2. Vianočná nedeľa – Slávnosť Bohorodičky

Prehľad liturgického slávenia

 Pondelok  2.1. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi Spomienka
 Utorok  3.1. Najsv. mena Ježiš Ľubovoľ. spomienka
 Streda  4.1. — Feria
 Štvrtok  5.1. — Feria
 Piatok  6.1. Zjavenie Pána Slávnosť
 Sobota  7.1. Prvá sobota v mesiaci, Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  8.1. Nedeľa krstu Krista Pána   Slávnosť

Oznamy

 • Včera (v sobotu o 9:34) zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. vo vďačnosti Pánovi za neho, sa pomodlime: Odpočinutie večné daj mu Pane, …
 • Dnes (31.12.) je adorácia o 23:00 do 24:00.
 • Online sv. omše z nášho kostola budú pre chorých a zdravotne krehkých 1.1. o 9:30, 6.1. o 9:30 a 8.1. o 9:30. Odkazy nájdete v 2. časti tohto textu oznamov na našej stránke. Ďakujeme ochotným technikom, ktorí darovali svoj čas do tejto služby.
 • Koledovanie Dobrej noviny vynieslo 1140 eur, ktoré sme odviedli na účet tejto zbierky. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – o 14:00 je pobožnosť 1. nedele a po nej pozývame všetkých na agapé v orlovni,
 • 2.1. – stretnutie tímu animátorov pre birmovancov bude o 16:00 v orlovni.
 • 5.1. – Zmena!!! – sánkovačka nebude – ide sa do oratka – na juhu (od 10:00-13:00). Sánkovačka a prechádza kvôli nepriaznivému počasiu nebude. (Pôvodný oznam: 5.1.2023 bude sánkovačka s prechádzkou na Hrebienok – pozývame deti a rodiny (odchod električkou o 10:00 zo stanice). Presnejšie info – čo si vziať so sebou nájdete TU.)
 • Požehnávanie Trojkráľovej vody bude 6.1.pri svätých omšiach. Požehnanú vodu si budete môcť zobrať po sv. omšiach. Nezabudnite si priniesť svoju fľašu.
  • Kto by mal záujem o Trojkráľové požehnanie príbytku kňazom, nech sa zapíše do zoznamu v sakristii kostola.
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude v nedeľu 8.1.2023 o 16:00. Začneme v kostole.
 • Úradné hodiny vo farskej kancelárii cez prázdniny nebudú. V prípade potreby zavolajte na číslo farskej kancelárie +421 (0)919 147 900 (presmerované bude na kňaza, ktorý bude mať službu).

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Lektorský kurz a pár odporúčaní zo stretnutia 28.12. môžete nájsť v článku na našej stránke tu. Budeme radi, ak sa rady lektorov Božieho slova budú rozširovať, aby cez nich Pán mohol ohlasovať Božie Slovo. Zapísať sa na konkrétne sväté omše môžete v sakristii kostola.
 • Vtip  (na každého dôjde): Dvojo chlopi v karčme: „A ty čul, že zdražela voda?“ „Na, tam maš, došlo i na abstinentoch!“

—————————————————————————-

Malé vyúčtovanie minulého roka 2022 a výzvy pre farnosť

—————————————————————————–

Štatistické údaje rok 2022

Sviatosť krstu prijalo: 41 detí  (minulý rok 35); Z toho: 18 chlapcov, 23 dievčat; Priamo z Veľkej  28, z iných farností 13; Leg. – t.j. z platného manželstva pred Pánom: 29, Illeg. – t.j. z rodiny bez platného manželstva 12 (Veľmi si ceníme, že prijali život dieťatka. Modlíme sa za nich a hľadáme spôsob, ako im pomáhať rozvíjať priateľstvo s Bohom).

1.sväté prijímanie: plnú účasť na svätej omši dosiahlo 27 detí (minulý rok 18); Z toho: 12 chlapcov a 15 dievčat

Sviatosť manželstva: prijalo 8 párov (minulý rok 9); Z toho (aspoň 1 bol z Veľkej): 4, obaja boli z inej farnosti (ale niekto pochádzal z farnosti) 4;

Pohreby: 53 (vlani 69); Z toho: muži 29, ženy 24, zaopatrení (zmierení s Bohom) 30, nezaopatrení 23, s trvalým pobytom vo Veľkej 24, z iných farností 28.

