Miništrantské stretko a Dobrý Pastier

V nedeľu 30.4. sme oslávili Sviatok Dobrého Pastiera. v tento deň vrcholí týždeň modlitieb za duchovné povolania, ale aj deň podujatí, kde si môžeme uvedomiť ich hodnotu.

O 14:30 sme začali miništrantské stretko, na ktorom bolo asi 16 účastníkov. Dávid Kundrát pripravil s o Dominikom (p. farárom) ceny, materiály a súťaž a k organizátorom sa pridal ujo Juraj, ocko dvoch nádejných miništrantov.

Začali sme modlitbou, po ktorej nasledovala súťaž zameraná na liturgiu Veľkonočného Trojdnia. Pozitívne prekvapili mladší chlapci, ktorí napriek tomu, že dlho neminištrujú, predsa si len niečo vedia zapamätať – čo znamená, že pri oltári sú pozornejší, ako keby boli v kostole alebo vonku.

Súťaž sa odohrala v troch tretinách, kde sme si v prestávke niečo praktické v kostole aj precvičili.

Na záver sme si vyskúšali sviečkovú štafetu. Súťažili dve skupiny, kde si chlapci odovzdávali zo sviece na sviecu oheň. Vôbec to nebolo ľahké. Oheň sa prenášal zo sviece od kríža pri oltári ku lurdskej jaskynke. Stačila malá nepozornosť, trochu prievanu a už malý ohník na sviečke zhasol. Kto chcel vyhrať, ten sa nenechal znechutiť a začal od začiatku. Pripomenulo nám to, že aj v živote nám ľahko zhasne oheň viery a nadšenia. Tiež, že sa nesmieme znechutiť, ak chcem priniesť svetlo viery tam, kde si nás Pán zavolal. Odkiaľ čerpáme? To je úplne jasné – od oltára!

Súťaž sa vydarila, dokonca boli aj pekné ceny. Nadšenie miništratov zatiaľ funguje…, kto im pomôže vytrvať?

Hlavnú úlohu v privádzaní detí k Ježišovi majú rodičia. Strážia chlapcom čas pre Ježiša, nedávajú ich na krúžky, ktoré im pohltia nedeľu. Pomáhajú im rozvíjať priateľstvo s Ním. Starší miništranti pomôžu a p. farár i spolubratia saleziáni veľmi radi prijmú do spolupráce aj ďalších. Miništrovanie nie je záležitosťou iba detí. Je to služba, kde ten, kto slúži získava viac, ako dokáže dať.

Nezabudnime, že z oltára prijímame život i posilu. Bez nej nemôžeme žiť. Vďaka tým, ktorí prijali dar povolania slúžiť a pri oltári vytvárajú spoločenstvo priateľov Ježiša.

Svätí Dominik Savio a Tarzícius – patróni miništrantov, orodujte za nás.

Kto by si chcel prečítať pár zaujímavých postrehov o miništrovaní dnes, tak nech sa páči:

Pastorácia miništrantov

Pata: Farnosť, kde otcovia miništrujú so svojimi synmi

Stránka miništrantov

Ďakujeme všetkým, ktorí vedia a chcú rozvíjať Božiu rodinu – farnosť.