Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi – 9. deň

9. deň deviatnika – Don Bosco a jeho spolupracovníci

Pri sv. omši sa oslovujeme bratia a sestry. Možno
to berieme formálne, ale v Ježišovi naozaj nimi
sme a on nás nimi robí. Tak ako rodičia trpia, ak
ich deti majú zlé vzťahy, tak trpí aj Boh. Ale platí to aj naopak. Ak majú dobré vzťahy, prináša
to radosť. Pán Boh nás povoláva spolupracovať
s ním na šírení evanjelia štýlom dona Bosca. Byť
nositeľmi a znamením jeho lásky pre mladých
a pre ľudové vrstvy. Navzájom prehlbovať saleziánskeho ducha radosti, obety a spolupráce medzi
všetkými zložkami saleziánskej rodiny cestou synodality, ktorú nám ponúka aj aktuálna Synoda.


Pápež František: „Všetko sa začína iskrou, objavom, ktorý je vyjadrený nádherným slovom
‚thaumázein‘. Je to užasnutie, údiv. Takto vznikla
filozofia: z údivu nad vecami, ktoré sú nad našou existenciou, nad harmóniou stvorenia, nad
tajomstvom života. (…) Ak sa postavíme pred
zrkadlo, možno sa nevidíme tak, ako by sme
chceli, pretože je tu riziko, že sa zameriame na
to, čo sa nám nepáči. Ak sa však postavíme pred
Boha, perspektíva sa zmení. Nemôžeme nežasnúť
nad tým, že napriek všetkým našim slabostiam
a hriechom sme pre neho deťmi, ktoré sú vždy
a naveky milované. Prečo teda namiesto toho,
aby si začínal deň pred zrkadlom, neotvoríš okno
v izbe a nezastavíš sa nad všetkou tou krásou,
ktorú vidíš? Vyjdi von zo seba samého. Nemajte
strach z pochybností, pretože nie sú nedostatkom
viery. Naopak, pochybnosti sú ‚vitamínmi viery‘:
pomáhajú ju posilňovať, robiť silnejšou, čiže uvedomelejšou, slobodnejšou, zrelšou. Vďaka nim je
ochotnejšia vydať sa na cestu, ísť vpred s pokorou,
deň za dňom. A viera je práve toto: každodenná
cesta s Ježišom, ktorý nás drží za ruku, sprevádza
nás, povzbudzuje nás, a keď padneme, pozdvihne
nás. Chceš urobiť niečo nové vo svojom živote?
Chceš omladnúť? Neuspokoj sa len s niekoľkými
internetovými ‚postmi‘ alebo tweetmi. Neuspokoj
sa s virtuálnymi stretnutiami; hľadajte skutočné
stretnutia, najmä s tými, ktorí vás potrebujú: nehľadaj zviditeľnenie, ale neviditeľných. Na stretnutí s mladými ľuďmi na Slovensku v septembri niektorí mladí ľudia vyvesili zaujímavý transparent.
Boli na ňom len dve slová: ‚Fratelli tutti‘. Páčilo
sa mi to: často na štadiónoch, demonštráciách,
v uliciach ľudia vyvesujú transparenty na podporu
vlastnej strany, vlastných myšlienok, svojho tímu,
svojich práv. Ale transparent týchto mladých ľudí
hovoril niečo nové: že je pekné cítiť sa ako bratia
a sestry pre každého, cítiť, že ostatní sú našou
súčasťou, nie ľuďmi, od ktorých sa treba vzdialiť.
Som rád, že ste tu všetci spolu, zjednotení, hoci
pochádzate z takých odlišných krajín a histórie!
Snívajte o bratstve!“ (Stretnutie s mladými v Škole
sv. Dionýza, Atény 6. decembra 2021)


Budú mať sny (1857)


Istého dňa v roku 1857 pri celebrovaní svätej omše
don Bosco prosil Pána Boha, aby ho ráčil osvietiť, ako
má uskutočniť istý svoj plán. Keď sa vrátil do sakristie a vyzliekol si omšové rúcho, chlapec, ktorý mu
pri omši miništroval, pobozkal mu ruku a pošuškal
mu: „Máte v úmysle takúto vec. Len urobte, ako myslíte a podarí sa vám to.“ Don Bosco začudovane zvolal: „Máš pravdu. Ale ako to vieš? Kto ti to povedal?“
Chlapec sa zľakol, vybľabotal nejaké nesúvislé slová
a don Bosco sa ho viac nespytoval. Don Bosco zažil
viackrát podobné prekvapenia, ktoré mu dosvedčovali, že on a jeho duchovní synovia tvoria jedno srdce
a že práve ich vzájomné modlitby vyprosia aj zázraky.
(MB V., 725)

Modlitba k donovi Boscovi


Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval pre spásu duší;
buď nám vodcom, aby sme hľadali
svoje duševné dobro a spásu blížneho.
Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti a ľudské ohľady.
Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca,
rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.
Pripomeniem si úmysel,
na ktorý sa modlím tento deviatnik.