Domka – Združenie saleziánskej mládeže, je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 400 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku.

29 strediskách na celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.

O našom poslaní, spôsobe práce, pilieroch výchovy a cieľových skupinách sa dočítate v sekcii Kto sme.

O našich plánoch na najbližšie roky a o kľúčových oblastiach, na ktoré upriamujeme svoju pozornosť sa dozviete v Strategickom pláne.

Základných dokumentoch sa nachádzajú stanovy, výročné správy a iné nevyhnutné dokumenty pre našu existenciu.

Poslanie Domky

Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára v spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánov Don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

(zdroj: www.domka.sk)