Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Sviatosť krstu vysluhujeme  zvyčajne v nedeľu po detskej svätej omši o 11:00 h., alebo v  mesiacoch júl a august po svätej omši o 9:30 h.

Kontakt na faru: +421 919 147 900. Presnejšie informácie získate v texte, ktorý nasleduje.

Ponuka na Reštart života

Ak sa Vám zdá, že by bolo potrebné reštartovať život s Bohom, pretože je akýsi nejasný, alebo vám chýbajú slová ako ho vyjadriť, či žiť, alebo čosi nefunguje, tak ponúkame návrh na „reštart“, ktorý nájdete tu. Nebojte sa doň investovať svoj pravidelný čas, ide o veľa.

Otázky, na ktoré by bolo dobré mať odpoveď slovom i životom

 • Čo znamená byť “obrazom Boha”?
 • Aké sú prostriedky na výchovu dieťaťa, aby poznalo a milovalo Pána Boha?
 • Čoho sa rodičia zriekajú a čo vyznávajú?
 • Akú zodpovednosť (úlohu) berú rodičia v krste a akú krstní rodičia?
 • Akú úlohu tu má kňaz?
 • Kde sa prežíva spoločenstvo Božej rodiny?
 • Čo naznačuje pomazanie krizmou?
 • Čo naznačuje biela košieľka?
 • Čo naznačuje zapálená svieca?
 • Čo je obsahom jednotlivých prosieb v modlitbe Otče náš?
 • Kedy sa treba za dieťa modliť?
 • Ako ho naučiť chodiť do kostola a prečo je to potrebné?
 • Aká zmena nastáva v krste? (Čo končí a čo začína? Dá sa to stratiť? Čo z toho?)

Krst

Sviatosť krstu vysluhujeme  zvyčajne v nedeľu po detskej svätej omši o 11:00 h., alebo v  mesiacoch júl a august po svätej omši o 9:30 h.

Katechéza pred krstom dieťaťa (príprava na krst, krstná náuka) sa spravidla koná v sobotu pred krstom o 17:00 na fare. Vždy sa však treba dohodnúť (aspoň mesiac predtým).  Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa a krstní rodičia. Krstní rodičia, ktorí nebývajú Poprade – Veľkej, môžu absolvovať prípravu vo svojej farnosti. Stačí, ak prinesú potvrdenie.

Rodičia (nie iní príbuzní), nech požiadajú o krst pre svoje dieťa na fare  najmenej mesiac pred krstom (žiadosť). Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu). Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, to znamená, vo farnosti, kde rodičia reálne bývajú, vytvárajú spoločenstvo (porov. kán. 857 § 2). Ak rodičia žiadajú o krst inde ako vo farnosti svojho bydliska, tak je potrebné priniesť povolenie z farnosti, kde bývajú (licencia ku krstu dieťaťa). V prípade krstných rodičov je potrebné priniesť ich krstný list.

Na krst je potrebné si priniesť  krstnú košieľku, sviečku a rodičia a krstní rodičia by sa mali pripraviť na krst dobrou svätou spoveďou.

Aby mohlo byť dieťa pokrstené, sa vyžaduje

 • súhlas rodičov, aspoň jedného z nich, alebo zákonného zástupcu;
 • aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckej viere; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod (KKP, kán. 868 § 1).

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855).

Krst

Prečo krstiť

Odpoveď na túžbu človeka a jeho existenciu je plnosť a dokonalosť.

Definitívnu odpoveď na túžbu ľudského srdca – na jeho existenciu nenachádzame v pominuteľných veciach a skutočnostiach, ale v plnosti dobra, lásky a šťastia. Toto však so svojimi ľudskými schopnosťami získať nedokážeme. Naše sily sú ohraničené a náš život je pominuteľný.

Človeka Boh vo svojej dobrote nielen stvoril, ale ho pozval aj do spoločenstva s Ním. Práve v spoločenstve s Bohom získavame účasť na plnosti. V krste sa stávame božími synmi a dcérami – jeho adoptívnymi deťmi.

Vďaka účasti na spoločenstve s Bohom, na jeho živote, v spolupráci s Ním sa Bohu pripodobňujeme a rastieme v účasti na Božom živote. V spolupráci s Nebeským Otcom získava to, čo je ľudské – pominuteľné účasť na tom, čo je večné.

