Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 2. deň

Pokračujeme ďalším dňom deviatnika, kde si priblížime cestu k povolaniu mladého Titusa.

2. deň deviatnika: PÁN VOLÁ…

Zo Svätého písma
„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Lk 10, 21-22)

Povolanie Titusa
V roku 1925 malý Titus vážne ochorel a tak sa nemohol zúčastniť pešej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Ležal v posteli smutný a modlil sa. Na štvrtý deň, keď sa pútnici vracali, poprosil otca, aby ho vyniesol na ulicu, a tak mohol získať odpustky za účasť na procesii. Otec ho zabalil do vlniaka a na rukách vyniesol na ulicu. Keď sa v diaľke ukázali vrcholky kostolných zástav, chlapec povedal: „Už poďme, tata, už poďme dnu, už som videl, čo som vidieť chcel.“ Otec ho hneď odniesol do domu. Titus potom akoby zázrakom vyzdravel. Po svojom uzdravení povedal mame: „Ja sa chcem stať kňazom. Panna Mária vypočula moje prosby, ktoré jej za mňa priniesli pútničky. Chcem ísť za saleziána do Šaštína.“

Modlitba
Nebeský Otče, ty všetkých veriacich pozývaš k dokonalej láske a mnohých povolávaš nasledovať tvojho Syna osobitným spôsobom; prosíme ťa, milostivo pomáhaj všetkým, ktorých si vyvolil pre rehoľný život, aby boli Cirkvi a svetu presvedčivým znamením tvojho kráľovstva. Bože, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; prosíme ťa daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral v nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
Už samotný život je povolanie. Kresťanský život, život Božích detí je vznešenejšie povolanie… Existuje však aj povolanie rehoľné a kňazské. Rehoľník svojím zasvätením v čistote, chudobe a poslušnosti anticipuje (vopred prežíva) určitý aspekt života v nebi. Kňaz zasa ohlasuje radostnú zvesť, vysluhuje sviatosti a zjednocuje Boží ľud v spoločenstve, v Cirkvi. Cirkev a svet potrebuje verných rehoľníkov a kňazov…

Modlitba za svätorečenie blahoslavenéhoTitusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.