Celodenná farská adorácia 23.9. (aj online)

Vo štvrtok 23.9. bude celodenná farská adorácia.

Začiatok je o 8:00 a záver o 20:00. Bude vysielaná aj online – na tomto mieste sa prekliknete na priamy prenos.

Kto môže, nech príde osobne – lebo aj Ježiš je prítomný hmotným a reálnym spôsobom na konkrétnom mieste. Ak sme však obmedzený svojimi povinnosťami a možnosťami, vhodné je využiť aj tento “online spôsob” (prenos cez Youtube).

Počas svätých omší o 12:00 a 18:30 bude adorácia prerušená.

Význam celodennej farskej adorácie. Vrámci našej (Spišskej) diecézy sú zapojené všetky farnosti tak, aby sa každý deň na jej území vzdávala úcta Ježišovi, ktorý sa nám daroval v Eucharistii. V čase adorácie sa farnosť zjednocuje v modlitbe a v úcte pred Eucharistickým Ježišom. Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev a rodina rodín vzdáva vďaky, odprosuje a prosí za jednotlivých členov našej farnosti i diecézy, ktorú tvorí s ostatnými farnosťami. Svojim postojom klaňania sa, otvárame svoje srdce i vzťahy pre pôsobenie Boha v našich životoch. Ide o veľmi pekný spôsob, akým môžeme prispieť pre ozdravovanie a posilnenie celej Cirkvi.

Adorácia (klaňanie sa) je hlavným úkonom čnosti nábožnosti. Klaňať sa Bohu znamená uznávať ho za Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa, za Pána a vládcu nad všetkým, čo jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú lásku: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Lk 4, 8), hovorí Ježiš, citujúc Deuteronómium. (KKC 2096)

Klaňanie sa (adorácia) je základným postojom človeka, ktorý sa uznáva za tvora pred svojím Stvoriteľom. Oslavuje veľkosť Pána, ktorý nás stvoril, a všemohúcnosť Spasiteľa, ktorý nás oslobodzuje od zla. Adorácia je hlbokým sklonením sa ducha pred „kráľom slávy“ (Ž 24, 9-10) a úctivým mlčaním pred Bohom, ktorý „je vždy… väčší [ako my]“. Klaňanie sa trojsvätému a nanajvýš láskyhodnému Bohu nás napĺňa pokorou a dodáva našim prosbám dôveru. (KKC 2628)

Svedectvo o Eucharistii: Prečo Fulton Sheen každý deň zotrvával hodinu v adorácii?
https://modlitba.sk/?p=15801 )