Liturgia domácej cirkvi 7.2.2021

5. nedeľa, cezročné obdobie „B“

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, zažatú sviecu a Sv. Písmo.

Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: V evanjeliu, ktoré nám matka Cirkev ponúka na dnešnú nedeľu budeme čítať udalosť o tom, ako Ježiš vstupuje do domu Šimona Petra a jeho brata Ondreja a tam uzdravuje Petrovu testinú (svokru). V tejto chvíli chceme aj my Ježišovi otvoriť dvere nášho domu, aby mohol doň vstúpiť ako náš priateľ a Pán, ktorý prichádza, aby nás uzdravil zo všetkého, čo nás paralyzuje a robí neschopnými milovať blížnych. Chceme rovnako myslieť a prosiť Ježiša za všetkých chorých a trpiacich i na všetkých, ktorí im pomáhajú. „Keď sa zvečerilo, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi.“

S: „I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy.“ (Mk 1, 32.34)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Nebeský Otče,  veríme v teba a milujeme ťa. Preto sa naša rodina spolieha iba na teba. Prosíme ťa, ustavične nás ochraňuj svojou otcovskou láskou, aby sme pod tvojou opaterou žili vždy v pokoji a tešili sa zdraviu tela i duše. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 91 (ak je možné, môže sa spievať)

V: Pane, ty si naše útočište a pomoc

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: „Ty si moje útočište
a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ S:

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov
a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute. S:
Jeho pravda je štítom a pancierom,

nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne,

ani moru, čo sa tmou zakráda,
ani nákazy, čo pustoší na poludnie. S:

Lebo tvojím útočišťom je Pán,
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. S:

Na rukách ťa budú nosiť,
aby si si neuderil nohu o kameň.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. S:

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom
a ukážem mu svoju spásu. S:

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka(Mk 1, 29-39)

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.

I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“

On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie (Ako katechetickú pomôcku sa môže použiť teplomer a z výkresu vystrihnuté dve srdcia. Jedno „lenivé“: modré, symbolizujúce chlad, zachmúrené so založenými rukami. Druhé, srdce zdravé, ochotné slúžiť: červené, usmievavé s otvorenou náručou prijať druhých a slúžiť im…)

V: Každý z nás máme skúsenosť s tým, že sme boli chorí a mali sme teplotu. Ako sa cíti človek, ktorý má vysokú horúčku? (Možnosť interakcie od prítomných členov rodiny). Človek s vysokou horúčkou je nevládny, unavený, chce sa mu spať, je mu zima, preto zalezie do postele a leží v nej, kým sa nevylieči. Taký človek nemôže nič robiť, nemôže sa hrať, nemôže ísť von, nemôže pomáhať blížnym, naopak sú to blížni, ktorí sa oňho musia postarať a všetko mu zabezpečiť. Človek s horúčkou je akoby paralyzovaný – nútený zostať ležať v posteli, piť teplý čaj, ktorý mu navaria jeho blížni, potiť sa a nič nerobiť len spať.

Minulého týždňa sme počúvali, ako Ježiš v synagóge v meste Kafarnaum vyhnal svojim mocným slovom zlého ducha z človeka. Dnes sme mohli počuť, že Ježiš odišiel zo synagógy a vošiel do domu Šimona Petra a jeho brata Ondreja. Šimon a Ondrej bývali v Kafarnaume. V ich dome ležala s horúčkou v posteli mama Šimonovej manželky. Iste by chcela pohostiť Ježiša i jeho učeníkov, no nemohla, lebo bola chorá. Jej blízki o nej povedali Ježišovi, že je chorá a potrebuje jeho pomoc. On prišiel k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. V tej chvíli ju horúčka opustila a ona ich všetkých začala obsluhovať.

Aj my môžeme Ježišovi v tejto chvíli povedať o toľkých chorých (možno aj o našich blízkych či známych), ktorí trpia rôznymi chorobami, zvlášť tých, ktorí musia ležať na lôžku s ochorením Covid. Mnohí z nich majú tiež vysoké horúčky a sú nevládni. „Pane Ježišu, ty najlepšie vieš čo prežívajú naši chorí bratia a sestry, preto ťa prosíme o pomoc a ochranu pre nich aj pre ich blízkych. Veríme, že stojíš pri ich posteliach a pomáhaš im prostredníctvom lekárov, zdravotných sestier, opatrovateľov a všetkých, ktorí im pomáhajú vyliečiť sa. Chceme Ti dnes za nich ďakovať a prosiť ťa, aby si bol pre nich posilou a aby si ich cez svojich anjelov chránil od všetkého zlého a pomáhal im v ich náročnej službe.“

V tejto chvíli si chceme pripomenúť aj to, že aj my môžeme byť chorí a to nielen na tele, ale i na duši. Naša duša môže mať „horúčku“ a byť nevládna. Kedy sa to deje? Vtedy, ak ju nakazí vírus hriechu. Na jeden hriech sa chceme dnes osobitne zamerať a to je hriech lenivosti. Lenivého človeka by sme mohli prirovnať k človeku s horúčkou: jeho telo je nevládne, pretože jeho srdce je nevládne. Lenivý človek je znudený zo života, povaľujúci sa po gauči, ležiaci napr. pred TV, PC, či ustavične s mobilom v ruke, nič sa mu nechce, nechá sa obsluhovať inými a jemu samému sa slúžiť nechce. Lenivosť spôsobuje, že jeho srdce je chladné, nevšímavé, také ktoré vidí len seba.

