Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prečo krstiť?
Základne dôvody…

Čo k tomu potrebujeme?
Aspoň minimálne podmienky…

Kde a kedy sa prihlásiť?
Čo a kde treba urobiť včas…

Ako prebieha príprava?
Stretnutie s kňazom a pomôcka…

Rodičia (nie iní príbuzní), nech požiadajú o krst pre svoje dieťa na fare  najmenej mesiac pred krstom (žiadosť). Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu). Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, to znamená, vo farnosti, kde rodičia reálne bývajú, vytvárajú spoločenstvo Božej rodiny (porov. kán. 857 § 2). Ak rodičia žiadajú o krst inde ako vo farnosti svojho bydliska, tak je potrebné priniesť povolenie z farnosti, kde bývajú (licencia ku krstu dieťaťa). V prípade krstných rodičov je potrebné priniesť ich krstný list.

Na krst je potrebné si priniesť  krstnú košieľku, sviečku. Pre rodinu je krst príležitosťou pre zmierenie sa navzájom i s Bohom vo sviatosti zmierenia.

Aby mohlo byť dieťa pokrstené, sa vyžaduje

 • súhlas rodičov, aspoň jedného z nich, alebo zákonného zástupcu;
 • aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckej viere; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod (KKP, kán. 868 § 1).

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855).

Krstný rodič (uvedené je minimum)

 • má mať úmysel plniť túto úlohu a k tomu:
  • potrebuje mať aspoň 16 rokov života;
  • má byť  pobirmovaným katolíkom (teda má schopnosti a dary na to, aby prevzal zodpovednosť za svoj vzťah s Bohom (vieru) i za druhých).

Kto nemôže byť krstným rodičom:

 • nemôže byť krstným rodičom ten, kto má nasledujúcu prekážku (protirečenie proti krstnému záväzku):
  • Prekážkou je, ak žije v spoločnej domácnostiv konkubináte t.j. bez manželstva platného pred Bohom (druh a družka ako slobodný, či vdovec, …);
  • Prekážkou je, ak žije v manželstve platnom iba pred štátom (civilne zosobášený), alebo v inom kostole ako katolíckom bez dovolenia Cirkevnej autority (bez dišpenzu – teda ide o neplatný sobáš).  
  • Prekážkou je, ak žije odlúčene od svojho manželského partnera, tiež nesmie byť rozvedený (výnimka je vtedy, ak žije v pokání a náprave svojho života a má dovolenie pristupovať ku sviatostiam);
  • Prekážkou je, ak žije v rozpore s učením Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.
  • Prekážkou je, ak by bol otcom alebo matkou krstenca;