V krste zomierame životu (gr. bios), ktorý sa iba míňa pominuteľný život a získavame účasť na večnom živote (gr. zoe). Po krste sa náš život nemíňa, ale premieňa (podobenstvo o zrnku Jn 12, 24-28). Teda ak máme vieru – spojenie s Bohom – účasť na Jeho živote, náš život sa nemíňa, ale premieňa.  Zomierame pominuteľnému životu (oddelenému od Boha) a rodíme sa do plného spoločenstva s Bohom.

Príkaz Ježiša (misijný príkaz) – vyjadruje túžbu Boha po spoločenstve s človekom.

Pred Nanebovstúpením Ježiš povedal svojim nasledovníkom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16, 15-16)

Podobne píše evanjelista Matúš 28, 19-20: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätéhoa naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Čo k tomu potrebujeme

Žiadať o krst

Rodičia (nie iní príbuzní), nech požiadajú o krst pre svoje dieťa na fare  najmenej mesiac pred krstom (tu si môžete stiahnuť: žiadosť). Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu). Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti. To znamená, vo farnosti, kde rodičia reálne bývajú, tam aj vytvárajú spoločenstvo veriacich (porov. kán. 857 § 2). Ak rodičia z vážnych dôvodov žiadajú o krst inde ako vo farnosti svojho bydliska, tak je potrebné priniesť povolenie z farnosti, kde bývajú (licencia ku krstu dieťaťa). V prípade krstných rodičov je potrebné priniesť ich krstný list.

Potrebné minimum – abysme dieťa mohli pokrstiť

 

 • Súhlas rodičov, aspoň jedného z nich, alebo zákonného zástupcu;
 • aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckej viere;ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod (KKP, kán. 868 § 1).

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855).

Krstného rodiča

Ide o človeka, ktorý žije v priateľstve s Bohom a môže byť dobrým príkladom pre dieťa i pomocou vo výchove pre rodičov.

Minimum pre krstného rodiča (teda, aby mu nič neprekážalo prevziať spoluzodpovednosť s rodičmi za rozvíjanie vzťahu s Bohom – t.j. v odovzdávaní viery dieťaťu)

Má mať úmysel plniť túto úlohu a k tomu potrebuje:

 • mať aspoň 16 rokov života;
 • byť  pobirmovaným katolíkom;
 • nesmie byť slobodným alebo vdovcom, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti, druh a družka);
 • nesmie byť len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom nežkatolíckom kostole (bez dišpenzu);
 • nemôže žiť odlúčene od svojho manželského partnera, tiež nesmie byť rozvedený (výnimka je vtedy, ak žije v pokání a náprave svojho života a má dovolenie pristupovať ku sviatostiam);
 • nesmie viesť taký život, ktorý je v rozpore učením Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.
 • nesmie byť otcom alebo matkou krstenca;

Priamo na krst

Okrem dieťatka je potrebné na krst priniesť krstnú košieľku, sviečku. Rodičia a krstní rodičia by sa mali pripraviť na krst dobrou svätou spoveďou. (Vhodné je dohodnúť sa s kňazom na termíne).

Krstný rodič (uvedené je minimum)

 • má mať úmysel plniť túto úlohu a k tomu potrebuje
 • mať aspoň 16 rokov života;
 • byť  pobirmovaným katolíkom;
 • nesmie byť slobodným alebo vdovcom, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti, druh a družka);
 • nesmie byť len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole (v inom iba s dišpenzom);
 • nemôže žiť odlúčene od svojho manželského partnera, tiež nesmie byť rozvedený (výnimka je vtedy, ak žije v pokání a náprave svojho života a má dovolenie pristupovať ku sviatostiam);
 • nesmie viesť taký život, ktorý je v rozpore učením Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.
 • nesmie byť otcom alebo matkou krstenca;

Osobná príprava rodičov i krstných rodičov

 • Vrele odporúčame 14 dňovú prípravu rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa: 14 krokov ku krstu dieťaťa
 • Ak sa Vám zdá, že by bolo potrebné reštartovať život s Bohom, pretože je akýsi nejasný, alebo chýbajú slová ako ho vyjadriť, či žiť, alebo čosi nefunguje, tak návrh na “reštart” nájdete tu. Nebojte sa doň investovať svoj pravidelný čas, ide o veľa.

