Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie

Info pred prípravou
Podmienky

Program Prípravy
Jednotlivé etapy

Info pred tohtoročnou prípravou.

Na prípravu k prvému svätému prijímaniu t.j. k plnej účasti na sv.omši sa v našej farnosti prihlasuje v júni. Nezabudnite vyplniť online formulár v časti pod ikonou “Prihlasovanie na 1.sväté prijímanie” (kliknite na ikonu).

Doplnková príprava detí prebieha systematickým vyučovaním náboženstva na základnej škole.

Príprava prebieha aj vo farnosti prostredníctvom farskej katechézy. Tu je potrebné rozvíjať okrem potrebných vedomostí aj spoločenstvo rodín, ktoré farnosť tvoria (do nej patria).

Chceme upozorniť na jedno časté nedorozumenie

Mnohí ste sa stretli s tým, že “príprava na prvé sväté prijímanie má prebiehať v škole a tým sa to vyrieši“.

Nie je to tak, lebo:

  • zodpovednosť rodičov pri odovzdávaní viery – teda vzťahu s Bohom nemôže nikto nahradiť. Rodičia sľubujú pri krste, že preberajú za to zodpovednosť spolu s krstnými rodičmi, čo je aj prirodzené, lebo dôverovať a milovať Boha sa dieťa učí od malička podľa svojich rodičov a blízkych. Je ťažkým ublížením, ak dieťa nedostane to, čo najviac pre život potrebuje – vzťah s milujúcim Nebeským Otcom!
  • Škola v tejto rodičovskej úlohe má pomáhať a treba dávať pozor, či nekazí nevhodnými programami túto ich snahu a úlohu. Teda či neponúka hodnoty, ktoré sa protivia rodine a viere.
  • Farnosť je na 2. mieste po rodičoch, lebo je najmenším plným organizmom Cirkvi – teda je rodinou rodín so svojou štruktúrou. Rodina privádza dieťa nielen ku krstu, ale aj do spoločenstva Božej rodiny (miesto, kde žijeme toto spoločenstvo sa volá farnosť). Tu sa učí prijímať Božie dary v spoločenstve veriacich a dávať svoje dary pre dobro druhých. Tu sa učí objavovať rozličnosť povolaní, ktoré navzájom spolupracujú: manželstvo, zasvätený život a kňazstvo. Farnosť je základným miestom, kde sa majú rodičia rozvíjať a rásť vo viere a praktickom kresťanskom živote.
  • Za prípravu dieťaťa na sväté prijímanie zodpovedajú teda rodičia v spolupráci kňazom, ktorý ma na starosti správu života vo farnosti (alebo s kňazom, ktorému bola zverená táto úloha).

Eucharistia je sviatosť, ktorá buduje spoločenstvo ľudí s Bohom. To spoločenstvo začína v rodine, kde je základom manželstvo a krst. Rodina je bunkou – domácou cirkvou, ktorá je začlenená cez krst a manželstvo do farnosti v ktorej žijeme. Farnosti spolu tvoria diecézy a diecézy celú Cirkev. (porov. Exhortácia Familiaris consortio, JPII. 1981)