31. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 31.10. — Féria
 Utorok 1.11. Slávnosť všetkých svätých Slávnosť
 Streda 2.11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich Spomienka
 Štvrtok 3.11. Sv. Martina de Porres, rehoľníka Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 4.11. Karola Boromejského, biskupa Spomienka
 Sobota 5.11. Preblahosl. Panny Márie Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 6.11. 32. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Zbierka z misijnej nedele vyniesla 1659 eur, všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. V dnešnú nedeľu (30.10.) po všetkých svätých omšiach je ešte možnosť podporiť Pápežské misijné dielo cez kúpu čokoládky (odporúčaná cena je 1 euro, polovica ide na podporu misií).
 • Srdečné Pán Boh zaplať za 150 eur na kostol od rodín Štolcovej, Urbanovej.
 • Sv. omše na Slávnosť všetkých svätých 1.11. (utorok) budú ako v nedeľu (7:00, 9:30, 11:00, 18:30). Spovedáme pri svätých omšiach. Pobožnosť na cintoríne pri starom kríži bude o 15:00 (v utorok 1.11.).
 • 2.11. na spomienku na všetkých verných zosnulých (streda) o 17:00 a o 18:30. Sv. omša o 18:30 bude za duše v očistci a za prijatie tých detí, ktorým nebolo umožnené narodiť sa (najmä ich matkami a ich rodinami) – za všetkých zranených umelým alebo spontánnym potratom. (viac info na www.sviecka.forumzivota.sk)
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 3.11. Začneme v kostole o 17:30 témou, po nej bude krátke podelenie v orlovni. O 18:30 bude sv. omša  a adorácia s možnosťou sviatosti zmierenia. Srdečne Vás pozývame zladiť svoje srdce s Pánom.
 • Na prvý piatok spovedáme od 17:30. Sv. omše budú aj ráno: v piatok o 7:00 a v sobotu o 7:30 s pobožnosťou fatimskej soboty.
 • Stretnutie birmovancov bude v piatok (4.11.) na sv.omši v kostole a po nej pokračujeme v orlovni.
 • Upratovanie kostola. Pripomíname, že tento mesiac 5.11. upratujú kostol rodičia prvoprijímajúcich a 19.11. birmovanci. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate do upratovania nášho kostola.
 • Katarínsky ples. Milí veriaci, pozývame vás na Katarínsky farský ples, ktorý bude v sobotu 19.11. 2022 v priestoroch reštaurácie Cin-Cin na Velickom námestí. Ples sa začne sv. omšou vo farskom kostole o 17:00 hod. Radi by sme vytvorili peknú rodinnú atmosféru v rámci našej farnosti, organizačne ples zastrešujú naši mladí vysokoškoláci. Cena lístka je 40 eur a bude možné si ho rezervovať/zakúpiť u don Ľuboša Stebnického. Kontakt: 0911 911004, mail: stebnicky@saleziani.sk.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Čas pre duše v očistci (možnosť získania úplných odpustkov pre ne):
  • V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
  • Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  • Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
  • Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
 • Fórum života pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. „Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!“
 • Stretnutie rodičov a provoprijímajúcich bude najbližšie 13.11. o 16:00. (začneme v kostole spolu).
 • Dňa 14. novembra 2022 si pripomenieme 145 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční celodiecézna púť. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva všetkých na túto ďakovnú púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2022 na Spišskej Kapitule. Slávnostnú ďakovnú sv. omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina bude celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a v homílií sa prihovorí zákamenský farár vdp. Cyril Hamrák. Hudobnú stránku liturgie zabezpečí prof. Amantius Akimjak spolu so zborom učiteľov hudby a učiteľov cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Priamy prenos z diecéznej púte prinesie vo svojom vysielaní Rádio Lumen.
 • Vtip: – Mama, čo ti mám kúpiť na narodeniny? – Postačí mi, keď sa budeš dobre učiť. – Tak, ja ti predsa len niečom kúpim…