25. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Utorok 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
 Spomienka
 Streda21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Sviatok
 Štvrtok 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka Spomienka
 Piatok 23.9. Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza Spomienka
 Sobota 24.9.  — ( Panny Márie v sobotu) Féria
 Nedeľa 25.9.  26. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za 100 eur na kostol. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Voľby do pastoračnej a hospodárskej rady sú v dnešnú nedeľu (18.9.). Svoj volebný lístok, kde ste zakrúžkovali čísla pri 3 menách do pastoračnej a 3 menách do hospodárskej rady môžete vhodiť do označenej schránky pod chórom. Budúcu nedeľu vyhlásime novú farskú pastoračnú a hospodársku radu. Menovaní skrutátori sú páni kostolníci Jozef Brejčák a Martin Šimonov.
 • V piatok 23.9. – bude celodenná adorácia. Prvá časť bude od 8:00 do 14:30, potom je sobášna sv. omša a po nej pokračujeme od 16:15 do večernej sv. omše. Vo vchode je na nástenke tabuľka služieb. Prosíme, aby ste sa do nej zapísali, a tak aby sme zabezpečili službu pri adorácii. 
 • Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Peter Urban bývajúci vo farnosti Poprad VeľkáStanislava Šebestová pochádzajúca z farnosti Hozelec (filiálka Švábovce). Podobne sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva Richard BaňasPopradu-VeľkejAndrea Škvareková zo Spišskej Belej. Kto by poznal nejakú prekážku nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.
 • Púte. Zisťujeme záujem o púť do Svätej zeme, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci apríl alebo máj 2023.  Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii. Tiež by sme radi pripravili púť do Medžugoria  – v septembri.
 • Pozvánka na kávu. V nedele po sv. omši o 7:00 a 9:30 vás srdečne pozývame na kávu a malú chvíľku budovania farského spoločenstva.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Začala príprava saleziánskej rodiny na 100. výročie prítomnosti saleziánov na Slovensku. Viac na 100.saleziani.sk
 • Prihlasovania a prípravy na prijatie sviatostí + niečo z kalendára farnosti. V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bolo v nedeľu 11.9. o 16:00 – začiatok v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad; termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu. V 2. polroku začína kurz „Vyvolený“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu 13.-16.10.2022.
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (apríl, máj???)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  • Púť do Medžugorie (september 2023???)
 • Príprava pastoračného roka (záver augusta) a Dňa farnosti 3.9.2023

Pár pozvánok spoza hraníc našej farnosti:

 • Výstava “Dary pápežov Slovensku”. Informujeme vás o otvorení výstavy “Dary pápežov Slovensku”, ktorú pri príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravilo SNM – Historické múzeum a KBS. Výstava bude trvať od 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023. Plagát s informáciami nájdete vo výveske kostola.
 • Bioetická konferencia “Aj lekárnik má dušu” Pre farníkov, ktorí vykonávajú farmaceutickú profesiu, dávame do pozornosti 5. ročník bioetickej konferencie “Aj lekárnik má dušu”. Bude sa konať v Košiciach, vo veľkej aule Teologickej fakulty KU, v sobotu 24. septembra 2022. Viac info vo výveske kostola (alebo TU.)
 • Celoslovenský liturgický deň sa bude konať 28. septembra 2022 v Badíne. Viac informácii nájdete TU (alebo vo výveske kostola).
 • Víkendová oáza pre bezdetné páry. Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra 2022. Plagát s informáciami nájdete TU (alebo vo výveske kostola).
 • Vtip: Chlapec príde zo školy a hovorí otcovi. „Oco, keď budem veľký, ja chcem bývať na Mesiaci“. – „Synáčik, a to už prečo?“ –  „Lebo tam je všetko 6-krát ľahšie.“