Od 1.1.2021 do 24.1.2021 sú sv. omše iba online.

Usmernenie z kancelárie biskupského úradu na Spišskej kapitule (31.12. o 23:11)

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Touto cestou zároveň pripomíname a prosíme, aby ste počas svätých omší vysielaných “online” prečítali Pastiersky list KBS namiesto homílie a zároveň, aby ste ho zverejnili aj na vašich farských webových stránkách a na farských sociálnych sieťach.

____________________

Sv. omše budú iba online, podľa tabuľky:

Slávnosť Bohorodičky 1.1.2021 o 9:30

Druhá Vianočná nedeľa 3.1. o 9:30

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. o 9:30

Nedeľa Krstu Krista Pána 10.1. o 9:30

Teda je vyhlásený “tvrdý lockdown”.

Modlime sa a konajme pokánie – toto je základ každej pozitívnej zmeny – aby Pán mohol konať v našich srdciach, mysliach a cez ostatné dary, ktoré z Jeho dobroty už máme.

Pozývame Vás, aby ste si nachádzali čas na spoločnú modlitbu, čítanie a delenie sa o Božie slovo, aby ste rástli ako domáca cirkev – bunka Cirkvi a spoločnosti. Tu si môžete vypočuť malé povzbudenie a vysvetlenie tohto pojmu, ktorý bol v našej minulosti pomerne málo počuteľný.

40 dní pre rodiny a komunity

…aby Svätá rodina bola útočiskom pre našu rodinu, alebo komunitu. (pozvánka)

Pozývame Vás k veľmi dobrej, ale aj naliehavej modlitbe i k pokániu pre rodinu, komunitu, alebo spoločenstvo… môžu ju vykonať aj jednotlivci, ak nemajú nikoho do spoločenstva modlitby od 25.12.-2.2.. Ako a prečo nájdete pod obrázkom.

Ak chceš pozri si príhovor a pozvanie na Youtube: Dominik Chmielewski, pozvanie rodín na pokánie

Neváhajme, čas nám letí. Konajme, pokým ho ešte máme.

Je to pokánie na vianočný spôsob – Tam, kde je Svätá rodina, nemôže bývať zlo.

Skúsme ako rodina, spoločenstvo, alebo ako komunita prežiť nasledujúcich 40 dní v jednoduchej modlitbe. Pomodlime sa pokojne:

Každý deň

Žalm 51, (spev), ktorý je prosbou za odpustenie hriechov mojich a mojich blízkych,

Desiatok ruženca: Ježiš, ktorý Ťa Panna v nebi korunoval, aby Mária zostala kráľovnou u nás doma.

Žalm 121, (spev – s mládežníckou úpravou:-) ) ktorý je o Božej starostlivosti a Božej ochrane. Aby všetko čo robíme bolo pod Božou ochranou.

Vo štvrtok si okrem tejto modlitby nájdime čas na adoráciu Ježiša v Eucharistii (ak nemôžeme ísť do kostola, môžeme si ju urobiť v duchu, alebo online).

V piatok po spomenutej modlitbe adorujme lásku Ježiša na kríži – prejavme mu svoju úctu a lásku. Takto nás Ježiš zachránil od hriechu a dal nám život.

Toto všetko každý deň 40 dní. (toto úprimné “málo” prináša veľkú zmenu).

Potom 2.februára na Sviatok obetovania Pána celú rodinu zasväťme cez “Hymnus Príď Duchu Svätý Tvorivý“ (po latinsky „Veni Creator Spiritus“) a cez modlitbu korunky Božieho milosrdenstva vyjadri oddanie sa Svätej rodine.

Podľa toho, čomu a ako venuješ svoj čas, to si Tvoje srdce zamiluje. Láska sa v našom živote meria aj časom i jeho kvalitou, ktorý darujeme Bohu a blížnym.

Pár otázok a odpovedí „Prečo“:

Prečo?

Pretože je dobré, aby sa cítila u Teba Svätá rodina prijatá.

Totiž tam, kde sa cíti Ježiš prijatý spolu so sv. Jozefom a sv. Máriou – jeho mamou, tam sa zlo nedostane – nemôže zvíťaziť.

Prečo 40 dní a teraz?

Je to čas očisťovania a pokánia. Aj Mária rešpektovala tento čas po pôrode Ježiša. Po ňom šla Svätá rodina do chrámu, aby priniesla obetu. Aby bol Ježiš uchránený od smrti a aby si pripomenuli, že prvorodený patrí Bohu. Židia mali zákon, podľa ktorého všetko prvorodené bolo potrebné obetovať Bohu, a za človeka, aby bola prinesená obeta za jeho vykúpenie.

