Originalita saleziánskej farnosti a svätyne zverených do správy saleziánom

Apoštolské nadšenie dona Bosca pre turínskych chudobných mladých ho viedlo k  vytvoreniu farnosti pre mladých bez farnosti. Samotný don Bosco prijal sedem farností. V roku 1887 napísal usmernenie pre korektné fungovanie farnosti, v ktorom sa dotkol tém, ktoré mu najviac ležali na srdci. Prioritná pozornosť voči mladým, najmä tým najchudobnejším, a saleziánska identita farára, ktorý slúži vo farnosti v spoločenstve s biskupom a diecéznym klérom.

Farnosť je zverená saleziánskej rehoľnej komunite. Táto prijíma pastoračné Sal. farnosť 1usmernenia diecézy, s bohatstvom vlastnej pastoračnej charizmy. Rehoľná komunita je súčasťou animačného jadra saleziánskej farnosti a zastáva v ňom podstatnú úlohu. Je svedkyňou primátu Boha, viditeľne vyjadruje svoj bratský život a prežívanie evanjeliových rád cez momenty modlitby, stretania sa a  oddychu. Toto  svedectvo zdieľa s  laikmi farského spoločenstva. V  projekte je taká jednota, ktorá uznáva rôzne kompetencie spolubratov. Komunita sa zúčastňuje na živote farnosti, zaujímajúc sa o život ľudí, najmä mladých.

Direktor saleziánskej komunity má vo farnosti špeciálnu zodpovednosť, nakoľko je duchovným vodcom rehoľnej komunity a prvým zodpovedným za apoštolské aktivity komunity. Dbá o jednotu a saleziánsku identitu celého diela a  povzbudzuje spolubratov pri realizácii pastoračného projektu farnosti. Je členom pastoračnej rady farnosti.

Správca farnosti (farár), pastier komunity, je bezprostredným zodpovedným za farské poslanie, ktoré biskup zveril saleziánskej kongregácii. Pre kresťanské spoločenstvo reprezentuje biskupa, ale aj saleziánsku kongregáciu. Verný výchovnému a  pastoračnému poslaniu má pri evanjelizácii mladých a Božieho ľudu za vzor dona Bosca. Je povolaný prijímať, počúvať, sprevádzať a formovať farské spoločenstvo. Predsedá mu a prijíma zodpovednosť za realizáciu pastoračného projektu, v spolupráci s direktorom, so saleziánskou komunitou a s pastoračnou radou.

Farské spoločenstvo podporuje a sprevádza rôzne povolania, povzbudzuje laikov, aby zaujali významnú úlohu pri realizácii evanjelizačného poslania. Farské spoločenstvo sa posilňuje v zhromaždeniach, skupinách, malých spoločenstvách a v hnutiach, ktoré prežívajú väčšie nasadenie pre dobro všetkých. Saleziánska farnosť animuje cirkevné spoločenstvá, pričom venuje zvláštnu pozornosť ponukám saleziánskej rodiny a saleziánskeho mládežníckeho hnutia.

Farnosť zverená saleziánskej komunite ponúka všetkým systematickú evanjelizáciu a výchovu k viere. Podporuje prvotné ohlasovanie pre tých, čo sú vzdialení, a ponúka pokračujúce a postupné itineráre výchovy k viere, najmä pre rodiny.

Stredobodom života farského spoločenstva je Eucharistia a významným spôsobom farnosť slávi aj sviatosti kresťanského života, zvlášť sviatosť zmierenia. Farnosť zverená saleziánom živí úctu k  Pomocnici kresťanov. Ona je skutočne prítomná a činná a napomáha nám lepšie nasledovať Ježiša. „Urobte všetko, čo vám povie“ je pozvaním Matky. Úcta k Panne Márii Pomocnici nás zjednocuje so spoločenstvom univerzálnej Cirkvi.

(Zdroj: Saleziánska pastorácia mládeže. Základná koncepcia, 2014)