Liturgia domácej cirkvi na slávnosť Všetkých svätých (1. november )

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, zažatú sviecu, sochu alebo obraz Panny Márie či ikonu sv. Rodiny. Taktiež sa na stole môžu nachádzať obrazy svätých (môžu byť aj patróni jednotlivých členov rodiny). Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: V dnešný deň sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme v kruhu našej rodiny oslávili sviatok Všetkých svätých. Cirkev nás dnes pozýva pozdvihnúť náš duchovný zrak k nebu. Tam oslavujú Boha naši bratia a sestry, ktorí tak ako my kráčali po tejto zemi a vo svojom živote sa rozhodli zo všetkých svojich síl slúžiť a milovať Pána Boha i svojich blížnych, čím naplnili Ježišovu výzvu: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48).

S: „Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: «Buďte svätí, lebo ja som svätý.» (1Pt 1, 16)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si s nami, ako si bol so svojimi učeníkmi pri Poslednej večeri. Ty vidíš naše dobré úmysly a predsavzatia, daj, aby sme na orodovanie a podľa príkladu všetkých svätých žili medzi sebou a s druhými vo svornosti, radosti a láske. Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba žalmu (ak je možné, môže sa spievať)

V: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, *
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Veď on sám položil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. S.
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, *
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, *
čo nedvíha svoju dušu k márnosti. S.
Taký dostane požehnanie od Pána *
a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.
To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, *
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. S.

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša(Mt 5, 1—12a)

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: V dnešný deň sa my ako putujúca Cirkev na tejto zemi spájame s oslávenou Cirkvou v nebi a ďakujeme dobrotivému Pánu Bohu za životy a príklady toľkých svätých bratov a sestier. Ďakujeme mu aj za to, že skrze nich si môžeme od nášho nebeského Otca vyprosovať potrebné milosti pre náš každodenný život.

Celá naša rodina si dnes chceme uvedomiť veľkosť nášho povolania, ktorým je svätosť. „Svätosť je najväčší dar, ktorý nám Boh môže dať, lebo preto nás stvoril.“ (sv. Terézia z Kalkaty). Chceme nastúpiť na cestu blahoslavenstiev, na ktorú nás Ježiš pozýva a zároveň nám dáva svoju milosť po nej kráčať a na nej vytrvať. Preto ho chceme opäť pozvať do nášho rodinného spoločenstva ako prameň všetkej svätosti. On je Ženíchom, ktorý k nám manželom ide každý deň v ústrety skrze sviatosť manželstva. Práve táto sviatosť je pre nás a pre našu domácu cirkev jedinečným zdrojom a prostriedkom posväcovania (porov. Familiaris consortio 56). Vďaka nej chce Ježiš mocou Ducha Svätého očisťovať, pozdvihovať a zdokonaľovať našu vzájomnú lásku (porov. Gaudium et spes 49). Ježiš je svetlom ktoré chceme odrážať našim každodenným životom, ako ho odrážali všetci svätí a tak sa stať soľou tejto zeme a svetlom toho sveta.

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našej rodiny miesto spoločenstva a večeradlo modlitby, opravdivú školu evanjelia a živú domácu cirkev (porov. Amoris laetitia).

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

5. Litánie k všetkým svätým (do modlitby sa môžu zapojiť viacerí)

V: Teraz sa pomodlime litánie ku všetkým svätým za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí trpia chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť. (Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

Litánie je možné rozdeliť po častiach medzi jednotlivých členov rodiny.

I. Prosba k Bohu

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

II. Vzývanie svätých

Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.

Svätá Panna panien – oroduj za nás.

Svätí Michal, Gabriel a Rafael – orodujte za nás.

Všetci svätí anjeli – orodujte za nás.

Patriarchovia a proroci

Svätý Abrahám – oroduj za nás.

Svätý Mojžiš – oroduj za nás.

Svätý Eliáš – oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ – oroduj za nás.

Svätý Jozef – oroduj za nás.

Všetci svätí patriarchovia a proroci – orodujte za nás.

Apoštoli a učeníci

Svätí Peter a Pavol – orodujte za nás.

Svätý Ondrej – oroduj za nás.

Svätí Ján a Jakub – orodujte za nás.

Svätý Tomáš – oroduj za nás.

Svätý Matúš – oroduj za nás.

Všetci svätí apoštoli – orodujte za nás.

Svätý Lukáš – oroduj za nás.

Svätý Marek – oroduj za nás.

Svätý Barnabáš – oroduj za nás.

Svätá Mária Magdaléna – oroduj za nás.

Všetci svätí učeníci Pána – orodujte za nás.

Mučeníci

Svätý Štefan – oroduj za nás.