K pravidelnému životu kresťana patrí (predpokladá sa u rodičov a krstného rodiča, aby boli príkladom pre dieťa):

 •  pravidelná účasť na sv. omši – aspoň v nedele a prikázané sviatky (sila do života sa čerpá v prvom rade od oltára),
 •  sviatosť zmierenia (aby sa nepretrhlo spojenie s Bohom, alebo aby sa napravilo, čo bolo prerušené…)
 • čítanie Božieho Slova (strava pre dušu),
 • pravidelná modlitba (osobná, v rodine, v spoločenstve – aby duša dýchala).
 • život v spoločenstve veriacich rodín (do neba nik sám nepríde).

_______

O ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu

_______

Kde a kedy sa prihlásiť

Sviatosť krstu vysluhujeme  zvyčajne v nedeľu po detskej svätej omši o 11:00 h., alebo v  mesiacoch júl a august po svätej omši o 9:30 h. Predtým je potrebné dohodnúť sa a pripraviť.

Vhodné je prihlásiť sa čím skôr. Najlepšie aspoň mesiac dopredu.

Kontakt na faru: +421 919 147 900.

Ako prebieha príprava a priebeh krstu

PRÍPRAVA

 • Príprava prebieha na osobnej úrovni a na fare.
 • Osobná príprava rodičov i krstných rodičov

K dobrej príprave je veľmi dôležitá osobná príprava. Je vydrením lásky k vlastnému dieťaťu i k Bohu. Odporúčame, aby ste si ju urobili ešte pred stretnutím na farskej katechéze. Ponúkame prejsť si spolu 14 dňovú prípravu rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa: 14 krokov ku krstu dieťaťa

Pre kvalitnú prípravu však ponúkame niečo viac: Ponuka na reštart života

Príprava na fare

Katechéza pred krstom dieťaťa (príprava na krst, krstná náuka) sa spravidla koná v sobotu pred krstom o 17:00 na fare. Vždy sa však treba dohodnúť (aspoň mesiac predtým).  Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa a krstní rodičia. Krstní rodičia, ktorí nebývajú Poprade – Veľkej, môžu absolvovať prípravu vo svojej farnosti. Stačí, ak prinesú potvrdenie.

Predpoklad pre pravidelný život kresťana

Aby príprava nebol iba formálnou, tak sa predpokladá sa u rodičov a krstného rodiča, aby pracovali na seba a boli príkladom pre dieťa:

 • pravidelná účasť na sv. omši – aspoň v nedele a prikázané sviatky (sila do života sa čerpá v prvom rade od oltára),
 • sviatosť zmierenia (aby sa nepretrhlo spojenie s Bohom, alebo aby sa napravilo, čo bolo prerušené…)
 • čítanie Božieho Slova(strava pre dušu),
 • pravidelná modlitba(osobná, v rodine, v spoločenstve – aby duša dýchala).
 • život v spoločenstve veriacich rodín(do neba nik sám nepríde).

Priebeh krstu a slávnosti

Slávenie krstu detí môže prebiehať v rôznych obmenách. Môže sa jednať o krst jedného dieťaťa alebo viacerých detí naraz. Krst sa môže konať vo svätej omši alebo mimo nej… je možné meniť aj texty niektorých modlitieb a čítaní. Je veľmi pekné ak sa obrad nevníma ako čosi súkromné – slávnosť vlastnej rodiny – lebo v skutočnosti ide o slávnosť celej Cirkvi – ktorú zastupujú členovia miestnej farnosti.

I. OBRAD PRIVÍTANIA DETÍ

V úvode krstného obradu sa vás kňaz spýta: Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Povedzte nahlas meno, ktoré ste si pre svoje dieťatko vybrali. Potom bude pokračovať otázkou: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre vaše dieťa? Stačí povedať, že žiadate krst, prípadne vieru alebo večný život.

