Ruženec a jeho sila

Spomienka na Ružencovú Pannu Máriu.

Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divých a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo. Neskôr počas dňa pápež zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú. (viac na https://www.zivotopisysvatych.sk/ruzencova-panna-maria/ )

Ruženec

Október je mesiac zasvätený Panne Márii Ružencovej.

Ruženec nie je talizman, ale úžasný dar, prostriedok pre získanie dobra, ktoré nám Pán pripravil, aby sme ho získali skrze modlitbu predkladanú s vierou.

Ruženec, nie je len jednorazovou záležitosťou, ale používa sa ako nástroj a zbraň, aby sme prekonali mnohé ťažkosti a zápasy. Niektorí sa spoliehajú, že stačí im v rakve ruženec omotať okolo rúk, ale kto sa nemodlí ruženec, prichádza o hodnotu, ktorú buď nevníma alebo podceňuje, neskôr však potrebuje…

Ruženec, nech je akýkoľvek malý, alebo akejkoľvek farby, či kvality materiálu je darom neba. Boh nám ho daroval cez Máriu, ktorú voláme Ružencová. Nech nikto z nás nie je ľahostajný k tomuto daru, lebo zlaďuje naše srdce i myseľ so životom Ježiša pri spomienke jednotlivých desiatkoch ruženca na Jeho účinkovanie počas pozemského života. Učí nás vnímať Ježiša s Máriou, ktorá prináša naše radosti a trápenia Ježišovi, pri ktorom je neustále. Zamilujme si každý deň darovať trochu času s Márii a Ježišovi pri ruženci, alebo aspoň pri jednom desiatku.

Panna Mária dala týchto 15 prisľúbení tým, ktorí sa budú modliť svätý ruženec:

1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.

2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú modliť ruženec.

3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie bludy.

4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ach, tie duše by sa posvätili týmto prostriedkom.

5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, sa nezatratia.

6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Boh ho nebude trestať vo svojej spravodlivosti, nezatratí sa skrze neočakávanú smrť. Ak bude spravodlivý, zachová sa v milosti Božej a stane sa hodným večného života.

7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatosti Cirkvi.

8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti svetlo Božie a hojnosť jeho milostí. V hodine smrti budú mať účasť na zásluhách svätých v raji.

9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.

10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.

11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte skrze modlitbu ruženca.

12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.

13. Dosiahla som u svojho božského Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.

14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.

15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.

(Dané sv. Dominikovi a bl. Alanovi); Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York.)

Ruženec nám otvára nebo a ružencom môžeme pomáhať živým aj zomrelým. Stačí niekoľko minút denne a budujeme si nesmiernu hodnotu u Boha. Je vecou cti každého z nás, vedieť jednotlivé tajomstvá svätého ruženca a modliť sa ho. Amen.

(P.S.: Všimli ste si, že na našej stránke máme denné zamyslenia nad Božím slovom? Pozri v ľavom stĺpci na https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/ v odkaze: Božie Slovo na každý deň )