Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 4. deň

4. deň deviatnika: V SLUŽBE MLADÝM

Zo Svätého písma
„Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni išli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“ (Mk 6, 7-13)

Horlivý v službe Pánovi
Novokňaz – salezián Titus Zeman začína svoju pastoračnú prácu v Saleziánskom dome na Miletičovej ulici v Bratislave. Pôsobí tu ako kaplán a vychovávateľ mladých. Dodnes naňho spomínajú bývalí chovanci a bývalí oratoriáni ako na „druhého“ otca, ako na duchovného otca a ako na animátora speváckeho a divadelného krúžku, ktorý bol hlboko nábožný, a ktorý vždy prichádzal s úsmevom na tvári. Rozdával optimizmus a nadšenie. Druhým miestom pastorácie dona Titusa bolo Biskupské gymnázium v Trnave. Tam učil chémiu a s láskou vychovával mladých. Bývalí študenti spomínajú naňho ako na zbožného saleziána a vynikajúceho profesora, ktorý rozumel mládeži.

Modlitba
Všemohúci Bože, ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme ťa, pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
Mladí sú nádejou Cirkvi a sveta… Don Bosco pre nich žil, pracoval a namáhal sa až do posledného dychu. Odovzdával im vieru a lásku a vychovával z nich statočných občanov a dobrých kresťanov. Ba ešte viac, aj svätých… Svet aj dnes potrebuje kňazov a vychovávateľov, ktorí rozumejú mládeži a ktorí sú schopní mladých sprevádzať na ceste spásy a svätosti.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.