Nová farská rada (4.10.2022)

V septembri sme si volili novú farskú radu – aj pastoračnú a aj hospodársku – na obdobie 5tich rokov.

4.10. na spomienku sv. Františka z Assisi sme slávili svätú omšu, pri ktorej zložili sľub členovia hospodárskej rady.

Po nej správca farnosti don Dominik Vinš odovzdal dekréty členom pastoračnej i hospodárskej rady.

1.stretnutie sa nieslo v pokojnom a radostnom duchu, plnom ochoty a nových výziev. Najbližšie stretnutie hospodárskej rady je 9.11. po sv. omši (streda) a stretnutie pastoračnej rady 15.11. po sv. omši (utorok). Tieto termíny zverejňujeme, aby sa aj ostatní veriaci mohli pripojiť a poslať svoje návrhy, pripomienky a výzvy.

Členovia hospodárskej rady sú: p. Jozef Brejčák, p. Ing. Jozef Švagerko (na fotografii pod menami je 4.zľava), p. Klaudius Burger (9.zľ.), p. Mgr. Martin Šimonov(2.zľ.), p. PhDr. Ondrej Paciga(3.zľ.), Ing. Peter Dominik(5.zľ.), Ing. Peter Nadžady(1.zľ.), p. Ing. Slavomír Kiska(7.zľ.), p. Štefan Horník(8.zľ.).

Zvolený tajomník je p. Ing. Jozef Švagerko, a zapisovateľ p. Ing. Slavomír Kiska,

Farská hospodárska rada pomáha farárovi pri majetkovej správe farnosti – správe budov, financií, príprave projektov a ich realizácii, dbá aby daňové a účtovnícke doklady boli v poriadku a napomáhali pre dobro farnosti a farníkov.

Členovia pastoračnej rady sú: p. MUDr. Jana Globinovská  p. Ing. Jozef Petrenčík   don Ľuboš Stebnický (SDB) p. Ing. Mária Bolisegová  p. Mgr. Mária Hujsiová  p. Ing. Mária Šelengová  p. Mária Tomková  p. Ing. Martina Dominiková  Sestra Amabilis Bacharová  (OSF) Sestra Timotea Mária Rusnáková (SNPM) p. Ing. Štefánia Banášová  p. MUDr. Tomáš Magut  p. Mgr. Zuzana Kostolníková.

Tajomníčka a zapisovateľka je p. Štefánia Banášová.

Farská pastoračná rada pomáha farárovi pri spravovaní farnosti, v organizovaní pastoračných podujatí podľa stanov a usmernení farára. Súčasťou je spolupráca s ostatními farníkmi v oblastiach: organizácia a zabezpečenie pastoračných aktivít, prípravy liturgických slávení, starostlivosť o liturgický priestor, starostlivosť o katechetickú a pastoračnú oblasť, spolupráca pri príprave animátorov a vedúcich spoločenstiev a podobne. V krátkosti má pomáhať v zapájaní farníkov do života vo farnosti a v počúvaní Božieho ľudu i Ducha Svätého – aby sme ako farnosť kráčali spolu na ceste k svätosti.

Členovia pastoračnej i hospodárskej rady majú iba poradný hlas – nie sú teda riadiacim orgánom farnosti. Ich hlas a služba je pomocou pre kňaza, ktorý zodpovedá za správu farnosti i za rozhodovanie. V niektorých oblastiach a situáciách je však povinný vypočuť si mienku rady, alebo dal hlasovať o vážnych záležitostiach.

Farské rady prispievajú k jednote farnosti – pastorácii a v usporadúvaní služieb a pomoci pre farnosť tak, aby všetko slúžilo pre vzmáhanie sa Božej rodiny, ktorá žije v danej farnosti.

Stanovy pre hospodársku radu si môžete pozrieť na stránke Biskupstva Spišskej kapituly (TU) a stanovy pastoračnej podobne (TU)

Všetkým radcom ďakujeme za ochotu slúžiť a deliť sa o svoje dary a čas pre službu celej farnosti. Nech im Pán vynahradí ich obetavosť.