Deviatnik k Duchu Svätému alebo aspoň modlitba

Dnes (18.5.2024) skončí deviatnik k Duchu Svätému. Vo farnosti sme sa ho modlili za pokoj vo svete, za našu farnosti a špeciálne za birmovancov a prvoprijímajúcich.

Zajtra je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého a o 11:00 budú rodiny prvoprijímajúcich prežívať slávnostnú radosť z toho, že ich deti nastúpia do ďalšej etapy ich života – budú mať plnú účasť na Eucharistii. Nech sa im darí v radostnom rozvíjaní priateľstva s Ježišom a nech to pocíti celé ich okolie.

V tomto príspevku ponúkame aj modlitby k Duchu Svätému z deviatníka, ktorý vytvorilo spoločenstvo ACN. Duch Svätý obnovuje a spája v Božej láske tých, ktorí sa pre ňu otvárajú i tých, ktorých obklopuje svojou trpezlivou, tvorivou a dobrotivou láskou. Modlime sa toľko, koľko len môžeme:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Príď, Duch Svätý, Duch lásky!

Príď, Duch Svätý, Duch lásky!

Ty rozširuješ naše srdcia. Oslobodzuješ nás od sebectva a sebaľútosti.

Dvíhaš náš pohľad od zeme k nebu.

Pripomínaš nám, že máme v nebesiach Otca, ktorý nás nesmierne miluje

a poslal k nám na svet svojho jediného Syna, aby sme stále mali po svojom boku pomocníka.

Upriamuješ nás na potreby našich bratov a sestier.

Zapáľ naše srdcia, aby sme Boha milovali nadovšetko a blížnym v núdzi ochotne pomáhali.

Zjednoť nás s Bohom i medzi sebou navzájom.

Amen.

„Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.“

To platí aj pre Jarný slnečný dom, detský domov v brazílskom meste Fortaleza. Modlíme sa, aby detské srdcia boli naplnené Božou láskou.

2. deň

Príď, Duch Svätý, Duch radosti!

Príď, Duch Svätý, Duch radosti!

Uvoľňuješ nám putá strachu a dovoľuješ dušiam, aby si oddýchli.

Zaháňaš zúfalstvo a znovu dávaš silu podlomeným kolenám.

Príď a zostaň s nami.

Keď si s nami, tiene ustupujú svetlu,

duše nám plesajú ako Ján Krstiteľ, keď jeho matka začula Máriin pozdrav,

napĺňa nás radosť ako betlehemských pastierov, keď v jasliach našli Spasiteľa,

srdcia nám horia ako srdcia emauzských učeníkov, keď stretli Vzkrieseného.

Zahrň nás Božou radosťou.

Obnov naše myšlienky, slová a skutky, aby sme boli svedkami večnej radosti.

Amen.

„K šťastiu stačí tak málo…“

Radosť nie je výsadou bohatých, ale Božím darom pre každého – i pre týchto seminaristov vo východoindickom štáte Džhárkhand.

3. deň

Príď, Duch Svätý, Duch pokoja!

Príď, Duch Svätý, Duch pokoja!

Si darom zmŕtvychvstalého Ježiša.

Keď nás zneistí niečo nepredvídané, Ty upokojuješ naše srdcia.

Bezpečne nás vedieš na púti života k nášmu večnému cieľu.

Dávaš istotu nášmu tápaniu.

Z nepriateľov robíš spojencov, pomstu premieňaš na odpustenie.

Národy učíš, ako hovoriť jazykom vzájomného rešpektu, a pomáhaš im prekonávať nedorozumenia.

Premeň aj naše srdcia, aby sme chceli porozumieť ostatným.

Daruj nám ochotu zrieknuť sa svojich práv voči blížnym v záujme mieru.

Dovoľ nám žiť v súlade s tebou, s našimi blížnymi i so sebou samými.

Urob nás nástrojmi tvojho pokoja.

Amen.

Kardinál Dieudonné Nzapalainga CSSp a hlavný predstaviteľ islamskej komunity imám Kobine Layama.

Obaja sa zasadzujú za mierové spolunažívanie rôznych náboženstiev v Stredoafrickej republike.

4. deň

Príď, Duch Svätý, Duch zhovievavosti!

Príď, Duch Svätý, Duch zhovievavosti!

Máš s nami toľkú trpezlivosť!

Keď si nevšímame tvoje klopanie na naše srdcia, ty čakáš.

Keď od druhých požadujeme to, čo ani sami nedokážeme splniť, zostávaš voči nám láskavý.

Keď pohár našej trpezlivosti pretečie a žiadame o prísne potrestanie druhých, pripomínaš nám, aby sme boli zhovievaví.

Svojou božskou trpezlivosťou predvídaš i to dobro, ktoré ešte nedokážeme vykonať:

si k nám zhovievavý a chceš nás krok za krokom viesť k veľkosti, ktorú môžeme dosiahnuť s tvojou milosťou.

Dovoľ nám učiť sa od teba.

Daruj nám trpezlivosť s našimi blížnymi, aby dokázali prekonávať samých seba.

Daj nám trpezlivosť aj so sebou samými, aby sme videli svoje skutočné sily a nepreceňovali sa.

Amen.

Keď sa chcú misionári pôsobiaci v odľahlých oblastiach, ktoré nemajú vybudovanú infraštruktúru, dostať ku komunitám veriacich, potrebujú najmä trpezlivosť.