TIP: Meno je dôležité a treba vyberať uvážlivo, nielen podľa módnych trendov. Dáva sa na celý život. Ak ste sa ešte nerozhodli, alebo si nie ste istí, pomôžte si stránkou www.zivotopisysvatych.sk. Nájdete tam abecedne zoradené krstné mená spolu s ich významom a životopismi svätcov, ktorí boli ich nositeľmi.

Kňaz vás poučí o povinnosti, ktorú prijímate s krstom dieťaťa:

Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?

Ak rozumiete svojej úlohe a chcete ju prijať, tak odpovedáte: áno.

TIP: Čo je povinnosť? Podľa Slovníka slovenského jazyka je to niečo, čo sa musí vykonať, nevyhnutnosť splniť niečo. Pri krste prijímate dlhodobú povinnosť.

Potom sa obráti s otázkou na krstných rodičov: A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?

Dôležité je, aby odpoveď nebola iba formálna – lebo formálne veci pre výchovu vzťahu s Bohom a Cirkvou nestačia.

Odpoveď: áno má byť prejavom úprimného rozhodnutia.

TIP.: Krstní rodičia sú dôležití. Krstným otcom či mamou nemôže byť hocikto. Ich úloha je totiž veľmi zodpovedná a trvá celý život. Viac o podmienkach a úlohách si nájdete v téme krstný rodič.

Napokon kňaz na znak prijatia Cirkvou poznačí dieťa na čele krížom a vyzve aj vás, aby ste podobne urobili ten istý znak na čele krstenca.

II. BOHOSLUŽBA SLOVA

Nasleduje Bohoslužba slova, v ktorej počúvame čítania zo Svätého Písma a ich vysvetlenie v homílii.

Prvé čítanie

Lektor prednáša čítanie:

Čítanie z Listu sv. Pavla apoštola Galaťanom

Bratia! Vierou v Ježiša Krista všetci ste synmi Božími. Všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. A niet už medzi vami ani Žida ani Gréka, ani otroka ani slobodného, ani muža ani ženy, lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo. Všetci odpovedajú: Bohu vďaka.

Responzóriový žalm

Žalmista alebo kantor prednesie žalm. Pripájame sa spevom refrénu.

 1. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
 2. Pán je môj pastier, nič mi nechýba,* pasie ma na zelených pašienkach.
 3. Vodí ma k tichým vodám,* dušu mi osviežuje.
 4. Vodí ma po správnych chodníkoch,* verný svojmu menu. -R.
 5. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého,* lebo ty si so mnou.
 6. Tvoj prút a tvoja palica,* tie sú mi útechou. -R.
 7. Prestieraš mi stôl pred mojimi očami* a naprotiveň tým, čo ma sužujú.
 8. Leješ mi olej na hlavu* a kalich mi napĺňaš až po okraj. -R
 9. Dobrota a milosť ma budú sprevádzať* po všetky dni môjho života.
 10. A budem bývať v dome Pánovom* mnoho a mnoho dní. -R

Alelujový verš

Aleluja. – Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst; jeden je aj Boh a Otec. – Aleluja.

Evanjelium

Kňaz prednesie evanjelium. Uvedie ho slovami: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Odpovedáme: Sláva Tebe, Pane.

V tom čase pristúpil Ježiš k učeníkom a povedal im: “Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Iďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal! A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta!“

Počuli sme slovo Pánovo. Odpovedáme: Chvála Tebe, Kriste.

Spoločné modlitby veriacich

Po homílii nasledujú spoločné modlitby veriacich. Uvedie ich kňaz, prednášajú ich laici. Po každej prosbe voláme Prosíme ťa, vyslyš nás.

Kňaz: Prosme milosrdenstvo Kristovo za týchto maličkých, za ich rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Pane, daj, aby sa tieto deti z vody a z Ducha Svätého znovuzrodili pre život večný.
 2. Daj, aby sa stali živými údmi tvojej Cirkvi.
 3. Daj, aby vždy počúvali a zachovávali tvoje sväté evanjelium a vydávali o ňom svedectvo.
 4. Daj, aby sa raz dožili radostnej účasti na oltárnej obete.
 5. Daj, aby milovali Pána Boha a svojich blížnych, ako si ty prikázal.
 6. Prosíme ťa, Pane, za rodičov týchto detí a za všetkých, ktorí budú vplývať na ich život: daj, aby žili opravdivým kresťanským životom, aby deti podľa ich príkladu rástli vo svätosti a múdrosti.
 7. Pane, daj, aby všetci tvoji učeníci žili vždy v jednote viery a lásky.

