Liturgia domácej cirkvi na Spomienku všetkých verných zosnulých (2. november)

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, zažatú sviecu; môžu sa naň položiť aj fotografie zosnulých blížnych z rodiny.

Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: V dnešný deň sa schádzame v našej domácnosti, aby sme si zaspomínali na našich drahých zosnulých a pomodlili sa z spásu ich duší ako aj za všetky duše trpiace v očistci, ktoré potrebujú očistenie skôr ako dosiahnu večnú spásu. Chceme prosiť milosrdného Otca, aby ich zbavil všetkých hriechov a trestov a prijal ich do svojho náručia. Tak ho budú môcť vidieť z tváre do tváre a tešiť sa spolu so všetkými svätými zo spoločenstva s ním.

V: Odpočinutie večné daj im, Pane.

S: A svetlo večné nech im svieti v spoločenstve svätých, veď si Pane dobrotivý.

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si prítomný v našom rodinnom spoločenstve ako víťaz nad hriechom a smrťou. Vrúcne ťa prosíme za našich zosnulých (môžu sa vymenovať aj jednotliví zosnulí z rodiny); prijmi ich k sebe do nebeskej vlasti a aj nám daj raz účasť na blaženom živote v nebi, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba žalmu 27 (ak je možné, môže sa spievať)

V: Pán je moje svetlo a moja spása

Pán je moje svetlo a moja spása, *
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, *
pred kým sa mám strachovať? S.
O jedno prosím Pána a za tým túžim, *
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu *
a obdivoval jeho chrám. S.
Čuj, Pane, hlas môjho volania, *
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
Pane, ja hľadám tvoju tvár. *
Neodvracaj svoju tvár odo mňa. S.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný; *
srdce maj silné a drž sa Pána. S.

Pred čítaním evanjelia sa môže zaspievať nejaká pieseň veľkonočného charakteru (napr. JKS 194: Ježiš Kristus, Spasiteľ náš; alebo Ježiš žije; alebo On vstal zmŕtvych…)

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána(Jn 14, 1-6)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: Včera sme sa ako putujúca Cirkev na tejto zemi spájali s oslávenou Cirkvou v nebi a ďakovali sme dobrotivému Pánu Bohu za životy a príklady všetkých svätých. Dnes sa spájame a modlíme za trpiacu Cirkev v očistci.

Osobitne si dnes spomíname na našich blízkych – starých rodičov, príbuzných i známych. Spomienka na nich nám pripomína dôležitú vec, a totiž, že náš život nie je náhoda, ale má pevné korene v rodokmeni našej rodiny. Sme súčasťou siete vzťahov lásky, ktorá má svoj životodarný prameň v nebeskom Otcovi, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi (porov. Ef 3, 15). Jemu ďakujeme za našich zosnulých rodičov, starých rodičov, za našich predkov a za všetko to, čo sme vďaka nim dostali (život, vieru, rodinu, tradície). Vďaka nim máme domov na tejto zemi. Tak ako sme sa im snažili preukazovať lásku na tejto zemi, chceme im ju preukázať aj po skončení ich pozemského života a to tým, že sa za nich modlíme a vyprosujeme im večný život v spoločenstve Pána Boha a všetkých anjelov a svätých v nebi.

Čo by to bol za život, ak by sa musel smrťou skončiť? Čo by to bolo za nebeského Otca, ak by nás stvoril len pre tento život, ktorý by sa skončil smrťou? Vlastne, stvoril by nás pre smrť. To by bolo strašné. My však chceme žiť, a všetci to dobre vieme. Aj náš nebeský Otec to vie. Aby sme mohli žiť večne on sám sa rozhodol nás zachrániť od zla smrti. Ako? Tým, že poslal na svet svojho Syna Ježiša, ktorý zomrel za naše hriechy, svojou smrťou ich zničil a svojim zmŕtvychvstaním nám otvoril dvere večného domova v nebi.

Ježiš je našou cestou do neba. Ježiš je našim životom. Ježiš nám zjavuje pravdu odkiaľ prichádzame a kam smerujeme – že prichádzame od Otca a smerujeme k Otcovi. Ježiš je našim bratom a my, spolu s ním a v ňom, sme milovaní synovia a dcéry nebeského Otca.

Preto ti Ježišu zverujeme naše životy. Buď pre nás svetlom na ceste, pravdou, ktorá nikdy nezhasne a životom nášho života. A pre našich zosnulých buď milosrdným Spasiteľom a ich večnou odmenou.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

5. Spoločné prosby

V: Teraz sa spoločne modlime a prosme za všetkých zosnulých, ktorí potrebujú očistenie skôr ako dosiahnu večnú slávu v nebeskom domove. (Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu. Prosby sa môžu rozdeliť medzi jednotlivých členov domácnosti.)

1. Modlime sa za všetkých kresťanov, aby svojím životom boli svedkami viery vo vzkriesenie mŕtvych.

2. Modlime sa Cirkev v očistci, aby pre naše modlitby a obety mohli naši zosnulí čím skôr uvidieť Pánovu tvár v nebi.

3. Modlime sa za tých zosnulých, ktorí pre naše chyby musia byť v očistci, aby im aj nám bol Pán milostivý.

4. Modlime sa za našich zomrelých príbuzných, priateľov a známych, aby im Ježiš, ktorý zomrel za všetkých, daroval večnú radosť.

5. Modlime sa za tých, ktorí oplakávajú svojich zosnulých, aby čerpali útechu a silu z viery vo večný život.

6. Modlime sa aj za seba, aby sme boli pripravení, keď Pán príde, zaklope a povolá nás do večnosti.

6. Modlitba za úctu k počatému životu (Okrem vloženia sviečky do okna nášho príbytku je možné zapáliť aj „online“ sviečku na tomto odkaze:  https://sviecka.forumzivota.sk )

V: V dnešný deň symbolicky zapaľujeme aj sviečku za nenarodené deti. Preto sa teraz pomodlime modlitbu za úctu k počatému životu:

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si povolal do života každého človeka. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých.

Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí a pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti.

Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna,

aby svojím milosrdným pohľadom zhliadol na všetkých, za ktorých prosíme v tejto modlitbe.

S: Amen.

(Modlitba je prevzatá : https://modlitba.sk/?p=1796)

6. Vyznanie viery a modlitba Pána

V: Teraz spoločne vyznajme našu vieru, ktorá je vierou vo večný život a vo vzkriesenie mŕtvych.

Verím v Boha…

V: A teraz sa spoločne chyťme za ruky a modlime modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

Otče náš…

7. Požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že Márii, Matke Cirkvi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu

V: Dobrorečme Pánovi.S: Bohu vďaka.