Duchovná obnova 26.9.2021 (Kráčať spolu, kráčať s rodinami.)

Počas obnovy odpovedáme na pozvánku: zamyslieť sa, obnoviť, dať vidieť. Stretnutie poskytuje časopriestor na zamyslenie a naštartovanie obnovy, ktorá pokračuje v najbližší mesiac, aby Pán mohol konať v spolupráci s nami a mohol dať vidieť cez nás svoju konkrétnu dobrotu a lásku.

Inšpiráciu pre tento spôsob duchovnej obnovy nájdeme v príhovore Svätého Otca pp. Františka tu.

Na každom stretnutí duchovnej obnovy ide o čas darovaný Bohu, Jeho slovu a dialógu s Ním, aby sme mohli prijať Jeho dary; aby to, čo nie je podľa Neho, mohol uzdraviť, očistiť a posilniť – aby sme boli pod vládou Ducha Svätého a nie podľa ducha sveta. Súčasťou je modlitba v tichu (adorácia) s možnosťou sviatosti zmierenia. Ak by bolo potrebné rozprávať sa s kňazom dlhšie, vhodné je dohodnúť sa na konkrétnom inom termíne.

Svätá omša je v bežných časoch, teda treba si v nedeľu vybrať, na ktorej svätej omši sa zúčastníte.

Praktická časť (dať vidieť) a rozhovory sú prenesené do nasledujúceho mesiaca, pretože cieľom obnovy nie je duševné alebo telesné pookriatie, ale budovanie rodiny, spoločenstva a farnosti, čo sa nedá urobiť za chvíľku na jednom stretnutí za mesiac.

Duchovná obnova – (teda jej 1. časť, čo je naše stretnutie) slúži na vytvorenie si času pre uvažovanie, tichú modlitbu, prípadne prijatie sviatosti zmierenia, aby sme objavili jednotlivé kroky, ktoré nás Pán volá urobiť na ceste životom v nasledujúci mesiac.

Pozvaní sú všetci dospelí (čo prijali, alebo chcú prijať zodpovednosť za svoju vieru), najmä manželia, pretože bez nich nie je možné obnoviť život v rodinách a ani vo farnosti. Pokiaľ je možné vhodná je osobná prítomnosť. Online forma je vhodná iba v prípade na čas neprekonateľných prekážok či obmedzení.

Pomôckou sú témy z cyklu video-katechéz pápeža Františka s rodinami, ktoré sú prípravou na X. svetové stretnutie rodín v Ríme (22.-26.6.2022). Zjednocujúcou témou je Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.

Tu je video 1. témy: Kráčať s rodinami (Kráčať spolu)

a tu sú 4. témy z krátkeho videa na zamyslenie, obnovu a zviditeľnenie:

1. Misijná konverzia na budovanie spojenectva medzi rodinami

2. Rozpoznať dary manželstva a rodiny

3. Rodina – znamenie milosrdenstva

4. Starať sa o každú rodinu

Zamyslieť sa: Pokojne si prečítam tieto 4 témy a považujem, čo mi cez ne komunikuje Boh. 1 téma na je na 1 týždeň, no počas duchovnej obnovy si môžem v tichu pozrieť všetky 4 (alebo iba toľko, koľko pokojne vládzem…).

Obnoviť: Potrebujem preniesť do praxe – do života toľko, koľko je v mojich možnostiach a silách, nakoľko som otvorený pre spoluprácu s Bohom. Čo to bude v jednotlivé týždne?

Dať vidieť: Ako sa podelím, ako dám druhým vedieť, čo vykonal Boh a pre mňa a ja pre Neho počas týždňa? V jednotlivých témach sú návrhy.

Vytvorme si teda čas na počúvanie, modlitbu, aby sme dokázali uvažovať, obnovovať a dať vidieť iným (v radosti i skromnosti), ako Pán koná v našom živote.

Záznam z duchovnej obnovy nájdete tu – hoci je lepšie na nej byť a zažiť naživo. Tešíme sa na ďalšie spoločné živé stretnutia – pravdaže v rámci našich možností :-) Nech vidieť, ako Pán koná v nás a cez nás.

Spracované podľa materiálov z Vatikánskeho rozhlasu (VR) a Rady pre rodinu pri KBS