Svätý Ignác Antiochijský – oroduj za nás

Svätý Polykarp – oroduj za nás.

Svätý Vavrinec – oroduj za nás.

Svätý Cyprián – oroduj za nás.

Svätý Vojtech – oroduj za nás.

Svätý Stanislav – oroduj za nás.

Svätý Ján Nepomucký – oroduj za nás.

Svätí košickí mučeníci – orodujte za nás.

Svätá Perpetua a Felicita – orodujte za nás.

Svätá Agnesa – oroduj za nás.

Svätá Mária Goretti – oroduj za nás.

Blahoslavená Anna Kolesárová – oroduj za nás.

Blahoslavená Zdenka Schelingová – oroduj za nás.

Blahoslavený Titus Zeman – oroduj za nás.

Blahoslavený Peter Pavol Gojdič – oroduj za nás.

Blahoslavený Metod Dominik Trčka – oroduj za nás.

Všetci svätí mučeníci – orodujte za nás.

Biskupi a učitelia Cirkvi

Svätí Lev a Gregor – orodujte za nás.

Svätý Ambróz – oroduj za nás.

Svätý Hieronym – oroduj za nás.

Svätý Augustín – oroduj za nás.

Svätý Atanáz – oroduj za nás.

Svätý Bazil a Gregor Nazianský – orodujte za nás.

Svätý Ján Zlatoústy – oroduj za nás.

Svätý Ján Pavol II. – oroduj za nás.

Svätý Martin – oroduj za nás.

Svätý Patrik – oroduj za nás.

Svätí Cyril a Metod – orodujte za nás.

Svätý Karol Borromejský – oroduj za nás.

Svätý František Saleský – oroduj za nás.

Kňazi a rehoľníci

Svätý Benedikt – oroduj za nás.

Svätý Gorazd – oroduj za nás.

Svätí Andrej Svorad a Benedikt – orodujte za nás.

Svätý Bernard – oroduj za nás.

Svätí František a Dominik – orodujte za nás.

Svätý Tomáš Akvinský – oroduj za nás.

Svätý Ignác Loyolský – oroduj za nás.

Svätý František Xaverský – oroduj za nás.

Svätý Vincent de Paul (de Pól) – oroduj za nás.

Svätý Ján Mária Vianney – oroduj za nás.

Svätý Ján Bosco (Bosko) – oroduj za nás.

Svätá Katarína Sienská – oroduj za nás.

Svätá Terézia Avilská – oroduj za nás.

Laici

Svätá Monika – oroduj za nás.

Svätá Alžbeta Uhorská – oroduj za nás.

Svätý Gianna Beretta Mollová – oroduj za nás.

Svätí manželia Luigi a Zelia Martinovci – orodujte za nás.

Blahoslavení manželia Luigi a Mária Quattrocchiovci – orodujte za nás.

Všetci Boží svätí a sväté – orodujte za nás.

Vzývanie Krista

Buď nám milostivý – ochraňuj nás, Pane.

Od všetkého zla – ochraňuj nás, Pane.

Od každého hriechu – ochraňuj nás, Pane.

Od úkladov diabla – ochraňuj nás, Pane.

Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle – ochraňuj nás, Pane.

Od večnej smrti – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje vtelenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje narodenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj krst a svätý pôst – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj kríž a Tvoje umučenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoju smrť a Tvoje pochovanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje sväté zmŕtvychvstanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje zázračné nanebovstúpenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre zoslanie Ducha Svätého – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj slávny príchod – ochraňuj nás, Pane.

Prosby za rozličné potreby

Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď nás k pravému pokániu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých zasvätených Tvojej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zjednoť všetkých veriacich v Krista – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Uzdrav všetkých chorých na tele i na duši – prosíme Ťa vyslyš nás.

Odvráť od nás zlo pandémie, ktorá na nás dolieha – prosíme Ťa vyslyš nás.

Pomáhaj všetkým lekárom, zdravotníkom a vojakom – prosíme Ťa vyslyš nás.

Sprevádzaj svetlom Ducha Svätého politikov a všetkých verejných činiteľov – prosíme ťa vyslyš nás.

Kriste, uslyš nás. – Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. – Kriste, vyslyš nás.

6. Záverečná modlitba

V: Všemohúci a večný Bože, doprial si nám radosť, že dnešným sviatkom môžeme osláviť zásluhy všetkých tvojich svätých; vrúcne ťa prosíme, na príhovor toľkých orodovníkov zahrň  nás svojou milosrdnou láskou. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

S: Amen.

7. Požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že Márii, Matke Cirkvi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu

V: Dobrorečme Pánovi.S: Bohu vďaka.