Vyúčtovanie v eurách

Príjmy za rok 2022
Zvonček a zbierky pre potreby farnosti33 087,94
zbierky na odoslanie17 689,79
dary od FO, PO, zahr., z ordinariátu38 058,28
príspevky z fondov, PSK (VÚC),0,00
príjmy z organizovaných akcií15 990,00
príspevky na knihy a časopisy389,69
ostatné nedaňové príjmy1 892,12
  
príjmy spolu (aj so zbierkami na odoslanie)107 107,82
Výdavky v roku 2022
Náklady na kostol spolu11 499,60
– z toho Bohoslužobné1 087,69
– na energie kostola3 743,97
– na bežné opravy6 667,94
Náklady na farské priestory spolu7 347,41
– kancelárske a iné prevádzkové náklady3 645,45
– fara energie2 927,19
– fara – bežné opravy a nákupy774,77
Investičná činnosť 
Nákup nehnuteľného majetku24 735,42
Dary a príspevky fyzickým a právnickým osobám
 (hlavne oblasť farskej charity)4 978,40
Výdavky na organizovanie akcií (púte…)15 990,00
Výdavky na knihy a časopisy6 502,93
Zbierky odoslané na ordinariát17 689,79
Príspevky do fondov ordinariátu389,68
ostatné výdavky nedaňové200,00
Spolu výdavky všetky ešte bez vyúčtovacích faktúr za energie z minulého roka89 333,23
 

Pohľad dopredu

V nasledujúcich bodoch sa prakticky ukazuje i ukáže naša schopnosť kráčať spolu – ako farnosť. To je téma synodality (kráčanie na spoločnej ceste spolu Bohom a k Nemu domov – do neba)

 •  Čo chystáme a na čom pracujeme (nielen ako farská rada, ale ako celá farnosť – podľa darov a povolania, ktoré máme):
  • dokončenie monografie farského kostola (kniha o kostole vo Veľkej)
  • dokončovanie fasády kostola a vnútorných stien kostola
  • dokončenie Božieho hrobu (relikviára…),
  • príprava na veľkú rekonštrukciu strecha orlovne (pastoračného centra)
  • audiovizuálne pomôcky pre prípravy na sviatosti a činnosť spoločenstiev (obrazovka, projektor), premietanie textov a katechéz.
  • púť do Svätej, púť do Medžugoria
  • prípravy tímov pre evanjelizáciu a katechézu vo farnosti
  • rozvíjanie spoločenského života vo farnosti
  • spoločenstvá rodín, spoločenstvá mladých, ….
  • Všetko tak, aby to slúžilo pre spásu a dobro duší… podľa toho, ako pochopíme Božie pozvanie a volanie.
 • Výzvy pre rast, výchovu a formáciu vo farnosti:
  •  Odovzdávanie výchovy a viery v rodine
  •  Odovzdávanie viery a výchovy vo farnosti: v spoločenstvách detí a mladých, v spoločenstvách rodín,
  •  Slávenie svätých omší  slávností vo farnosti – ide o liturgiu, teda slávenie kde Kristus koná v Božom ľude. Každý je aktívny podľa darov, ktoré má. Nejde o pasívnu účasť, ale odpoveď na Božie pozvanie a dary, ktorými nás obdarúva a volá spoločnému životu – budovanie spoločenstva Cirkvi. 1. koná Kristus, my sme v spolupráci, v pohotovej odpovedi – sme súčasťou Jeho tajomného Tela (Cirkvi). K plnej účasti na svätej omši patrí aj účasť na svätom prijímaní. Ten, kto nemôže pristupovať k Eucharistii je pozvaný hľadať cestu (v spolupráci s kňazom) a žiť posilou Božieho slova a spoločenstva farnosti.
  •  Rozvíjanie spoločenstiev vo farnosti – oživenie spoločenstva sv. ruženca (nie iba výmena kartičiek na modlitbu, ale aj budovanie vzťahov a záujmu jeden o druhého, ako bratia a sestry. V 1. nedele sú pobožnosti od 14:00 – do 14:30, potom  je možnosť stretnúť sa v orlovni, aby sme sa podelili o radosti i starosti a trochu sa spoznávali, povzbudzovali i pomáhali si.
  •  Budovanie rodinných spoločenstiev – aby sa rodiny pravidelne stretávali a delili sa vieru, výchovu a vzájomnú pomoc,
  •  Príprava na misie farnosti – modlitba, hľadanie spôsobu a krokov (tento rok by sme chceli stanoviť aj dátum misií a vytvoriť pripravené tímy
  •  Aby chudobní a opustení sa cítili prijatí vo farskej rodine – je to priestor pre farskú charitu, rodiny, výchovu, podujatia, – chudobní a opustení sú najjasnejším znakom prítomnosti Krista vo svete. („Prešiel medzi svojich a vlastní ho neprijali…“ – Jn 1, 11)
  • Skvalitniť prípravu na sviatosti (aby to nebolo iba záležitosťou kňaza a toho, čo sa pripravuje, ale blízkej rodiny i farnosti):

1. Krst je vovedenie do Božej rodiny – nie súkromná slávnosť uzavretého spoločenstva.

2. 1. sväté prijímanie je vyvrcholením prípravy od krstu – ktorá prebieha doma a od 1. ročníka v škole, minimálne od 7 rokov pravidelnou účasťou na svätej omši v nedeľu a slávnosti, modlitbou rodiny ráno i večer, a vovádzaním do života farnosti. (Tu je priestor pre mladé rodiny, aby sa stretávali, objavovali hodnotu sviatosti manželstva a vzájomne si pomáhali rozvíjať hodnoty života a svojej identity. Patrí sem aj školská príprava – vyučovanie náboženstva – ktorá dopĺňa rodinnú a farskú prípravu.