Prečo už dnes a prečo ja?

Pretože je potrebné, aby si umožnil Pánovi, aby Ťa v tomto čase chránil. Tam, kde je hriech, alebo sa neudiala náprava, tam je potrebné dovoliť, aby Pán hriech odpustil a pomohol Ti ho napraviť.

Prečo?

Hriech je bránou pre zlo. Tak ako je rana bránou pre infekciu tela, tak je hriech vstupnou bránou pre zlo a Zlého. Ale tam, kde sa rana očistí a lieči, tam prichádza zdravie a infekcia, telesná alebo duchovná už vstúpiť nemôže.

… prečo?

Pretože tam, kde je prostredie proti láske, dobrým vzťahom, rodine a tam, kde sú obmedzenia, ktoré bránia spoločenstvu lásky, tam treba posilniť práve lásku – tam treba prijať Ježiša, Máriu a Jozefa (Svätú rodinu) – veď sú Vianoce!

… pretože je správne, aby zvíťazilo svetlo nad tmou, múdrosť nad zmätkom, život nad smrťou.

Bonus plus: D. Chmielewski – Ako nerozbiť rodinu!

Tu nájdeš modlitby tejto pobožnosti spolu pokope

Môžeme pridať aj modlitbu k svätému Jozefovi (od 8.12. 2020 je totiž rok sv. Jozefa, ochrancu Sv. rodiny):

MODTLITBA ZA RODINY

Svätý Jozef, ty si v nebezpečenstve chránil život Svätej rodiny.

Ty vieš, ako sa zmieta život našich manželstiev a rodín, koľkými nebezpečenstvami je ohrozený ich mravný základ a kresťanská výchova našich detí.

Ty vieš, čo všetko rozbíja a narúša pokoj a radosť našich rodín a čo všetko im chýba, aby mohli byť rodinami radostnými, šťastnými, Božími a svätými.

Vypros našim rodinám, aby boli jednotné a verné, aby mali v úcte život, život ľudský a život Boží v sebe i vo svojich deťoch.

Pros aj za rodiny rozvadené, rozbité hriechom vášní, sebectva, nevery, alkoholizmu; za rodiny ľahostajné, rozhnevané, za tie, čo si nevedia odpustiť a necítia potrebu Božieho života.

Chráň mladé rodiny; bedli nad životom mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na manželstvo a na rodinný život.

Obráť sa k našim bolestiam, premeň srdcia zlých, zotri slzy zarmútených a ľudí plných beznádeje, chráň svätý život našich rodín. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

27.12. Odpust vo Veľkej + pastiersky list.

  • Vo Farnosti Poprad – Veľká bol 27.12. odpust. Kostol je zasvätený sv. Jánovi apoštolovi a evanjelistovi. Z tohto dôvodu sa v našej farnosti slávil tento sviatok, ktorý je liturgicky nadradený slávnosti sviatku sv. rodiny. Slávnostnú sv. omšu o 9:30 celebroval HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD . Zo záznamu si ju môžete pozrieť tu.
  • Do pozornosti dávame pastiersky list o. biskupa Jána Kuboša, ktorý sa z dôvodu odpustu nečítal.

Dar a rodina

Bratia a sestry, prežívame radostný čas Vianoc. Pre kresťanov jeden z najväčších sviatkov. Pre všetkých čas radosti. Aspoň to tak cítime, že by mal byť časom radosti pre všetkých. Je na mieste pýtať sa, čo je dôvodom tejto nevšednej radosti. Darčeky? – Áno, aj darčeky. Ale tie predsa dávame a dostávame aj pri iných príležitostiach. Niet pochýb, že k čaru Vianoc jednoznačne prispieva čaro rodinného spoločenstva. Hovorí sa, že na Vianoce by nikto nemal byť sám. A tu prichádzam k hlavnej myšlienke motivovaný aj názvom knihy sv. pápeža Jána Pavla II. – Dar a tajomstvo. Totiž všetko, čo je dôvodom vianočnej radosti, možno vyjadriť slovami Dar rodina. Boh nám v osobe svojho Syna dáva Dar nad všetky dary a prijíma nás do svojej rodiny. Dieťa v jasliach je živý dar pre nás, pre rodinu Božích detí.Preto apoštol Ján píše vo svojom evanjeliu: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16). Tento Boží dar je vyjadrením Božej lásky. Je pravdivým darom. Učí nás, aby sme sa takýmto živým a pravdivým a hodnotným darom stávali aj my. Darom pre rodinu. Darom pre spoločenstvo. Lebo dar, ktorý sa len tvári ako hodnotný, je po spoznaní opravdivej hodnoty „odsúdený na vyhodenie“. Boh nás obdarúva a zároveň prijíma do svojej rodiny. Osamelosť v nej nemá miesto. V jeho očiach sme všetci vzácni.