TIP: Je veľmi pekné a nanajvýš vhodné, ak prosby prednášajú rodičia, krstní rodičia alebo príbuzní krstencov. Môžete si vybrať aj z primeranejšie prosby vašej slávnosti. Poraďte sa o tom so svojím kňazom.

Na záver spoločných modlitieb kňaz pripojí vzývanie svätých: A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Nasledujú vzývania. Ku každému sa pripojte zvolaním: Oroduj za nás.

TIP: Všimnite si, že do litániových vzývaní sa pridáva aj meno svätca, ktorý sa stane patrónom vášho dieťaťa. Často ho proste o pomoc a ochranu pre vaše dieťa. Cez svätých sa Boží život prejavuje bez prekážky a láska sa dáva cez dar vždy krajšie, ako len priamo… totiž lásku priamo ako ľudia ani nevieme prijať – vždy prichádza cez vyjadrenie – cez nejaký prostriedok, dar.

Exorcizmus a pomazanie olejom katechumenov

Po spoločnej modlitbe kňaz sa modlí s vystretými rukami nad dieťaťom modlitbu malého exorcizmu: Všemohúci večný Bože, ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, a vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla tvojho kráľovstva; pokorne ťa prosíme: zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý. Skrze Krista, nášho Pána. Prítomní odpovedajú Amen.

Kňaz pokračuje: Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa; na znak toho ťa pomažeme olejom spásy v Kristovi, našom Pánovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. A pomaže dieťa na prsiach olejom katechumenov. Nezabudnite dieťatku rozopnúť košieľku.

TIP: Toto pomazanie naznačuje milosť, ktorou bude Kristus posilňovať vaše dieťa. Symbol má pôvod v staroveku a pripomína uzdravujúcu silu (olej ako masť na rany) i posilu v boji proti zlému (vojaci sa pred bojom natierali olivovým olejom). Každé ráno môžete požehnať svoje dieťatko slovami: Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa.

III. SLÁVNOSŤ KRSTU

Pred samotným krstom kňaz požehná vodu, ktorou bude krstiť. Hovorí:

Dobrotivý Otče, ty nám v krstnom prameni dávaš nový život, život Božích detí. Všetci zvolajú: Velebíme ťa, Bože.

Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Všetci: Velebíme ťa, Bože.

Ty vlievaš do našich sŕdc Ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Všetci: Velebíme ťa, Bože.

Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium. Všetci: Velebíme ťa, Bože.

Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme tvojich služobníkov. Veď si ich vo viere Cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mali život večný. Skrze Krista, nášho Pána. Všetci: Amen.

TIP: Pri krste používame vždy čistú vodu. Je pre nás symbolom očistenia a

Obnovenie krstných sľubov

Pretože dieťa bude pokrstené aj vo vašej viere a viere krstných rodičov, kňaz vás požiada, aby ste obnovili svoje krstné sľuby. Položí vám nasledovné otázky:

Zriekate sa zlého ducha? Rodičia a krstní rodičia odpovedajú: Zriekam.

Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam.

Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam.

TIP: Toto zriekam znamená dobrovoľne sa vzdávam všetkého, čo mi zlý duch

Potom si vyžiada trojité vyznanie viery:

Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Rodičia a krstní rodičia odpovedajú: Verím.

Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím.

Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Verím.

TIP: Vaše „verím“ tu neznamená len súhlas s vymenovanými pravdami viery. Je zároveň vyznaním v zmysle: „Verím Bohu Otcovi, verím Ježišovi, Duchu Svätému. Verím Cirkvi.“

Napokon príde na rad posledná otázka kňaza v tomto obrade: My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby bol (meno) pokrstený v tejto viere? Rodičia a krstní rodičia odpovedajú: Chceme.

Kňaz krstí dieťa trojitým ponorením alebo liatím vody na hlavu. Pritom hovorí: (Meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

TIP: Privádzajte svoje dieťa každú nedeľu do kostola na svätú omšu. A keď sa s ním budete rozprávať o krste, ukážte mu krstiteľnicu.

