Urobme svet pokojným a krásnym.

Úmysly na spoločnú modlitbu – modlitbový apoštolát.

Celý článok je prevzatý zo stránky vaticannews.

Ako? Veľmi jednoducho… Najprv uver, že Boh Ťa počuje a je rád, keď sa modlíš! A potom vytrvalo začni praktizovať modlitbu – podľa rozpisu úmyslov.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2023

Prinášame v prehľade úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec František schválil na rok 2023. K modlitbe na jednotlivé úmysly každý mesiac pozýva pápež František aj prostredníctvom krátkeho videa. Zároveň prinášame prehľad úmyslov pre tento rok od slovenských biskupov.

Apoštolát modlitby (Svetová sieť modlitby pápeža) je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom spojiť svoju modlitbu a život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré oznamuje pápež každý rok. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

január:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedka mi Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel našich biskupov: Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.

február:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie a aby sa stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdznejších.

Úmysel našich biskupov: Aby chorí vo svojom utrpení dokázali pocítiť Kristovu prítomnosť.

marec:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.

apríl:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.

Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.

máj:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.

jún:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.

Úmysel našich biskupov: Aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posväcovania veriacich.

júl:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.

Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.

august:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.

Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.

september:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.

október:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.

november:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.

Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.

december:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.

Úmysel našich biskupov: Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie.

(Zdroj: Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, vydavateľstvo Dobrá kniha)