Sviatok Dominika Savia – patróna mladých, miništrantov, mamičiek…

Zo „Života mladíka Dominika Savia“, ktorý napísal svätý Ján Bosco, kňaz

(Opere edite, XI, Rím 1976, 187 s., passim)

Radšej zomrieť, ako zhrešiť

Často sa stáva, že človek v mladom veku mení svoje rozhodnutie o tom, čo chce urobiť. V prípade nášho Dominika to tak nebolo. Všetky čnosti v ňom spoločne rástli podivuhodným spôsobom bez toho, aby jedna zatienila druhú.

Keď Dominik prišiel do oratória, jeho pohľad sa hneď zastavil pri nápise, ktorý visel na stene: „Da mihi animas, cetera tolle!“ Chvíľu o ňom uvažoval a potom dodal: „Pochopil som, že tu sa neobchoduje s peniazmi, ale s dušami. Už chápem! Dúfam, že aj moja duša sa stane súčasťou tohto obchodu.“ Tu má svoj počiatok jeho príkladný spôsob života, tá dôslednosť pri plnení si povinností, nad rámec čoho už veľmi ťažko možno ísť.

Večer 8. decembra 1854, v deň vyhlásenia dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Dominik predstúpil pred oltár Panny Márie, obnovil svoje prísľuby, ktoré si dal pri prvom svätom prijímaní, a potom viac ráz povedal presne tieto slová: „Panna Mária, darujem vám svoje srdce. Ježiš a Mária, vždy buďte mojimi priateľmi. Prosím vás, pričiňte sa o to, aby som radšej zomrel, ako by sa mi malo stať nešťastie spáchať čo len jediný hriech.“

Dominik Savio bol už šesť mesiacov v oratóriu, keď som mal kázeň o tom, ako sa možno stať svätým. Táto kázeň bola ako iskra, v jeho srdci zapálila lásku k Bohu. Povedal: „Cítim v sebe túžbu a potrebu stať sa svätým… Teraz, keď som pochopil, že sa môžem stať svätým a súčasne byť veselý, bezpodmienečne chcem a potrebujem stať sa svätým. Pán Boh chce, aby som bol svätý, a ja sa ním musím stať. Chcem sa stať svätým a nebudem šťastný, kým sa ním nestanem!“

Vonkajšie prejavy jeho správania boli také prirodzené, že by sa dalo povedať, že takým ho stvoril Boh. No mnohí, ktorí ho poznali zblízka alebo sa podieľali na jeho výchove, môžu dosvedčiť, že za pomoci Božej milosti vynaložil veľké ľudské úsilie.

Dominik si začal hľadať spovedníka, ku ktorému potom chodieval pravidelne na spoveď. Príkladne a nábožne sa pripravoval na prijatie Eucharistie. Pri ďakovaní nepozeral na čas. Pán Boh ho obdaril viacerými darmi, predovšetkým však horlivou modlitbou. Viackrát pôsobil, akoby nebol pri zmysloch. Keď sme sa ho na to pýtali, odpovedal: „Zdá sa mi, že vidím mnoho krásnych vecí. Mám stály dojem, že nad mojou hlavou sa otvára nebo.“

Aby sa mohol stať svätým, dostal radu, aby sa v prvom rade usiloval získať duše pre Boha. Táto myšlienka sa stala trvalým dychom jeho života. Veľmi rád čítal životopisy svätých, ktorí sa osobitným spôsobom zamerali na záchranu duší; často hovoril aj o misionároch. Často bolo počuť, ako hovorí: „Aký by som bol šťastný, keby som mohol všetkých svojich kamarátov získať pre Boha! Tieto duše čakajú na našu pomoc!“ Myšlienka získať duše ho sprevádzala na každom kroku. Keď zomrel, na jeho tvári sa odrážalo nebo.

Pre deti – video

Dominik Sávio pomáha z neba.

Je patrón miništrantov

Modlitba:

Svätý Dominik Savio,

pomôž nám spoznať Božiu lásku,

aby sme našli silu žiť úplne pre Ježiša

a zanechať hriech. Daj, aby sme sa

s pomocou Panny Márie naučili

plniť si svoje povinnosti, trpezlivo

zušľachťovať svoju povahu

a odvážne sa angažovať pre dobro

druhých. Nech takto objavíme spolu

s tebou pravú radosť a staneme sa

šťastnými tu i vo večnosti. Amen.

Na obrázku môže byť 3 ľudia a ofina

Je patrónom pre neplodné, tehotné ženy a bojujúce matky

Dominik Savio je nielen patrónom miništrantov, ale aj mocným orodovníkom bezdetných, neplodných manželstiev, pomocníkom v rizikovom tehotenstve, či pri komplikovaných a ťažkých pôrodoch. V neposlednom rade ho poznáme ako ochrancu všetkých matiek a detí v kolískach.

Stužka Dominika Sávia.

Sv. Dominik je vzorom detí a ochraňuje ich už od prvých chvíľ. Z lásky k deťom tento svätec požehnáva aj rodičov pri plnení náročného poslania. Aby dosiahli ochranu Dominika Savia, okrem nosenia jeho stužky sa rodičia zaväzujú dodržiavať isté “predsavzatia” (prísľuby), čo znamená zaviazať sa k plneniu nových povinností. Nejde o nič iné ako o pripomenutie základných povinností kresťanskej výchovy.