Príkladom je farnosť Canaria v Peru.

5. deň

Príď, Duch Svätý, Duch láskavosti!

Príď, Duch Svätý, Duch láskavosti!

Tak ako ranné slnko zalieva krajinu láskavým svetlom, tak sa ty stretávaš s celým stvorením.

Miluješ všetky stvorenia. Veď inak by si ich, Duch Stvoriteľ, nepovolal k životu.

A nadovšetko miluješ človeka.

Jeho si utvoril na obraz teba, trojjediného Boha.

Stávaš sa naším blízkym priateľom.

Keď sme skľúčení, utešuješ nás.

Keď strácame chuť do každodennosti, prebúdzaš v nás novú radosť zo života.

Keď sa previníme, odpúšťaš nám a môžeme začať nanovo.

Nech na nás dopadajú lúče tvojej láskavosti, aby sme ju vyžarovali aj na iných.

Amen.

Znakom láskavého postoja je úprimný úsmev, ako vidieť na misionárkach z bolívijskej arcidiecézy Cochabamba.

6. deň

Príď, Duch Svätý, Duch dobroty!

Príď, Duch Svätý, Duch dobroty!

Svoju silu odhaľuješ, keď sa nad nami zmilúvaš a ochraňuješ nás.

Rád prejavuješ svoju priazeň celému stvoreniu a zmierňuješ všetky útrapy.

V tvojich očiach sú poslední rovnako vzácni ako prví.

Každému chceš udeliť rovnakú odmenu večného života.

Slnko svojej zhovievavosti nechávaš vychádzať nad dobrými i zlými.

Tak často prehliadaš ľudskú nevďačnosť a neustále nám podávaš svoju dobrotivú ruku.

Dýchaj v nás, Duch dobroty!

Len tak sa aj my dokážeme dobrotivo správať k svojim blížnym.

Daj, aby sme sa inšpirovali tvojou dobrotou a otvorili naše srdcia pre potreby blížnych.

Amen.

Dobrota a srdečnosť nepotrebujú slová, prúdia od srdca k srdcu. Sestra Agnes v objatí so ženou žijúcou pri kenskom jazere Turkana.

7. deň

Príď, Duch Svätý, Duch vernosti!

Príď, Duch Svätý, Duch vernosti!

Nezabúdaš na nás, hoci často nemyslíme na Boha a ideme vlastnými cestami.

Zaujímaš sa o nás, hoci často nežiadame o Božie vedenie a nechceme plniť Božie prikázania.

Neopúšťaš nás, keď opúšťame Boha, lebo nemôžeš poprieť sám seba.

Už dávno si vryl naše mená do dlaní nášho nebeského Otca.

On nás v krste prijal za svoje deti.

Stali sme sa bratmi a sestrami jeho Syna a tvojím príbytkom, Duch Svätý.

Trváš na svojej nezlomnej láske k nám.

Zostúp na nás a daruj i nám verné srdcia.

Amen.

Po druhej svetovej vojne umožnila nadácia ACN prostredníctvom „pojazdných kaplniek“ vysídleným Nemcom

verne žiť podľa katolíckej viery aj v diaspórach severného Nemecka.

8. deň

Príď, Duch Svätý, Duch miernosti!

Príď, Duch Svätý, Duch miernosti!

Neprihováraš sa nám v búrkach, zemetraseniach ani ohni, ale jemným, tichým šepotom.

Ak ťa odmietame, nehľadáš pomstu.

Tým, ktorí ťa urážajú, neustále dávaš novú šancu.

Učíš nás nasledovať Ježiša, ktorý svojich mučiteľov nepreklínal, ale modlil sa za nich.

Naplň nás, ty Duch miernosti.

V sparne nášho hnevu nás ovlažuj.

Daj nám dar sebaovládania a rozvážnosti – nech nesúdime, ale zmierujeme.

Pretvor naše srdcia podľa Ježišovho tichého a pokorného srdca, aby aj o nás platilo:

“Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.”

Amen.

Vzorom miernosti sú kresťania z Ninivskej planiny v severnom Iraku: modlia sa za islamistov, ktorí v rokoch 2014 – 2016

zničili a znesvätili ich chrámy. Kňaz Thabet Mansur v kostole Mar Addai v meste Karamleš.

9. deň

Príď, Duch Svätý, Duch zdržanlivosti!

Príď, Duch Svätý, Duch zdržanlivosti!

Oslobodzuješ náš od naviazanosti na materiálne veci.

Pomáhaš nám používať tie pominuteľné tak, aby sme nestratili večné.

Učíš nás vzdávať sa dobrého, aby sme získali niečo ešte lepšie.

Povzbudzuješ mladých, aby si zachovali predmanželskú čistotu.

Posilňuješ manželov, aby si boli verní celý život.

Upevňuješ odhodlanie kňazov a rehoľníkov žiť v celibáte pre nebeské kráľovstvo.

Prebuď v nás radosť zo zdržanlivosti.

Veď nás k tomu, aby sme sa zriekli pôžitkov, ktoré nás držia v zajatí.

Prebuď v nás túžbu po nebi. Potom v tomto svete zakúsime, že menej môže byť viac.

Amen.

Páter Werenfried van Straaten OPraem už od roku 1947 vyzýval na štedrosť voči kresťanom v núdzi.