ŠIESTA NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ

Streda17.2. Popolcová stredaspomienka
Nedeľa21.2.1. Pôstna NEDEĽA slávnosť
  • Dnes končí Národný týždeň manželstva. Prajeme všetkým manželom Božie požehnanie, aby ste boli jasným znakom Božej prítomnosti (ntm.sk). Nezabudnite na vaše poslanie budovať spoločenstvo i pozvanie sláviť liturgiu domácej cirkvi.
  • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude dnes poobede (14.2.) o 16:30. Viac nájdete vo svojom maile, ktorý sme vám poslali. (Ak vám náhodou chýba, tak sa nezabudnite včas ozvať – cez kontakt na našej stránke).
  • Adorácia. Zajtra (pondelok 15.2.) máme celodennú farskú adoráciu. Tentokrát bude online. Pozývame vás, aby ste sa prihlásili cez našu stránku salezianipoprad.sk.  Nájdime si aspoň pol hodinky na modlitbu, počúvanie, na odprosovanie urážok, ktoré sa dostávajú Božej láske a tiež na prijatie milostí, ktoré tak veľmi všetci potrebujeme.
  • Popolcová streda. V stredu začína pôstne obdobie. Je to spoločný čas určený na pokánie. V túto stredu je prísny pôst. Deti povzbudzujeme, aby sa z lásky k Ježišovi a chudobným niečoho zriekli – pôst nás uzdravuje z egoizmu a učí praktickej láske. Ušetrené potraviny, čas, ale aj iné prostriedky môžeme darovať tým, ktorí to potrebujú. V tento deň nejeme mäsitý pokrm a od 18. do 60. roku života sme viazaní prísnym pôstom – iba raz do dňa je možnosť najesť sa dosýta. Výnimku majú ťažko-pracujúci a chorí. (rozpis online sv. omší a pobožností nájdete na našej web-stránke)
  • Budúci týždeň si vyberáme jeden z dní: streda, piatok a sobota, ktoré sú jarnými kántrovými dňa. Ich zmyslom je pokánie, príprava na sviatosť zmierenia a praktický rast v láske k blížnym.
  • Aktivita na pôst – Pozývame jednotlivcov, rodiny i spoločenstvá zapojiť sa do pôstnej aktivity Tehlička pre misie. Tento rok je zameraná na spoznanie našej najstudenšej misie a na pomoc našim misionárom na Sibíri. Pre našich mladých, birmovancov i ostatných, ktorí by ste na sebe chceli intenzívnejšie popracovať – vyhnať ťažobu a hmlu zo svojho života, ponúkame materiál z Pápežského misijného diela – „Izba-miestom-neba-12-komnat“. Pre deti a prvoprijímajúcich ponúkame pôstnu aktivitu z katechetického centra.
  • Modlitba krížovej cesty. V pôstnom období si strážime čas, aby sme boli viac v spojení s trpiacim Kristom. V našej farnosti vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele o 15:00. Spojiť sa môžete cez našu webovú stránku. V nedeľu sa chceme k vám po krížovej ceste aj prihovoriť.
  • Pre prípravu na sviatosti krstu, k plnej účasti na Eucharistii, na birmovku i manželstvo vám ponúkame pozrieť sa a zorientovať sa v našej stránke https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/ v časti PASTORÁCIA. Jednotlivé prípravy a informácie priebežne dopĺňame, v prípade otázok a nejasností sa spokojne obráťte na faru.
  • Zbierka na charitu – pre zatvorené kostoly je možnosť pomôcť formou, ako je uverejnené na tomto plagátiku. (vkladom na účet SK26 0200 0000 0031 4349 8655 Variabilný symbol: 804 057 alebo alebo 2 eurá cez DMS DAR na tel. 877 v sieti O2, Orange a Telekom)
  • 2% Stopercentne mladým. Milí dobrodinci, ďakujeme vám za vašu priazeň a pomoc. Aj tento rok môžete podporiť mladých a starostlivosť o nich v Poprade (aj v Poprade Veľkej) cez podporu DOMKY – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad (viac na našom webe “preklik” tu).