Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 7. deň

7. deň deviatnika: TRINÁSŤROČNÉ KRUTÉ VÄZENIE

Zo Svätého písma
Ježiš povedal: „Otče odpusť im…“ (Lk 23, 34)

Odpustil prenasledovateľom a pokorne trpel
Výkon trestu dona Titusa vo väzení v Leopoldove, v Ilave, na Mírove, v Jáchymove a vo Valdiciach možno charakterizovať ako odpustenie a pokorné utrpenie. Nikdy nehovoril zle o tých, ktorí mu ubližovali a pokorne, s vierou a kresťanskou nádejou prijal každé zamietnutie žiadosti o amnestiu. Keď sa ho ktosi neskôr opýtal, ako to dokázal, ukázal na obraz zbičovaného a tŕním korunovaného Vykupiteľa s nápisom „Eccehomo“ a povedal: „To On mi dával silu“. Krutá vyšetrovacia väzba, mučenie, ponižovanie a psychický nátlak veľmi podlomili jeho zdravie.  

Modlitba
Láskavý Bože, ty chceš, aby sme milovali všetkých ľudí a prejavovali úprimnú lásku aj tým, čo nám krivdia; pomôž nám konať v duchu nového prikázania lásky, aby sme zlo vedeli odplácať dobrom a pomáhali blížnym niesť ich každodenný kríž. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Boh je láska. Podstatou evanjeliového posolstva je láska k Bohu nadovšetko a k blížnemu taká láska, akou nás miluje Ježiš. Evanjeliová láska je láska nielen k priateľom, ale aj k nepriateľom. Ježiš chce, aby sme milovali aj svojich nepriateľov a dobre robili aj tým, ktorí nás prenasledujú. Boh nás nemiluje preto, že my sme dobrí, ale preto, že On je dobrý a chce aby sme sa mu v tom podobali.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.