spomenúť jednu vec, asi by som povedala rozprávanie sa s druhými a vzájomné zdieľanie. Je to veľmi príjemný čas, kedy vám človek dáva možnosť aspoň trochu nahliadnuť do jeho vnútra.

A najťažšia vec? Povedala by som, že je to vyjdenie z mojej komfortnej zóny sebeckosti a lenivosti. Samozrejme službu konám veľmi rada, no myslím, že každý poznáme tie chvíle, kedy by sme najradšej ležali doma v posteli a robili si svoje, ale musíme(chceme) sa prekonať a spraviť niečo o čom vieme, že je dobré a má zmysel.

Kto je tvojím najväčším vzorom a prečo?

Asi nemám iba jeden jediný vzor. Medzi veľké vzory by som však určite zaradila dona Bosca, ktorý venoval svoj život aj svoje srdce mladým; Matku Terezu, ktorá bola schopná vidieť Ježiša aj v tých najbiednejších a darovať im svoj život. Mojimi vzormi však sú mnohokrát aj ,,obyčajní‘‘ ľudia, ktorých poznám a stretávam. Jedným z nich je aj moja mamka, ktorej dobrota a obetavosť, ktorú zažívam ja, ale aj všetci ľudia okolo nej, sú pre mňa obdivuhodné. Tiež ma inšpiruje každý človek, ktorý s ochotou, radosťou a odhodlaním vykonáva službu, ktorá mu bola zverená, nech už je akákoľvek.

2% stopercentne mladým

Milí dobrodinci,

ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh.

Váš dar nám umožňuje realizovať rôzne ponuky pre osobnostný rast a aktívne využívanie voľného času detí a mladých, ale aj mať prostriedky na prevádzku, údržbu a primerané vybavenie priestorov mládežníckych stredísk na sídlisku Juh aj vo Veľkej.

Ako nám môžete venovať vaše 2%:

FYZICKÉ OSOBY:

Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Následne do 30.4. je potrebné odovzdať Potvrdenie od zamestnávateľa a tlačivo organizácie ktorú chcete podporiť na Daňový úrad v mieste bydliska, alebo primerane skôr ku saleziánom do Veľkej (Velické nám. 1), alebo do Oratka (L. Svobodu 36). Podrobnosti sú napríklad TU.

Potrebné tlačivo sa dá stiahnuť tu:

PRÁVNICKÉ OSOBY:

Údaje pre poukázanie časti z vašich 2 % pre naše mládežnícke stredisko sú:

IČO/SID: 36164674
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad
Ulica: Velické námestie
Číslo: 1171/1
PSČ: 058 01
Obec: Poprad

Ďakujeme… :)

Duchovné cvičenia animátorov z oratka

V dňoch 5.-8.3.2023 sa uskutočnili duchovné cvičenia pre animátorov z popradského oratka na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí neďaleko Ilavy. Prednášky viedol don Pavol Piatrov SDB – vedúci oratka v Poprade, spolu so sestrou Aďou Badíkovou FMA, pôsobiacou v Michalovciach.

Celé duchovné cvičenia sa niesli v téme “Viera”. Neodmysliteľnou súčasťou cvík bol tiež Lukáš “Bobor” Závodník SDB, ktorý sa spolu so sestrou Aďou staral o to, aby nikto netrpel hladom. Po podnetných prednáškach nasledovalo Silencium, počas ktorého mohol každý animátor stráviť čas v tichosti a samote s Pánom. Účastnici mali tiež možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo prísť na rozhovor.

K duchovným cvičeniam patrí tiež rekreácia, ktorú animátori využili na prechádzky s ružencom a poobedňajší “šlofík”. Počas pondelkovej rekreácie si animátori urobili malý výlet na neďalekú zrúcaninu hradu Vršatec, ktorý tiež spojili s modlitbou ruženca. Večery boli spojené s pozeraním niektorých častí seriálu Chosen a následnou diskusiou o nich a aj osobným zdieľaním. Po týchto diskusiách nasledovalo opätovné stíšenie počas adorácií, ktoré boli sprevádzané spevom mládežníckych piesní. V poslednú noc mal každý účastník možnosť sa zapísať na určitú hodinu na osobnú adoráciu.

Fotky nájdete TU alebo aj TU.

Krížové cesty na Kvetnici

Každú nedeľu pôstneho obdobia zvykne bývať popoludní krížová cesta. Ježiš počas svojej cesty vystúpil na vrch Golgota, my chodievame na Kvetnicu a odtiaľ na vrch Krížová. Výstup býva trochu náročný, cestu ešte občas pokrýva sneh a ľad a pritrafí sa aj pár pádov, podobne ako na Ježišovej krížovej ceste na Golgotu.

Cestu dole tiež zvykne sprevádzať pár pádov, ale aj veselá vrava a zábava. Účastníci si odnášajú pekné duchovné a veselé zážitky.

Je to ponuka spoločnej modlitby a pekného popoludnia, ktoré sa dá takto stráviť v nádhernej prírode spolu so saleziánskou rodinou z oratka každú pôstnu nedeľu.

Pozývame aj ostatných pridať sa k modlitbe krížovej cesty na Kvetnici každú nedeľu počas pôstneho obdobia. Zraz býva o 15:00 pri kostolíku sv. Heleny. Atmosféru týchto krížových ciest približujú aj fotografie z Galérie.

