Modlíme sa za Slovensko pred voľbami

Voliť znamená dať väčšiu šancu dobru… a menšiu zlu.

Aby sme rozlíšili dobro od zla treba viac ako len uvažovať, treba sa modliť.

Nasledujúci deviatnik je pozvaním modliť sa pred voľbami za Slovensko – za ľudí, ktorí tu žijú, ktorí sa rozhodujú a tých, ktorí budú niesť zodpovednosť za spoločné dobro na miestach, kde sa rozhoduje o druhých.

Nasledujúca modlitba – deviatnik iniciuje Fórum kresťanských inštitúcií a má aj cirkevné schválenie (imprimatur).

Deviatnik

Večný Bože – náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ, náš Zástanca!

Svet i človek vyšiel z Tvojich rúk. Tvoja pravda a láska môže do našej spoločnosti priniesť svetlo a pokoj.

Túžime žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej krajine. Pomôž nám v pokore srdca hodnotiť ponuku politikov a politických strán a voliť tých, ktorí budú prinášať spoločné dobro – pokoj, zmierenie, slobodu, prosperitu, zásadné odmietanie korupcie, rozvíjanie spravodlivého právneho štátu a úprimnú snahu pomáhať chorým a slabým. Sme zodpovední – pred tebou i pred budúcnosťou – komu dáme svoj hlas. Pomôž nám, aby sme rozhodovali uvážene, vo svetle tvojej pravdy a podľa svojho najlepšieho presvedčenia. Daj nám odvážnych, zodpovedných politikov, ktorí budú pripravení obetavo pracovať pre dobro našej spoločnosti a budú hľadieť ponad perspektívu štyroch rokov.

Osobitná modlitba týkajúca sa témy daného dňa (nasleduje hneď nižšie – má byť vsunutá na toto miesto)

Pane, zostaň s nami a pomôž nám!

Štvrtok (21. septembra)

Pane, sme si vedomí našej zodpovednosti pred tebou i pred budúcimi generáciami, koho volíme za správcov vecí verejných. Daj nám potrebnú múdrosť!

Piatok (22. septembra)

Pane, chceme byť tvorivo verní. Túžime sa verne živiť cez stáročiami overené korene pravdy a múdrosti a súčasne prijímať všetko, čo je dobré, autentické a nové.

Sobota (23. septembra)

Pane, nechceme ísť na ľudí s pravdou ako s kladivom! Nechceme ani robiť falošné kompromisy s pravdou v mene láskavosti. Nauč nás, Pane, byť otvorení pre jedno i druhé – verne sa držať pravdy a úprimne milovať blížneho.

Nedeľa (24. septembra)

Pane, dávaj nám čím viac bratov a sestier, ktorí nám dokážu sprítomňovať tvoju múdrosť, lásku, kreativitu a ktorí budú pracovať a tvoriť pre zveľaďovanie spoločného dobra. Uvedomujeme si, že akí budeme my, taká bude naša krajina.

Pondelok (25. septembra)

Pane, aj keď  je dialóg niekedy ťažký, chceme tento prostriedok, ktorý si nám dal, v otvorenosti, múdrosti a láske využívať pre hľadanie toho, čo slúži pre zmierenie a pokrok všetkých.

Utorok (26. septembra)

Formovanie budúcej generácie – výchova a vzdelávanie našich detí – je náročným, no krásnym umením. Pane, žehnaj naše rodiny, školy, výchovné zariadenia, aby sme v dnešnom náročnom svete viedli deti k láske a veľkorysosti voči blížnym, k obdivu a vďačnosti voči stvorenstvu, aby boli naplnení nádejou a budovateľmi bratského sveta!

Streda (27. septembra)

Biblia nás povzbudzuje zastávať sa sirôt, vdov a cudzincov. Sme si vedomí, Pane, koľko bolestí, bied, chorôb a konfliktov ťaží našich bratov a sestry… Daj nám súcitné srdce a otvorené ruky, aby sme dokázali pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní a aby sme neupadli do pasce kolektívneho sebectva, ktoré dusí celú spoločnosť!

Štvrtok  (28. septembra)

Pane, pozval si nás k úžasnému dobrodružstvu mať podiel na formovaní sveta, ktorý si ty stvoril. Pomôž nám využívať v slobode a kreativite všetky naše dary a talenty pre dobro našich bratov a sestier, pre dobro celej spoločnosti! Pomôž nám rásť v pokore, ktorú nezničia ani vlastné chyby a nedostatky!

Piatok (29. septembra)

Pane, sme ľuďmi krásnej perspektívy. Ty si nás stvoril, aby sme po tomto pozemskom putovaní prišli k tebe, kde zotrieš každú slzu z našich očí a kde nájdeme naplnenie, aké si teraz ani nevieme predstaviť. Pomôž nám byť stále dvomi nohami na tejto zemi, a posudzovať veci tohto sveta z tvojej perspektívy!

STIAHNUŤ TEXT MODLITBY V PDF

Kto je za tým?

Modlitbovú Iniciatívu organizuje Fórum kresťanských inšititúcií v spolupráci s Radou KBS Iustitia et Pax a ďalšími partnermi.

Ďalšie modlitbové iniciatívy pred voľbami

Tešíme sa, že budúcnosť našej krajiny nie je mnohým ľahostajná a spontánne vznikli pred voľbami viaceré modlitbové a pôstne iniciatívy. Zatiaľ sa k nám dostala správa o týchto