V apoštolskej exhortácii Familiaris consortio (1981) nás sv. Ján Pavol II. povzbudzuje: naša doba potrebuje múdrosť (FC 8). Človek je obraz milujúceho Boha, Lásky.  Boh stvoril človeka ako muža a ženu na svoj obraz a podobu. Tým, že ho z lásky povolal k životu, zároveň ho aj určil pre lásku a pre život v spoločenstve. Veď, ako veríme, – Boh je spoločenstvom osôb navzájom zjednotených v láske. Preto aj kresťanské zjavenie poznáva dva vlastné spôsoby na realizovanie povolania ľudskej osoby v jej celistvosti k láske: manželstvo a panenstvo. Obe, každé svojim spôsobom, sú verným prejavom najhlbšej pravdy o človeku, pravdy, že človek “je na Boží obraz.” Totiž láska človeka zahŕňa aj ľudské telo a telo má účasť na duchovnej láske (porov. FC 11).

V manželstve a rodine sa vytvára súhrn medziosobných vzťahov – manželský vzťah, otcovstvo a materstvo, vzťah detí a súrodencov – ktorými sa každý človek vovádza do “ľudskej rodiny” i do “Božej rodiny”, ktorou je Cirkev. Rodinná modlitba, ku ktorej vás chcem osobitne povzbudiť, má svoje charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela a manželky, rodičov a detí. Prvoradou a nevyhnutnou zložkou výchovy k modlitbe je konkrétny príklad a živé svedectvo rodičov. Taký otec a taká matka, čo sa modlia spolu s deťmi, čím prejavujú svoje kráľovské kňazstvo, zostupujú do hĺbky sŕdc detí, kde zanechávajú stopy, ktoré nedokážu zmazať ani budúce životné udalosti. Počujme slová pápeža Pavla VI., ako povzbudzuje rodičov: “Matky, učíte svoje deti kresťanské modlitby? Pripravujete svoje deti za pomoci kňaza (nie naopak – kňazi za pomoci matiek! – poznámka autora) na sviatosti prvých rokov, na sviatosť zmierenia, na Eucharistiu a birmovanie? Navykáte ich, aby mysleli na trpiaceho Krista, keď ochorejú, aby vzývali o pomoc Pannu Máriu a svätých? Modlíte sa v rodine ruženec? A vy, otcovia, modlíte sa aspoň občas s deťmi a s celým rodinným spoločenstvom?  – Váš príklad, sprevádzaný čestným zmýšľaním i konaním a podporený spoločnou modlitbou, má takú váhu, ako škola pre život, ako zvlášť záslužný bohoslužobný úkon. Takto vnášajte pokoj do svojich domovov: Pokoj tomuto domu! A nezabúdajte, že takto budujete Cirkev!” (FC 59-60).

Obraciam sa – pokračuje sv. Ján Pavol II. – s chvením a so starostlivosťou na vás, manželia, na vás, otcovia a matky rodín, na vás, mladí chlapci a dievčatá, ktorí ste budúcnosťou a nádejou Cirkvi i sveta a ktorí budete oporou a hybnou silou rodín v treťom tisícročí, na vás, ctihodní a milovaní bratia v biskupskej a kňazskej službe, na vás, drahí rehoľníci a rehoľníčky, na vás, duše zasvätené Bohu, ktorí vydávate manželom svedectvo o najhlbšej pravde lásky k Bohu, na vás, všetci zdravo zmýšľajúci ľudia, ktorí máte z akejkoľvek príčiny obavy o osud rodiny. Budúci osud ľudského rodu závisí od rodiny!