Ježiš vie, že aj v našom dome sa neraz nachádzame v stave „duchovnej horúčky“, ktorá sa volá lenivosť. On však vstupuje do nášho domu, aby nás uzdravil z choroby hriechu lenivosti. Prichádza do našej rodiny, pretože nás miluje a svojou láskou sa chce dotknúť nášho srdca, aby ho uzdravil a s ním, aby uzdravil aj naše ruky k ochotnej službe. V evanjeliu sme počuli, že Ježiš neuzdravil len Petrovu svokru, ale mnohých ďalších a to aj napriek tomu, že slnko už zapadlo a iste aj on už bol unavený. Ježiš svojimi skutkami dokazuje, že neprišiel na tento svet, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a to až tak, že daroval aj vlastný život za nás. A tomu chce naučiť aj nás. Chce nás učiť správne milovať. Chce nás vyliečiť z horúčky, ktorá sa volá lenivosť a egoizmus. Chce uzdraviť naše telo i naše srdce. Chce, aby naše telo konalo ako telo milujúceho srdca. Chce uzdraviť „ruky nášho srdca“, aby boli slúžiacimi rukami slúžiaceho srdca, teda, aby naše ruky slúžili z lásky (nielen z povinnosti). Chce nás naučiť darovať náš život preto, aby ho naši blížni mali v hojnosti. Vtedy ho budeme mať v hojnosti aj my sami. Chce, aby sa vďaka našej službe ich život stal krajším a plnším. Tak sa aj môj život stane krajším a plnším. Všimnime si, čo sa udialo potom, čo Ježiš chytil za ruku Šimonovu svokru: „Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.“

„Pane Ježišu, ty vieš, koľko krát nás premáha hriech lenivosti. Prosíme ťa, vylieč naše srdce z tohto hriechu. Urob ho vnímavým, bdelým, milujúcim a pohotovým slúžiť ti v našich blížnych. Amen.“

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať pieseň a osláviť ňou dobrého Pána Boha

(Je možné spolu zaspievať pieseň napr. Bárka – Pán zastavil sa na brehu,  alebo aj inú vhodnú pieseň. Text piesne i akordy – tu. Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť…)

5. Vďaky a prosby

(Vďaky a prosby si môžu jednotliví členovia rozdeliť a postupne predniesť.)

V: Pane, v tejto chvíli ťa chceme chváliť a ďakovať ti za dary a milosti, ktoré si nám udelil v našom živote. Volajme spoločne:

S: Ďakujeme ti, Pane.

– Ježišu, ďakujeme ti, že vstupuješ do nášho domu, aby si prebýval medzi nami ako náš Pán a Spasiteľ. S:

– Ježišu, ďakujeme ti, za tvoju milosrdnú lásku, ktorá nás lieči z chorôb tela i duše. S:

Ježišu, ďakujeme ti za našich rodičov a starých rodičov, že nám svojou láskou zjavujú to, ako veľmi nás miluješ. S:

– Ježišu, ďakujeme ti za sv. Otca, za našich biskupov a kňazov, ktorí sa rozhodli slúžiť tebe a tvojmu evanjeliu pre naše dobro a spásu. S:

Ježišu, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotné sestry a všetkých zdravotníkov, ktorí sa starajú o chorých a pomáhajú im. S:

Ježišu, ďakujeme ti za našich učiteľov a vychovávateľov. S:

(Jednotliví členovia môžu povedať vlastné vďaky.)

V: Pane, ty nás uisťuješ, proste a dostanete. V dôvere, že naše prosby vypočuješ, voláme:
S: Prosíme ťa, vyslyš nás.

– Ježišu,  prosíme ťa, aby si premieňal naše srdcia a napĺňal ich svojou láskou, ktorá chce pomáhať a slúžiť druhým. S:

– Ježišu, prosíme ťa, aby si nás zbavil hriechu lenivosti. S:

– Ježišu, daj, aby sme správne využívali čas, ktorý nám dávaš pre naše posvätenie i posvätenie našich blížnych. S:

– Ježišu, prosíme ťa, za vzťahy v našej rodine, aby boli naplnené a pretvárané prítomnosťou tvojho Ducha Svätého.

– Ježišu, dobrý pastier, daruj našej diecéze biskupa, ktorého srdce bude horieť tvojou láskou a pastierskou starostlivosťou. S:

– Ježišu, buď pre všetkých chorých, trpiacich a umierajúcich zdrojom sily, nádeje a pokoja. S:

– Ježišu, otvor brány svojho kráľovstva všetkým zosnulým, osobitne tým, za ktorých sa nikto nemodlí.(Jednotliví členovia môžu povedať vlastné prosby.)

6. Modlitba duchovného svätého prijímania

V: Keďže dnes, ani v najbližších dňoch nemôžeme ísť do kostola a prijať Pána Ježiša v Eucharistii, chceme ho prijať skrze duchovné sväté prijímanie. Na chvíľu sa stíšme vo svojom srdci

Chvíľa ticha

V: Teraz pomaly a sústredene prednesme spoločne nasledujúcu modlitbu:

Všetci sa spoločne modlia:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.

Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko.

Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy.

Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.

Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,

príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.

Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. (sv. Alfonz z Ligouri)

7. Modlitba Pána  (Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

8. Záverečné požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Svätý Jozef, ochranca rodín

S: Oroduj za nás!

V: Dobrorečme Pánovi.

S: Bohu vďaka.