Diakonská vysviacka štvrtok 15.6.2023 o 15:00 – online

Andrej Dominik, rodák z Veľkej, pozval svojich blízkych, známych, farníkov na krásnu slávnosť, pri ktorej prijme službu diakonátu.

Po 5.tich rokoch štúdia a duchovnej prípravy prijme túto krásnu službu, ktorá je zároveň aj 1. stupňom kňazskej vysviacky.

Prenos, ktorý bude online, môžete sledovať cez nasledovný odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=wnttou2bWnQ

Po diakonskej vysviacke sa Andrej bude pripravovať ešte rok na prijatie sviatosti kňazstva – sviatosti posvätného rádu.

Sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva sú Kristom určené pre vzájomnú spoluprácu na budovaní spoločenstva Cirkvi – Božej rodiny.

Katechizmus katolíckej Cirkvi v bode1534 hovorí: “Ďalšie dve sviatosti, posvätný stav a manželstvo, sú zamerané na spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. Udeľujú osobitné poslanie v Cirkvi a slúžia na budovanie Božieho ľudu.”

Pre malé priblíženie pár užitočných slov o stupňoch sviatosti posvätného rádu (kňazstva). Poznáme 3 stupne kňazstva:

1. diakon – je podriadený presbyterom a biskupovi. Má moc ohlasovať Evanjelium, udeľovať sviatosť krstu, požehnávať manželstvá (s dovolením farára) a sláviť liturgiu bez možnosti slávenia svätej omše (t.j. nemôže slúžiť bohoslužbu obety), tiež nemôže vysluhovať sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých. Je možné ho udeliť aj ženatým mužom (ak ovdovejú, mali by ostať v celibáte),

2. presbyter – (kńaz) má moc sláviť Eucharistiu a vysluhovať všetky sviatosti s výnimkou manželstva (ktoré si v rímskokatolíckom obrade vysluhujú manželia) a kňazstva. Asistovať pri uzatváraní manželstvo môže s dovolením miestneho farára. Svoju službu vykonáva podriadený biskupovi,  ktorý zodpovedá za náboženský život na území diecézy, alebo v presne určenej skupine ľudí (personálna diecéza).

3. episkop – (biskup) vysviackou sa mu udeľuje plnosť kňazstva. Okrem poslania posväcovať (a vysluhovať aj sviatosť kňazstva) je biskup poverený aj poslaním učiť a spravovať. Na právoplatnú vysviacku biskupa sa vyžaduje osobitné poverenie rímskeho biskupa a prejavom kolegiálneho rázu biskupského stavu by mala byť účasť viacerých biskupov na vysviacke.

Okrem týchto stupňov kňazstva v Cirkvi poznáme aj právne (úradné) hodnosti alebo zaradenia, ktoré sú udeľované kňazom. Stručne o nich:

  • farár (správca farnosti) – kňaz, ktorý riadi a stará sa o duchovnú správu farnosti;
    • kaplán – kňaz, pomocník farára, pomáha farárovi v rámci pastorácie vo farnosti;
    • výpomocný duchovný je kňaz, ktorý koná službu vo farnosti pod autoritou farára (môže mať popri nej aj inú špeciálnu úlohu mimo pastorácie farnosti);
  • dekan – spravuje dekanát, ktorý tvorí viacero farností (koordinuje farnosti vo svojom dekanáte).
  • arcibiskup – sídelný biskup metropolitnej diecéze (úloha zjednocovania a koordinuje život svojej a susedných diecéz).

Tituly čestnej hierarchie : kanonik, monsignor, prelát, kardinál
– kardináli majú možnosť do určitého veku zúčastňovať sa voľby pápeža.

O službe a úlohe kňazov, sa môžete dozvedieť viac TU