Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 3. deň

3. deň deviatnika: VYVOLENIE, PRÍPRAVA, ZASVÄTENIE A KŇAZSTVO

Zo Svätého písma
„Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.“ (Mt 9, 37 – 10, 1)

Od svojich 12 rokov v Šaštíne
Na jar v roku 1927 išiel 12-ročný Titus so svojou tetou do Šaštína. Tam chcel u saleziánov študovať. Napriek tomu, že ho tamojší predstavený odhováral, lebo je ešte mladý a bude plakať za mamičkou, Titus zostal, vraviac, že sa nebojí, lebo veď v Šaštíne má nebeskú Matku. V noviciáte v Hronskom Sv. Beňadiku spoznával spoločnosť Saleziánov dona Bosca, trénoval čnosti a pripravoval sa na rehoľný život. Svoj duchovný rast a zaradenie sa do Saleziánskej spoločnosti spečatil 6. 8. 1932 prvými rehoľnými sľubmi. Potom študoval a formoval sa v ďalších saleziánskych domoch. Predstavení, vidiac jeho schopnosti a horlivosť, ho poslali na štúdiá teológie do Ríma a potom do Chieri pri Turíne. Definitívne sa daroval Pánovi zložením večných sľubov 7. 3. 1938 v Ríme. 23. júna 1940 sa v Turíne stal navždy Kristovým kňazom. Jeho osobnostná, rehoľná, teologická a kňazská príprava zodpovedala presvedčeniu rodákov, ktorí ho vo Vajnoroch, v deň primícií 4. augusta 1940 čakali s transparentom s nápisom „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“.

Modlitba
Pane a Bože náš, ty spravuješ kresťanský ľud prostredníctvom svojich kňazov; pomáhaj im, aby verne plnili poslanie, ku ktorému si ich povolal, a tak svojou kňazskou službou i životom oslavovali ťa v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Meditácia
Tí, ktorých si Pán vyvolil a povolal sa musia na povolanie dobre pripraviť. „Buďte dokonalí…“, hovorí Pán Ježiš a chce, aby rehoľníci a kňazi boli svätí, aby mohli byť disponibilnými nástrojmi v jeho rukách pri budovaní kráľovstva. Príprava sa týka rozvoja osobnosti a rastu v čnostiach. Zahŕňa aj intelektuálny rast prostredníctvom štúdia a tiež nadobúdanie schopnosti spolupracovať s druhými. Toto všetko predpokladá seriózny osobný životný projekt toho, koho Pán volá, formuje a posiela.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.