Liturgia domácej cirkvi na adventné nedele (pripravil František Trstenský)

ADVENTNÉ OBDOBIE

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ (Jn 1, 9)

Tu si stiahnite celý dokument vo formáte PDF


Latinské slovo „adventus“ v preklade znamená „príchod.“ Štyri sviece symbolizujú štyri nedele Adventu. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať návrat Pána Ježiša. Zelená farba venca je symbolom nádeje a života v Kristovi, ktorý nikdy nezaniká. Keď zapaľujeme postupne každú nedeľu o jednu sviecu viac, pripomíname si rastúce túžobné očakávanie celého ľudstva na príchod Mesiáša. Jednotlivými sviecami si sprítomňujeme udalosti spojené s historickým narodením Pána Ježiša pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme. Zvyčajná farba sviec na adventnom venci je fialová, lebo Advent je časom duchovnej prípravy, pokánia a stíšenia. Jedna svieca môže byť ružovej farby, lebo 3. adventná nedeľa sa nazýva v latinčine „Gaudete“ – „Radujte sa“. Pripomína nám, že príchod Pána Ježiša je už blízko a máme sa pripraviť na jeho radostné prijatie do našich čistých sŕdc.


Z liturgického hľadiska sa Advent delí na dve obdobia, pričom hranicu rozdelenia tvorí dátum 17. december. Prvá časť Adventu sa výberom liturgických čítaní a modlitieb zameriava na druhý príchod Krista na konci vekov a úlohu veriaceho viesť taký život, aby obstál pri jeho príchode. Druhé obdobie Adventu upriamuje pozornosť na bezprostrednú oslavu prvého príchodu Božieho Syna na tento svet pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme.


Svätý Bernard z Clairvaux (1090-1153) hovoril o troch príchodoch Pána. Prvý príchod sa uskutočnil v Betleheme. Druhý príchod nastane pri poslednom súde. Tretí príchod môžeme zažiť každý deň, keď Pán Ježiš k nám prichádza vo sviatostiach, predovšetkým v Eucharistii, na bohoslužbách, vo Svätom písme, v osobnej aj spoločnej modlitbe, v službe druhým, najmä tým najbiednejším. Otvorme pre neho svoje srdcia, životy, rodiny, vzťahy, priateľstvá.

Vyprosujeme Vám požehnaný a pokojný čas Adventu!

Tu si stiahnite celý dokument vo formáte PDF