Posledný rok pred 1. svätým prijímaní – je zameraný na prípravu rodičov, aby rozvíjali svoju úlohu prvých zodpovedných za vieru svojich detí – aby ich deti poznávali a milovali Boha, t.j. aby ich naučili rozlišovať čo je v súlade s Bohom, a čo nie a tiež podľa toho žiť. V tomto období majú deti prvú skúsenosť z budovanie spoločenstiev – stretávania s animátormi – vrámci prípravy na plnú účasť na svätej omši. (patrí sem aj zaúčanie do liturgie – spev, miništrovanie, prípravy na svätú omšu, čítanie a podobne).

3. Príprava na sviatosť birmovania by mala v rodinách a spoločenstvách pokračovať nepretržite doma, v škole i vo farnosti. Rodičia by si mali uvedomiť, že ich dieťa nemá končiť priateľstvo s Bohom po 1. svätom prijímaní, ale ho rozvíjať. – najmä cez pravidelnú modlitbu, spoznávanie Božieho slova (najmä v nedeľu – v rodine je potrebné rozprávať sa o Bohu, o viere, o živote kresťana v spoločnosti – o jeho úlohe vo svete…, aby deti boli pripravení žiť vo svete ako Božie deti – nie deti ducha tohto sveta)

K tomuto prispievajú pravidelná účasť na sviatostnom živote (svätá omša, sviatosť zmierenia…), kvalitný modlitbový život, spoločenské podujatia vo farnosti, pobožnosti, modlitba ruženca, adorácie, – do ktorých potrebuje dieťa múdreho rodiča a sprievodcu, aby objavili silu týchto prostriedkov – aby nehľadali náhradu v tom, čo nedokáže priviesť k Bohu.

Prvý krát sme tohto roku začali prípravou na 2 časti (spolu 3 roky). Dôvod – dlhodobé  konštatovanie veľkého nedostatku viery v rodinách – chýbajú rodinné spoločenstvá a prostredie viery, kde by rodiča poznali svoju úlohu a spolupracovali s kňazom na odovzdávaní viery svojim deťom. Praktický dôsledok komunizmu a konzumizmu.

V 1. časti (7 stretnutí) sa birmovanci zoznamovali s hodnotou bratstva v Božej rodine, s témou slobody a jej praktickým rozvíjaním, s témou svätosti (život Božích detí) a objavovaním svojho sna – povolania – najhlbších túžob, ktoré sú volaním po našom domove – po nebi. Do 2. časti prechádzajú iba tí, čo sa prihlásiateda skutočne chcú žiť ako kresťania – a táto skupina začne bezprostrednú prípravu na birmovku, ktorá trvá 1,5-2 roky. Tému prípravy je veľmi kvalitný materiál „Vyvolený“ – ktorý vovádza mladého človeka do života vo viere. V súčasnosti pracujeme na vytvorení konkrétnom tíme animátorov a dospelých a tiež čakáme – koľkí mladí chcú vstúpiť do 2. polčasu prípravy.

 4. Manželstvospoznať praktický význam sviatosti manželstva – pre manželov samých, pre rodinu, pre farnosť a Cirkev, pre spoločnosť, v ktorej žijú. V súčasnosti chýba povedomie, že pred oltárom nastane podstatná premena lásky manželov – už nie sú dvaja, ale jedno v Kristovi – teda majú veľkú úlohu na ohlasovaní evanjelia a budovaní farnosti v spolupráci s nositeľmi sviatosti kňazstva – nie ako ich náhradníci, alebo obyčajní pomocníci, ale ako ich spolupracovníci – podľa úlohy, ktorú dostali.

5. Vytváranie kultúry povolania. Ten, kto prijal sviatosť birmovania je povolaný zapojiť sa do ohlasovania Krista – doma, v škole, v práci, … vo farnosti v spoločnosti – svojim životom i slovom, v službe druhým, v službe ohlasovania viery – životom naplno s Bohom a bratmi a sestrami. Takto prekonáva individualizmus a egoizmus, ktorý uzatvára človeka do vlastných plánov a predstáv, ktoré ohrozujú život v priateľstve s Bohom.  V tomto čase ide o blízku prípravu na povolanie – do manželstva, zasväteného života, alebo kňazstva. V tomto období je veľkou výzvou zapojiť sa aj do misijného hnutia – prinášať svedectvo života vo viere iným národom.

Aj v tejto oblasti potrebujeme ochotných manželov, zasvätené osoby, laikov, ktorí by spolupracovali na vytváraní podujatí, prostredia, kde sa všetci cítime prijatí a navzájom sa povzbudzujeme v živote „statočných občanom a dobrých kresťanov“. Aby sme boli dobrým kvasom pre spoločnosť, ktorú meníme k dobrému.

Všetkým vyjadrujem srdečné Pán Boh odmeň za spoluprácu a spoluúčasť na farskom spoločenstve a vyprosujem všetko potrebné požehnanie do Nového roka 2023. Buďme kvasom v tomto svete – nie trkvasom ?.