8 piatkov prísneho pôstu za odvrátenie pandémie koronavírusu začíname 30.10.

Výzva otcov biskupov

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”.

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

“Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,” povedal arcibiskup Zvolenský.

“Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,” uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zaroveň dodal: “Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,” dodal arcibiskup Zvolenský.

Ako si don Bosco predstavoval pôst?

Milí chlapci, dám vám prostriedok ako dobre posvätiť tieto dni: spoveď a časté sv. prijímanie, aby ste mohli od Boha obsiahnuť pomoc, ktorú potrebujete. Tieto dni sú osobitné v celom roku. Nemyslím však, že by ste mali robiť dajaké prísne skutky pokánia alebo dlhé pôsty. Chcete vedieť spôsob ako robiť pokánie primerané vášmu veku a vašim podmienkam? Poradím vám. Spočíva v pôste, ktorý všetci môžete urobiť. Spočíva v tom, že si budete strážiť srdce a zmysly. Nechajte diabla nech sa postí, tým, že neurobíte nijaký hriech. Dávajte si pozor na vaše zmysly. Nech sa postia oči. Oči sa nazývajú oknami duše. Cez ne sa diabol dostáva do našej duše.

A čo urobíme, aby sa tam nedostal? Zavrime ich, keď ich treba zavrieť. Nedovoľte, aby sa vaše oči upriamili na pozeranie vecí, obrazov či fotografií, ktoré sú proti skromnosti. Odvráťte zrak, keď stretnete nebezpečné obrazy. Iné umŕtvenie zraku spočíva v tom, že krotíme našu zvedavosť. Nikdy nečítať zakázané knihy proti náboženstvu alebo nemorálne knihy. Zahoďte takéto knihy, spáľte ich, neprechovávajte ich potajomky, zbavte sa tejto morovej nákazy.

Potom je tu pôst uší. Nezostať počúvať reči proti čistote alebo šomrania na kamarátov alebo na predstavených. Postiť sa má aj jazyk. Zakážte mu každé slovo, ktoré by pohoršovalo, nedovoľte mu urážať spolužiakov a kamarátov, nech nehovorí zle o nikom, nech by to bol ktokoľvek. Teda nehovorte nikdy to, čo by ste sa neodvážili povedať pred svojím predstaveným. Umŕtvujte sa aj v jedle a to tým, že nebudete vyhľadávať to, čo vám je najlahodnejšie, ale prijmete to, čo sa vám ponúka. Nepatrite medzi tých, čo sa stále usilujú nájsť nejaký spôsob, ako sa dostať k špeciálnejším jedlám a k poháru vína. Umŕtvovanie a pôst môžete robiť aj tým, že budete trpezlivo znášať protivenstvá, raz je to veľké teplo, inokedy zima a budete to znášať bez lamentovania. Nie ako niektorí, ktorí hneď píšu domov: pošlite mi toto a tamto. Ak sa nejedná skutočne o niečo vážne, tak majte trpezlivosť, počkajte, zostaňte kľudní, pokojne robte.

Nie zamračená tvár a nechuť. Umŕtvujte sa tým, že znášate s láskou a pokojom aj nejaký malý nedostatok vašich spolužiakov a kamarátov, nejaké nepohodlie, či na izbe alebo v škole. Teda, aby som to zhrnul: postite sa tým, že si zakážete počúvať, hovoriť, robiť veci, ktoré by vám zabránili dať dobrý príklad. Keď toto budete robiť, aj keď sú to maličké takmer bezvýznamné veci, poslúžia vám ako primeraný pôst, neublížia vám, dosiahnete nimi to, čo je cieľom pôstneho obdobia, pomôžu vám premôcť vaše zlé sklony, získate si nimi veľké zásluhy pre dušu. Dodržujte dobre predpísaný poriadok, namiesto veľkých pôstov poslúchajte. Vstávajte ráno načas a hneď, choďte načas spať, prichádzajte presne do školy, do kostola a buďte dôslední v každej vašej povinnosti.

( Zdroj: Don Bosco, Večerné slovko v marci 1880/Preklad dp. Pavol Grach, SDB )

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.