Ľudové misie – misie pre farnosť

Pozvanie

Milí obyvatelia farnosti Poprad-Veľká, bratia a sestry, srdečne vás pozývame na misie, ktoré budú po 14-tich rokoch v našej farnosti znova. Budú 13.-21.apríla 2024. Pozvaný je každý, kto hľadá Božiu prítomnosť vo svojom živote, túži po odpustení, pokoji srdca a po spoločenstve. Je to príležitosť, ktorá sa často neopakuje. Neodmietnite, prosím, toto pozvanie a príďte. Nech vás Pán žehná!

Dominik Vinš, sdb, správca farnosti Poprad-Veľká

V rámci prípravy prinášame rozhovor s vedúcim tímu redemptoristov, pátrom ThLic Michalom Zamkovským, CSsR

Čo sú misie a aký je ich cieľ?

Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus. Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne špecifické programy ohlasovania evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie pripravované v tejto farnosti. Na základe pozvania kňaza prichádza do farnosti na osem dní skupina rehoľníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa zainteresovaných so živým Bohom. Podstatou ľudových misii je teda možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom misii je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť o tom, že je to možné, lebo čas misii je vďaka modlitbám mnohých, mimoriadny a milostivý čas na obrátenie.

Aké témy sa budú počas ľudových misii preberať?

Ide o podstatné témy kresťanského života. V sobotu začíname témou Boh ťa hľadá, lebo nikto mu nie je ľahostajný. Iniciatíva v kresťanskom živote patrí Bohu a jeho láske. O tom bude sa hovoriť tiež v nedeľu. Potom prichádzajú témy: hriech, obráteniesviatosť zmierenia ako zavŕšenie cesty pokánia. Zároveň v prvých dňoch sú špeciálne stavovské stretnutia pre ženy, pre mužov, pre mládež a potom deti. Kresťanstvo však nie je predovšetkým náboženstvom hriechu a smútku, ale náboženstvom života, lásky a radosti. Preto potom prichádzajú témy: Ježiš – Darca života, Eucharistia, Láska, modlitba, ale aj skutočnosť utrpenia a kríža. „Kresťan – človek na kríži“ je záver misijného programu s požehnaním misijného kríža. V sobotu večer si pripomíname účasť Márie, Matky Cirkvi v našom kresťanskom živote. Misie sú určitým celkom duchovných cvičení a preto jednotlivé témy na seba nadväzujú.

Pre koho sú misie určené?

Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere; ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje láska a dobro pred ktorým sa skláňajú. Tým všetkým môžu misie pomôcť priblížiť sa k Bohu a urobiť ďalší krok k ľudskosti. Všetci potrebujeme povzbudenie k nádeji a to dostávame od Ducha Božieho, ktorého cez misie stále privolávame. Misie sú teda určené pre ľud, pre všetkých, preto ich voláme ľudové. Tento bohatý program je ponukou pre dnešných ľudí, ktorí sa ťažko vedia zastaviť a zamyslieť nad tým, čo je podstatné v živote: Odkiaľ som? Kam idem? Aký je zmysel života? Čo mi prináša pokoj a radosť do života? Čoho sa potrebujem zbaviť? Môže mi Boh pomôcť v živote? Môžem sa k nemu priblížiť? Keď človek začne vnímať Boha: už sa modlí a to je už dobrá príprava na misie. Počas misii budú kňazi k dispozícii skoro celé dni, či už na spoveď alebo duchovný rozhovor. Tak môže prísť malé svetielko, ktoré nás povedie ďalej životom.

Čo považujete za „úspech“ misii?

My máme ohlasovať, my máme rozsievať Božie slovo a výsledky sú v Božích rukách. Účinky sú tiež v srdciach ľudí, ktorí prídu, počúvajú a určite raz to dobro vyklíči. Niečo možno vidieť hneď, ale skutočné ovocie príde postupne. Ľudia nám aj po rokoch napíšu, že misie boli veľkým požehnaním v ich duchovnom živote, či v manželstve, či v rodine alebo farnosti.

Kto sú redemptoristi a čo je ich hlavným poslaním?

Sme misionárska rehoľa a našim hlavným poslaním sú ľudové misie vo farnostiach. Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, ako je náš presný názov, založil v roku 1732 svätý Alfonz Liguori, právnik a šľachtic z Neapola. Za Alpy ju preniesol svätý Klement Hoffbauer. Kongregácia má viac ako 5 000 členov po celom svete. V Česku a na Slovensku pôsobí cca 90 redemptoristov v jednej Bratislavsko – Pražskej provincií (a Michalovskej viceprovincií). Provincia redemptoristov má tri misijné tímy, ktorým veľmi účinne pomáhajú na misiách laickí misionári. Tak môžeme spolu viac napĺňať heslo našej rehole: „Hojné je u Neho vykúpenie.“ Verím, že to „hojné vykúpenie“ sa bude prelievať aj v Poprade Veľkej počas misijného programu v dňoch 13 – 21.4.2024. Všetkých srdečne pozývame.