Aký je postup pri vybavovaní sobáša?

Skôr ako začnete zháňať miesto, termín a podobne… prídite sa porozprávať o svojom pláne a predstavách so správcom farnosti (farárom).

V minulosti. Minimálna doba na prípravu je podľa starého spôsobu 3 mesiace (ukazuje sa, že je nedostatočná a nefunkčná). Potrebné je objaviť Božiu spoluúčasť na manželstve a dať do súladu svoje predstavy i život.

V súčasnosti. Svätý otec pp. František na záver roku rodiny (jún 2022) vysvetlil prečo je potrebná dlhšia príprava na manželstvo. Odporúča formu podobnú katechumenátu – čo je rok až dva. (Tu je dokument v originály, – a tu je komentár k nemu po slovensky)

Čas 3 až 4 mesiace vopred je potrebný na administratívne záležitosti a záverečné prípravy. Teda ak príprava v sprevádzaní farárom alebo s iným kompetentným kňazom, manželským  párom – resp. pármi (alebo laikmi) sľubne pokračuje, tak potom prídu na rad aj úradné záležitosti – ktoré sa vybavujú vo farskej kancelárii. Základné info pre zápisnicu a obrad nájdete tu

Ak už nie je možné ináč, tak pred sobášom sa vytvára “alternatívna príprava”, ktorú však nemožno sobášom ukončiť. Potrebné je nájsť vhodný spôsob, ako pokračovať a zapojiť sa do spoločenstva farnosti – čo je podmienkou pre život vo viere.

______________

Ako je to s takou normálnou prípravou?

Prvá fáza je vzdialená príprava. Príprava na manželstvo sa v skutočnosti najlepšie začína od malička (najlepšie pred narodením – výchovou rodičov) – pretože výchova k láske nie je iba záležitosťou zaľúbenia (silných citov) alebo rozumového rozhodnutia. “Od malička” je teda prvá fáza. Tu majú najväčšiu úlohu vlastní rodičia a farnosť v spolupráci so školou a pastoračnými spolupracovníkmi (napr. animátormi), ktorí vytvárajú výchovné prostredie.

Druhou fázou je blízka príprava – ktorá začína v období spoznávania svojho povolania (“či ma Boh volá do manželstva, alebo do zasväteného života a … podobne”). Je to obdobie dospievania a adolescencie. (napr. po prijatí sviatosti birmovania). Tu sa človek učí vnímať hodnoty a volanie Boha do spolupráce na konkrétnej ceste životom – konkrétnom čase a okolnostiach (nie iba vo vlastnej fantázii). Pre toto obdobie je veľmi potrebné nájsť si spoločenstvo, lebo nie je dobré a ani správne, aby človek žil v samote, alebo iba s niekým na skúšku vo dvojici. Najlepšie sa v tomto období človek učí naplno žiť pre druhých a rozvíjať pri tom svoje dary nielen v škole, ale aj ako dobrovoľník, či animátor v nezištnej službe druhým. Je to čas, keď sa učíme deliť o dary a vieru aj mimo našej vlastnej rodiny. Ide o čas života v spoločenstve (nie vo dvojici).

Treťou fázou je bezprostredná príprava. Toto obdobie je časom chodenia spolu s úmyslom hlbšie sa spoznať kvôli túžbe vstúpiť do manželstva. Nepatrí sem spoločné bývanie pod jednou strechou a ani “priateľstvo s výhodami”, či “manželstvo na skúšku” ani “striedanie partnerov” – všetky tieto spomenuté formy nie sú prípravou do manželstva, ale ťažkým previnením voči Bohu a láske. Dôvod je jednoduchý, nie je dobré darovať sa jeden druhému celý (telesne) skôr, ak do vzťahu nemôže naplno vstúpiť Boh (to sa deje až pri uzatvorení manželstva). On povoláva k láske, obdarúva a učí človeka, aby v nej rástol a pomáha mu spoznávať cestu i osoby, ku ktorým je povolaný. Toto platí aj pre manželstvo a manželskú lásku. Telesné vzájomné darovanie sa je aktom manželskej lásky a vyjadruje darovanie celej osoby jeden druhému – ináč je klamstvom. Alebo ináč: “Ak nie sme manželia, tak nemôžeme ani žiť ako manželia!” (s láskou a vzťahmi sa nezahráva a ľudia nie sú pokusné objekty). Táto posledná fáza pred manželstvom nie je na jeho prežívanie, ale na jeho prípravu.