Chcem vyprosiť ochranu svätej Nazaretskej rodiny našim rodinám. Nech vás ochraňuje, obraňuje, osvecuje “spravodlivý muž” svätý Jozef, neúnavný robotník a jemný strážca jemu zverených osôb, ktorého v nastávajúcom roku budeme osobitne uctievať. Nech Panna Mária tak, ako je Matkou Cirkvi, stane sa aj Matkou každej” domácej cirkvi”. Nech zmierni trápenia a zotrie slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojich rodinách. Nech je Kristus Pán, Kráľ našich rodín, prítomný tak ako v Káne, vo všetkých kresťanských domoch a nech tam rozdáva svetlo, radosť, vyrovnanosť a silu.

A teda ak chceme aj naďalej prejavovať vianočnú radosť všetkým, zvlášť našim blízkym, tieto dve slová – dar a rodina – nás môžu motivovať takto: ku darovaným darčekom pribaľme opravdivú sebadarujúcu lásku – ako ste to mnohí urobili v spojení s finančnou zbierkou na spišskú katolícku charitu, za čo Vám z úprimného srdca ďakujem – a stávajme sa hodnotným živým darom pre rodinu či duchovné spoločenstvo, v ktorom žijeme. Takto rozhojníme radosť nielen cez Vianoce. Veď tomuto nás učí Ježiš:

 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! … Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná (Jn 15, 9-11). Amen.

+ Ján Kuboš

Diecézny administrátor Spišskej diecézy

Prečítať namiesto homílie na Sviatok svätej rodiny 27.12.2020

Prihlasovanie na svätú omšu 31.12.2021 o 23:00 hod.

To, na čom záleží… Godzone ako koncertný film. 12.12. Možno to ešte stihneš…

Milí priatelia,

      už tento víkend sa uskutoční premiéra koncertného filmu Godzone tour 2020. Budeme ju vysielať zadarmov piatok a v sobotu 11. a 12.12.2020 o 20:00 na stránke tour.godzone.sk.

      Tento rok pre nás všetkých priniesol mnoho zvratov, neistých situácií a zrušených plánov. Od začiatku pandémie sme sa v Godzone projekte usilovali hľadať spôsoby, ako dostať dobrú správu evanjelia medzi vás. Každú nedeľu realizujeme živé modlitebné vysielania Pod ochranou Najvyššieho, zorganizovali sme online Godzone konferenciu a spustili sme úplne nový vzdelávací portál Godzone Academy.

     Pri tohtoročnom turné sme mali mnoho nápadov, z ktorých sme nakoniec viacero nemohli uskutočniť. Ale veríme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Keďže turné nebolo možné zrealizovať tak, ako doteraz, rozhodli sme sa celovečerný program spracovať ako koncertný film. Je to teda prvé turné spracované do filmovej podoby, ktoré prepája nielen hudobnú produkciu, ale aj silné ľudské príbehy inšpirované skutočnými udalosťami. Veríme, že aj tento film môže vytvoriť priestor pre Božie konanie a zmenu ľudských životov, hoci sme sa nemohli tento rok osobne stretnúť.

         Chcel by som Vás preto všetkých srdečne pozvať, aby ste si nenechali ujsť tieto jedinečné momenty a sledovali premiéru filmu To, na čom záleží spoločne s nami na tour.godzone.skPremiéra bude prebiehať online 11. a 12. decembra o 20:00 a vy si môžete zvoliť dátum, ktorý Vám viac vyhovuje. Prosíme Vás, pozvite svojich blízkych, priateľov, a známych a prineste im nádej do týchto dní.

        S cieľom dostať evanjelium k čo najväčšiemu počtu ľudí organizujeme turné každoročne zadarmo a rovnako premiéra filmu je zdarma. Ak však túžite podporiť produkciu tohto filmu a celoročný chod fungovania projektu Godzone, môžete tak urobiť skrze kampaň 200×200. Keďže súčasná pandemická a ekonomická situácia ovplyvnila aj náš projekt, budeme vďační za akúkoľvek podporu. 

       Ak sa chcete naladiť na atmosféru turné, pozrite si promo videá, ktoré sme ku Godzone tour 2020 pripravili: https://tour.godzone.sk/2020/

Čo tak si pozrieť nejaké info o Ježišovi? Vraj príde… mal by som ho asi lepšie spoznať. (je to aj pre birmovancov :-) )

