2% Stopercentne mladým

Milí dobrodinci,

ak chcete, môžete podporiť naše aktivity, deti a mládež našej organizácii Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad.

Váš dar nám umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času aj údržbu a vybavenie priestorov mládežníckych stredísk na sídlisku Juh aj vo Veľkej.

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby TU

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti TU

Termíny:

Do 15.2. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

FYZICKÉ OSOBY: Do 30.4. je potrebné odovzdať Potvrdenie od zamestnávateľa a tlačivo organizácie ktorú chcete podporiť na Daňový úrad v mieste bydliska, alebo ku saleziánom do Veľkej (Velické nám. 1).

PRÁVNICKÉ OSOBY: Môžete nám poukázať 1-2 % do 31.3.

Ďakujeme… :)