Ak si chlapec a dievča (muž a žena)  vyjasnia svoje úmysly, predstavy, túžby a prídu k tomu, že spoločný život v manželstve je pre nich Božím volaním, prichádza k sľubu, že sa spolu zoberú – čo sú zásnuby. Všetko sa prežíva v hlbokej pravde a otvorenosti medzi sebou a voči Bohu i pôsobeniu jeho milosti (potrebné je mať čas na spoločnú modlitbu, delenie sa o dar viery – Božie Slovo, pristupovať k sviatostiam). Toto je záver prípravy na manželstvo, dolaďuje sa tu všetko, aby mohlo vzniknúť manželstvo – aby sa muž a žena mohli darovať úplne a bezvýhradne. Preto je prekážkou, ak si prípravu zameníme za “manželstvo bez papiera”. Totiž manželstvom vzniká jednota osôb muža a ženy v Božej láske, ktorej základom je vždy Boh. Vznikom manželstva definitívne končí hľadanie partnera/ky a začína život v novej slobode, ktorá je vždy podmienkou lásky – v rozhodovaní ako byť najlepšie darom pre tú – pre toho, ktorú/rého som si vybral/a.

Dôkazom pravdivosti tejto Božej požiadavky je aj skúsenosť, že “predmanželské” spoločné bývanie neprináša stabilitu v láske, ale ju skôr ochudobní a určite oberie o Božie požehnanie v jej príprave. A naopak, čistota úmyslov a vzťahu je veľmi potrebným základom na komunikáciu aj pre budúcnosť, ktorá môže priniesť situácie, ktoré sa nedajú zvládnuť bez Božej pomoci a s ochotou obetovať sa pre toho druhého.

V príprave je najdôležitejšie čím skôr si nájsť kňaza i manželov na dialóg i program vhodný na prípravu podľa ich situácie a možností. Preto je potrebné najprv konzultovať veci s vlastným farárom (duchovný otec farnosti, kde bývate). Nie vždy je všetko ideálne, preto je potrebné mať múdreho sprievodcu na tejto ceste. Pomocou na ceste je aj stránka domanzelstva.sk, teologiatela.sk, no najdôležitejšie je mať osoby so svedectvom svojho života medzi ktoré patrí na prvom mieste Najsvätejšia Trojica (Boh ? ), ktorá v prvom rade buduje spoločenstvo Cirkvi cez sviatosť kňazstva a mažnelstva. K láske teda patrí aj múdrosť, ktorá je darom Božieho Ducha, vecou čistého srdca i štúdia.

Tieto fázy hlbšie objasňuje učenie Cirkvi najmä  Katechizmus katolíckej Cirkvi (KKC), “Teológia tela“, “Exhortácia Familiaris Consortio” od pápeža Jána Pavla II., a tiež novšia “Exhortácia Amoris Laetitia” od pápeža Františka, ale aj veľmi cenný dokument pápeža Pavla VI. “Encyklika Humane vitae”. Obsah týchto dokumentov je veľmi vhodné poznať  a osvojiť si včas – ešte pred vstupom do manželstva – pre posilnenie jednoty v  zmýšľaní i v raste dobrých návykov a vykoreňovaní závislostí, ktoré ničia schopnosť milovať. 

_____________

Jedna “alternatívna príprava” na manželstvo. (…nedostačujúca)

Je to niečo, čoho sme častokrát svedkami v súčasnosti. Niečo ako rýchlokurz pilotovania dopravného lietadla… Ale aj to je lepšie, ako si len tak sadnúť a začať skúšať… Takže skúsme túto “demoverziu prípravy” len tak na zorientovanie.

Prajeme vám, aby ste objavili väčšie dobro, ako ste si predstavovali, krajšiu budúcnosť, po akej ste túžili a väčšiu odvahu kráčať spolu o akej ste doteraz počuli. Pozývame vás objavovať zdroj vašej lásky, ktorý je prítomný v láske Nebeského Otca.

Kedy je príprava úspešná?

Skúškou zvládnutia prípravy na manželstvo je objavenie potreby zapojiť sa do spoločenstva vo farnosti – tam, kde žijete. Totiž manželstvo vytvára rodinu a rodina je súčasťou spoločenstva farnosti. A farnosť žije vtedy, ak v nej žijú živé spoločenstvá. Prvým spolupracujúcim s manželmi je vo farnosti kňaz, ktorý má úlohu a zodpovednosť hľadať spolu s manželmi formy a spôsoby, ako oživovať Božiu rodinu na mieste, kde sa žije.

0. Pred začiatkom prípravy si prečítajte tento článok

1. téma – skôr, ako sa všetko naštartuje

2. téma – predpoklady otvorenosť, úprimnosť a zosúladenie

3. téma – učiť sa komunikovať o všetkom…

4. téma – dar sexuality pre úplné vzájomné darovanie sa

5. téma – ide o všetko

Na vytlačenie: zdroj cvičení

Užitočné linky – pre neustály rast