VI. VYSVETĽUJÚCE OBRADY

Hneď po krste kňaz pomaže krstenca na čele posvätným olejom – krizmou. Predtým prednesie modlitbu:

Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Amen.

TIP: Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, ktorý na Zelený štvrtok požehnal biskup počas obradu svätenia olejov. Pomazanie krizmou objasňuje meno kresťan, ktoré znamená pomazaný. Je odvodené od mena Kristus, po grécky Christos, Pomazaný, ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“, ako to čítame v Skutkoch apoštolov. Pomazanie krizmou, ktoré nasleduje po krste, znamená účasť pokrsteného na Kristovom prorockom, kňazskom a kráľovskom poslaní. Toto pomazanie je zavŕšené druhým pomazaním, ktoré sa uskutočňuje pri sviatosti birmovania. Učte svoje dieťa už od malička, že patrí do Ježišovej rodiny, preto sa volá Kresťan a je bratom či sestrou ostatných kresťanov. K tomu patrí aj budovanie vzťahov s veriacimi farnosti, v ktorej žijete.

Nasleduje odovzdanie krstnej košieľky. Kňaz hovorí:

(Meno dieťaťa), stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol nepoškvrnené do života večného. Amen.

A položí na dieťa biele rúcho. Nezabudnite si košieľku zadovážiť. Má byť čisto biela, ale ju môžete ozdobiť nápisom s krstným menom a dátumom krstu.

TIP: Apoštol Pavol používa v tretej kapitole Listu Galaťanom pekný obraz: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ Liturgia tento symbol prijala za svoj a tak každý pokrstený dostáva nové rúcho. Vyberte pre svoje dieťatko primeranú krstnú košieľku a po krste, napríklad k slávnostnému obedu, ho do nej oblečte. Keď sa s ním budete neskôr rozprávať o tom, čo to znamená byť kresťanom, ukážte mu ju spolu s fotografiami z krstu.

Napokon kňaz vezme do rúk veľkonočnú sviecu a povie: Prijmite svetlo Kristovo. Otec alebo krstný otec či krstná matka zažne sviecu svojho dieťaťa od veľkonočnej sviece. Kňaz pokračuje: Milí rodičia a krstná matka (krstný otec, krstní rodičia), vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve.

TIP: Každý rok na výročie krstu môžete krstnú sviečku zapáliť pri spoločnej modlitbe s deťmi ako pripomienku tohto dôležitého dňa. Svieca sa používa aj pri obnove krstných sľubov pri Prvom svätom prijímaní. Môže to byť svieca od krstu, ale i nová, ešte nepoužitá.

    V. ZÁVER

Ak sa krst slávi vo svätej omši, nasleduje prinášanie obetných darov. Pri slávení mimo omše nasleduje modlitba Otče náš. Po nej, alebo v omši po svätom prijímaní kňaz vyzve rodičov: Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi.

Rodičia trochu nadvihnú dieťa a hovoria (kňaz môže predriekať): Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.

TIP: Naučte sa tieto slová naspamäť a pripojte ich k svojim každodenným modlitbám.

Obrad končí slávnostným požehnaním rodičov a prítomných a prepustením slovami Iďte v mene Božom. Všetci odpovedajú: Bohu vďaka.

Krst dospelých

V prípade záujmu o prípravu na krst, alebo prvé sväté prijímanie alebo na sviatosť  birmovania sa kontaktujete na fare: +421 919 147 900

Kurz otvárame v septembri – minimum sú aspoň tri osoby. Ak by sme nemali dostatok záujemcov, spojíme prípravu s inými farnosťami.

KRST v prípade nebezpečenstva smrti

 • V nebezpečenstve straty života môže krstiť každý človek.
 • Potrebná je k tomu prirodzená (obyčajná – bez prídavných látok) voda.
 • Treba si vzbudiť úmysel, že chcem krstiť vo viere Cirkvi (tak ako to robí Cirkev).
 • Pri liatí vody na krstenca sa vysloví jeho meno a potom: „Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.
 • Tiež je to potrebné oznámiť to blízkym príbuzným a na fare bydliska, kde pokrstený býva.
 • Ak prežije, tak sa koná ešte obrad prijatia do spoločenstva Cirkvi.

_______

O ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu

_______