  • Toto je z katechizmu – čo by mali kresťania vedieť. Vedel by si niečo z toho zopakovať kamarátom?
Kto bol Ježiš? | 3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS 27
Prečo sa Boh stal človekom? | 3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS 28
Prečo prišiel Ježiš na svet pred 2000 rokmi? | 3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS 29
 Ako žil Ježiš? | 3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS 30
Čím sa Ježiš líši od iných zakladateľov náboženstiev? | 3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS 31
Ako nás Ježiš spasil na kríži? | 3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS 32
  • Počul som niekoho hovoriť, kto je pre neho Ježiš? Tu je to priamo z úst konkrétnych živých ľudí:
Ježiš – klamár, blázon alebo Boh?
 alebo: Kto je pre Teba Ježiš?
  • Čo sa stane, ak sa niekto spriatelí s Ježišom? Tú sú konkrétne príklady:
 Herec Jim Caviezel predstaviteľ Ježiša Krista vo filme UMUČENIE KRISTA vyznáva…
o. Dominik Chmielewski SDB – hovorí veľmi zrozumiteľne a jasne čo spôsobuje Viera v moc Ježiša…:

Šetrím a premieňam čas na lásku – DAR pre Ježiša

Táto tabuľka je pomôcka, ktorú si môžeš stiahnuť. Má Ti pomôcť vytvoriť si predstavu, ako využívaš čas, ako rozvíjaš svoje dary a čo z toho má skutočne hodnotu, ktorá zostane – teda nič Ti ju nezničí. Jediná kvalita, ktorá odolá času, smrti i zlodejom je láska – tá, ktorá je očistená od lži a je s súlade s Bohom.

Prajem Ti požehnanú prípravu na Vianoce i na čas, keď sa stretneš s Pánom Ježišom zoči-voči :-)

On Ťa má rád a je s Tebou.

Tu si stiahni tabuľku a tu je v PDF-ku, ak si ju chceš vytlačiť a poskladať

V ľavom stĺpci je vysvetlenie a postup.

Tabuľku si môžeš vyrobiť aj podľa seba tak, aby Ti ukazovala, ako Ti plynie čas a na čo ho používaš.

Ak používaš excel, tak budeš vedieť, alebo Ti niekto pomôže, ako sa sčítavajú hodnoty v políčkach…

Zaujímavá pomôcka “strom Jesseho” je peknou rodinnou prípravou na najväčší DAR Vianoc.

“V istom momente hľadania, ako ísť pri slávení Adventu a Vianoc na podstatu, sme s manželom narazili na Jesseho strom. Presne si pamätám, ako som stála v chodbe bytu spolužiaka Ryana a jeho manželky Vidye a pozerala na zvláštny papierový úkaz na ich stene. Vysvetľovali mi, že ide o Jesseho strom, ktorý je vlastne rodokmeňom Ježiša Krista. Hovorili, že počas Adventu si každý večer čítajú stať zo Svätého Písma a symbol zodpovedajúci danému čítaniu si zavesia na papierový plagát v tvare stromu na stene. Náš prvý syn mal ešte ani nie dva roky a tento spôsob prípravy na Vianoce ma vtedy veľmi neoslovil.” … takto sa to začína :-) (článok z podnetnej stránky pre rodiny zastolom.sk )

Príprava prebieha od 1.12.-25.12.. Ako na to aj s materiálmi najdete tu

Podnety na adventnú domácu liturgiu si môžete pozrieť tu

Obnova pre mladých na začiatku adventu – v sobotu 28.11. o 19:30. (online aj pre starších vekom ? )

Ponuka pre dobrý začiatok Adventu, pre stíšenie sa a počúvanie, pre objavenie, pre lepšiu predstavu i rozhodnutie, pre načerpanie z Božieho slova i sily zo sviatostí…

Pozývame Vás na obnovu na začiatku adventu – prednostne mladých – v sobotu vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu vo Veľkej 28. novembra o 19:30. Pripojenie online tu

Sviatosť zmierenia vyslúžime vrámci možností. Snažíme sa byť k dispozícii pri svätých omšiach a vieme sa osobne dohodnúť na termínoch tak, aby sme sa “nezhlukovali” :-)

Nezabudnime, že sme v čase, keď sa učíme ohľaduplnosti a múdrej opatrnosti (dodržujeme hygienické opatrenia).

25.11. ČERVENÁ STREDA

Mnohí potrebujú pomoc – sú to Tvoji bratia a sestry.

Nezabudnime, ak naši bratia a sestry prežívajú bolesť z prenasledovania, potrebujeme na túto bolesť reagovať modlitbou i finančnou pomocou, tak ako sme schopní.

Pamätajme na halier vdovy – bol to veľkodušný dar z lásky, ktorý sa počíta.

Podrobnejšie ACN