Na Kvetnú nedeľu bude zmena. Nepôjdeme na krížovú cestu na Kvetnicu, ale do Starého Smokovca. Podrobnosti budú v oznamoch.

S. M.

Dievčenská chatovačka

Dievča so silnou osobnosťou, plná odvahy a túžby po slobode. Lesy sú jej domovom, kôn a šípy jej spoločníkom. 25.2 2023 sa dievčatá z oratka vybrali k princeznej Meride na návštevu do jej kráľovstva.

Pri spoločnej večeri sa ale kráľovská rodina pohádala. Merida sa nahnevala tak až roztrhala plátno jej rodiny – ich puto. Dievčatá sa rozhodli túto situáciu spolu s rozhorčenou Meridou vyriešiť, a to zmenou jej matky. Navštívili čarodejnicu, ktorá im dala tip, ako na to. Dievčatá priniesli potrebné suroviny a spoločne upiekli zázračný koláčik.

Večer najodvážnejšie dievčatá prešli tajomnou cestou. Vypočuli si starú legendu o kráľovstve a štyroch bratoch. Keď sme sa zobudili do sobotňajšieho rána nikto neočakával, že koláčik nezmenil Elinorino správanie, ale premenil ju na medveďa. Ale Merida s dievčatami sa nezľakli a mali vôľu to napraviť! Bola to náročná úloha – cestou sa vyhýbali rôznym nástrahám a hrozbám a snažili sa vypátrať, ako prelomiť kúzlo.

Spoločnými silami sa im to nakoniec podarilo zistiť. Po spoločnej svätej omši Merida a jej matka zošili plátno, prelomili kliatbu a ich puto tak opäť obnovili. ,,Ak chceš zmeniť osud váš, potrhané puto zviaž.”

Všetky fotky nájdete TU.

Fašiang 2023

Praskanie starého filmu a blikajúci countdown. Po čísle 1 však nezačalo zdrcujúce sci-fi, ale slávnostné slávenie eucharistie pod strechou Kaplnky Márie Pomocnice Kresťanov. V laviciach by ste videli to najlepšie od popradských saleziánov, teda pokiaľ by ste ich pod maskami rozpoznali.

Zábava sa rozbehla po sv. omši, keď sme sa prezlečení za svoje obľúbené MOVIE postavy vybrali naprieč najrôznejšími filmami a seriálmi. Keď sme už ako tak vedeli, na ktorých televíznych staniciach sa nachádzame, začalo prvé tanečné kolo, kde sme sa všetci roztancovali a rozspievali. Takýto večer a spacáky patria jednoznačne k sebe a o tom sme sa presvedčili na prvej hre. Skupinky sa snažili v spacákoch čo najrýchlejšie (rôznymi spôsobmi) prechádzať pomedzi kolky.

Žiadna movie night sa ale nezaobíde bez poriadnych snackov a rýchleho občerstvenia. Vyhladovaní sme si teda pochutili na skvostnej večeri a program mohol pokračovať. Každý z nás predviedol svoje tanečné kreácie v ďalších tanečných kolách. A čo tak napodobniť filmový plagát a natočiť trailer? Presne to bola posledná organizovaná aktivita večera, ktorú okrem iného hodnotila aj odborná porota. Odmenou bol sladký dezert v podobe waflí.

Po niekoľkých ďalších otočkách prišla najočakávanejšia chvíľa celého fašiangu, vyhlásenie kráľa a kráľovnej. Po celovečernom hlasovaní si túto poctu vyslúžili Martin Hvizdoš a Mária Sykorová. Tohto roku pribudla aj kategória najlepší tanečník a najlepšia tanečníčka. Víťazstvo si hravo vytancovali Lukáš Nahálka a Žofia Muchová. A tak nastala časť, kedy už tanca nebolo konca.

Ďakujeme tímu, ktorí fašiang pripravoval a všetkým zúčastneným, špeciálne našim velickým kamarátom, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou fašiangu v oratku.

Viac fotiek nájdete -> TU (zvyšok už čoskoro) Fotil: Samuel Hvizdoš, Člověk a Víra

Pomôžme “našim” v Sýrii

Zemetrasenie, ktoré v noci z 5. na 6.2.2023 zasiahlo Turecko a Sýriu, poškodilo aj sýrske mesto Aleppo. Mnohí z tých, čo prežili, si ešte ani dnes nemôžu byť istí, či ich domy nespadnú v najbližších dňoch.

Saleziánske stredisko v Aleppe našťastie vydržalo, utrpelo len menšie škody vo forme prasklín a rozbitých okien. A tak tamojší saleziáni otvorili svoj dom pre všetkých, ktorí u nich hľadajú útočisko. A prosia nás o pomoc.

Rodina si pomáha. Ako saleziánska rodina tu v Poprade bez ohľadu na vzdialenosť tiež cítime solidaritu s „našimi od saleziánov“, ktorí nás prosia o pomoc. Modlíme sa za nich. Viacerí prejavili záujem pomôcť aj finančne. Kto by chcel, je to možné TU.

Ďalšie informácie o tamojšej situácii sú v slovenčine napr. TU, alebo aj na stránkach Saleziánskej informačnej agentúry (v pravo hore sa dá vybrať jazyk).