Aké potvrdenia treba na letný tábor? Aktualizované.

Kontaktujú nás rodičia s otázkami na tému Covid opatrení počas našich letných podujatí. V týchto dňoch vyšla nová, aktualizovaná vyhláška ktorá upresňuje túto problematiku. Vyplýva z nej pre nás toto:

Pre účasť na akomkoľvek tábore je nutné predložiť:

  1. potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané v deň podujatia
  2. potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať letný tábor
  3. Všetci účastníci starší ako 12 rokov musia priniesť negatívny PCR test (vytlačené na papieri, SMS nestačí), alebo potvrdenie o očkovaní, alebo lekárske potvrdenie o prekonaní Covidu pred menej ako 180 dňami. Tu je zmena, ktorá platí od pondelka 26.7. Doteraz museli mať PCR testy účastníci od 10 rokov, mladší nie. Teraz test nepotrebujú deti do 12 rokov. PCR test hradí poisťovňa a to aj opakovane (pri účasti na viacerých táboroch). Všetky deti okrem toho potrebujú priniesť už spomínané prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie od lekára.

Spomínaná vyhláška v § 7 hovorí:
(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 12 rokov veku.

  • Konzílium odborníkov pri tvorbe vyhlášky vychádza z minuloročnej vyhlášky, ktorá obsahuje aj potvrdenie o bezinfekčnosti pre dieťa (predloha na stiahnutie TU) aj pre dospelých účastníkov – animátorov (predloha na stiahnutie TU) a potvrdenie od lekára pre dieťa (predloha na stiahnutie TU). Táto požiadavka vychádza z vyhlášky 526/2007 o zotavovacích podujatiach, ktorá sa nemení, preto v čase pandémie tieto potvrdenia od účastníkov táborov budeme vyžadovať.
  • Potvrdenie o bezinfekčnosti má byť najviac 1 deň staré – v prípade denného tábora odporúčame zvoliť prístup ako mali v škole = stačí jedno potvrdenie o bezinfekčnosti, ak dieťa nevymešká 3 dni za sebou.
  • Potvrdenie od lekára sa týka zdrav. stavu dieťaťa do 18 rokov vo všeobecnosti (schopnosť absolvovať tábor, brané lieky, ochorenia, ktoré by vedúci mali poznať pred nástupom dieťaťa do tábora) a nesmie byť staršie ako 30 dní. Pre personál, animátorov a organizátorov toto potvrdenie zatiaľ netreba. Ak by to bolo dajakým novým nariadením zmenené, budeme o tom informovať.

Pobytové tábory – riadime sa vyhláškou k táborom, nakoľko patria medzi hromadné podujatia trvajúce dlhšie, ako 48 hodín. Pre všetkých účastníkov (deti, organizátori, personál) je potrebné sa preukázať platným PCR testom, nie starším ako 72 hodín, alebo mať potvrdenie o očkovaní, alebo o prekonanom Covide v posledných 180 dňoch. Pravidla pre platnosť očkovania sú uvedené vyššie.

Denné/prímestské tábory sú jednodňové hromadné podujatia (trvanie do 48 hodín). Všetci účastníci (deti aj animátori) sa musia priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (je na stiahnutie vyššie). Pôvodne bol vyžadovaný aj antigénový test. Podľa najnovšieho upresnenia z hygieny, ak sa nezhorší epidemiologická situácia, tak u nás nateraz nie je vyžadovaný nijaký test.

Ak počty účastníkov neprekročia limit podľa Covid automatu, nemusia sa nahlasovať na hygienu a platia pre ne povinnosti na hromadné podujatia. Musíme teda zabezpečiť tieto opatrenia:

a) u hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) prekryté horné dýchacie cesty pri vstupe aj počas hromadného podujatia,

c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u (zelená v Covid automate),

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na dezinfekciu rúk

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 2. zákaz podávania rúk,

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 2. partnerov, 3. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 5. osoby usadené v hľadisku podujatia, 6. osoby školiace voči osobám školeným, 7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Linky:

Hromadné podujatia:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_HP_14-6-2021.pdfhttps://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_HP_14-6-2021.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_216.pdf

Mapa Slovensko – COVID automat: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Zisti ako je na tom tvoj región, stručné informácie k nemu: https://automat.gov.sk/

Zotavovacie podujatia:

§25 zákona č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk)

Vyhláška č.526/2007 o zotavovacích podujatiach:

526/2007 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia (uvzsr.sk)